Nueva Norma contable NIIF 16 sobre Arrendamientos

27 diciembre 2016|Auditoría|

La norma entrarà en vigor a partir del l'1 de gener de 2019. Elimina la Classificació dels arrendaments com a arrendaments operatius o arrendaments Financers per 1 llogater.