CALENDARI D'OBLIGACIONS

|ADMINISTRACIO HISENDA
Carregant Obligacions
 • Aquesta obligació ja ha passat.

ADMINISTRACIÓ HISENDA

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
  •  Tercer trimestre 2016:
   •  Estimació directa: 130
   •    Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 •  Exercici en curs:
  •  Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2016. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2016. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2016. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340
 • Setembre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2016. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2016. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2016. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2016. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2016. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2016. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost Especial sobre l’Electricitat

 • Setembre 2016. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560