BREXIT: conseqüències fiscals i comercials

brexit

Des del passat 1 de febrer, el Regne Unit ha materialitzat la seva sortida de la Unió Europea. Això vol dir que les operacions amb aquest país tindran la mateixa consideració que les fetes amb qualsevol altre extern a l’espai comunitari.

Malgrat això, s’ha establert un termini de transició que expirarà el proper 31 de desembre de 2020 i durant el qual es prolongarà el tractament de les operacions amb el Regne Unit com si fossin realitzades amb un estat membre de la UE.

Ara bé, un cop finalitzat aquest període, les operacions comercials realitzades amb aquest territori comportaran les següents conseqüències:

  • Els lliuraments i adquisicions de béns passaran a ser considerats exportacions o importacions. Si el Regne Unit és l’únic país extracomunitari al qual remetem mercaderies, caldrà donar-se d’alta a l’EORI (registre específic per exportadors). Les entregues de béns al Regne Unit continuaran exemptes d’IVA, i per les adquisicions, s’haurà de satisfer l’IVA a la duana. També seran d’aplicació les especialitats previstes pels impostos especials. Tot això sens perjudici de les polítiques aranzelàries que siguin aplicables als productes concrets de què es tracti.
  • Quant a les prestacions de serveis, canvien algunes regles de localització, doncs els començaran a ésser d’aplicació les previstes per a operacions amb territoris extracomunitaris.
  • Les operacions comercials deixaran de declarar-se al Model 349 i, si n’és el cas, a la declaració Intrastat.
  • Canvia el règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió, o electrònics, que serà el que s’aplica pels països extracomunitaris.

Així doncs, convindrà assessorar-se en previsió dels futurs canvis que l’aplicació íntegra d’aquest règim a partir de l’any 2021 pugui comportar a l’operativa de l’empresa, tant des del punt de vista fiscal com merament econòmic, doncs els costos de transacció de les operacions poden encarir-se com a conseqüència dels tràmits duaners i les liquidacions d’aranzels.