BLOG

Black Friday, un estranger aliat del comerç nacional

24 novembre 2016|

El Black Friday tracta d’una tradició molt vinculada als EUA, i la seva ubicació al calendari obeeix a raons purament econòmiques. És el dia després de la festa d’Acció de Gràcies, i significa el començament de la campanya nadalenca, amb importants descomptes.

Tributació dels contractes de lloguer d’habitatge

21 novembre 2016|

El lloguer d’habitatges, al contrari que el de locals comercials, està exempt de tributar a l’iva. No obstant, això no vol dir que l’operació estigui totalment exempta de tributació.

Canvi del sistema de gestió de les liquidacions de seguretat social

17 novembre 2016|

Amb aquest nou sistema, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) té un paper actiu en el procés de recaptació  i els seus objectius són minimitzar els errors, ja que la TGSS assumeix l'aplicació de les regles de cotització i contrasta les dades amb caràcter previ a la liquidació.

Necessites un certificat digital?

17 novembre 2016|

Grup Gestió disposa d'un nou servei que us facilitarà l’obtenció del certificat digital, per tal de que pugueu realitzar tots els tràmits online amb les diferents Administracions Públiques.

Vols acollir-te al registre de devolució mensual d’IVA ?

14 novembre 2016|

Durant el mes de novembre, les empreses que ho sol·licitin poden acollir-se al Registre de Devolució Mensual de IVA presentant la declaració censal corresponent  i passant, per tant, a realitzar declaracions d’ IVA amb caràcter mensual enlloc de trimestral a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

Desgravacions fiscals per la declaració de la renda

7 novembre 2016|

S’apropa el final d’any, i va quedant menys temps per tal de prendre determinades decisions que ens poden generar importants desgravacions per la propera declaració de la renda.

Les Fires de Sant Narcís i les entitats sense finalitat de lucre

3 novembre 2016|

Aquestes activitats tenen caràcter d’empresarials, i per tant, els qui les desenvolupen adquireixen les mateixes obligacions que la resta d’empresaris, incloent que els rendiments obtinguts d’aquestes activitats no gaudiran de les exempcions fiscals previstes per les activitats purament filantròpiques.

Possible nul·litat dels avals prestats per particulars

24 octubre 2016|

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que els avals prestats per un particular a una empresa es troben protegits per la directiva europea sobre clàusules abusives.

En vigor la puja dels pagaments fraccionats de l’impost de societats

11 octubre 2016|

El passat 30 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret-Llei que aprova l’increment dels pagaments fraccionats de l’impost de societats, amb aplicació directa per al pagament a realitzar aquest mes d’octubre.

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

4 octubre 2016|

Obligació de comunicar-se electrònicament amb les Administracions Públiques

Limitacions dels pagaments en efectiu

3 octubre 2016|

Les transaccions econòmiques estan cada vegada més digitalitzades (targetes de crèdit, transferències...), tot i així, encara se’n duen a terme moltes en efectiu, ja sigui pel tipus de negoci que les genera, com per altres circumstàncies (com ara que el venedor vulgui assegurar el cobrament de la venda o prestació de servei en el moment de realitzar-la). 

Reforma del funcionament de les Administracions Públiques

29 setembre 2016|

El proper 2 d’octubre entrarà en vigor la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual té com a objectiu regular les relacions externes entre l’Administració i els ciutadans.

El nou curs escolar i les desgravacions fiscals

28 setembre 2016|

Com cada mes de setembre, l’inici del nou curs escolar és motiu de conversa, així com les importants despeses que comporta per les famílies amb fills en edat escolar (inscripcions a escoles i llars d’infants, adquisició d’uniformes o llibres de text, etc).

Obligacions d’una societat mercantil inactiva

26 setembre 2016|

Les conseqüències de l’incompliment d’aquestes obligacions són les mateixes a què està subjecta qualsevol altra societat mercantil, és a dir, sancions tributàries per les obligacions fiscals. En l’àmbit mercantil, les sancions poden anar dels 1.200 als 60.000 euros, a més del tancament del full registral.

Què són les SICAV?

19 setembre 2016|

Les societats d’inversió de capital variable, més conegudes per les sigles SICAV, són una figura d’inversió col·lectiva que negocia amb valors mobiliaris (per exemple, accions de societats), per tal d’oferir als seus partícips rendiments i plusvàlues derivats dels mateixos.

No has reclamat el retard del teu vol?

12 setembre 2016|

Durant les vacances és habitual escoltar notícies sobre retards o cancel·lacions de vols, però molta gent desconeix que en algun d’aquests casos tenim dret a ser indemnitzats per part de les companyies aèries.

Canvis de Bases de Cotització en el règim especial de treballadors autònoms

5 setembre 2016|

Autònom, si pensa a fer un canvi a la seva base de cotització, recordi que el proper termini per fer-ho és abans de l’1/11.

Corren perill les pensions?

29 agost 2016|

Recentment hem tingut ocasió de comprovar que està aflorant la preocupació per la viabilitat del sistema de pensions estatal, atès que s’ha conegut, que de continuar el ritme actual, la denominada “guardiola de les pensions”, quedarà sense fons l’any 2018.

Inconstitucionalitat de les taxes judicials

23 agost 2016|

El Tribunal Constitucional, mitjançant sentència de 21 de juliol de 2016 ha declarat inconstitucionals certs preceptes de la Llei 10/2012, que regula les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Obligació de presentar liquidacions d’impostos durant el mes d’agost

16 agost 2016|

Per tercer any consecutiu, Hisenda exigeix a les empreses obligades a presentar les seves liquidacions d’impostos mensuals

Festes laborals a Catalunya – Calendari laboral 2017

9 agost 2016|

De les tretze festes n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener, el 17 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que té el caràcter de recuperable.

Modificacions cadastrals d’ofici per part dels ajuntaments

1 agost 2016|

Des de fa un temps, la Gerència Territorial del Cadastre i els ajuntament, han realitzat i estan realitzant, diverses campanyes per identificar tots aquells immobles que no paguen l’IBI, o no paguen tot el que haurien de pagar, per no estar donats d’alta o no haver comunicat les modificacions realitzades als immobles.

Obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil

29 juliol 2016|

Per norma general, aquest termini màxim per dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil correspon al 30 de juliol de l’exercici posterior al què fan referència els mateixos.