Darreres novetats en els ajornaments de hisenda

Ajornament Hisenda

Un Decret LLei del passat dia 2 de desembre tancava la porta a demanar ajornaments dels deutes per IVA a partir del gener del 2017, a no ser que s’acredités que les quotes a ajornar no han estat cobrades. Per tant, les declaracions del quart trimestre ja es veien afectades per aquesta limitació.  Recordem que des de finals del 2015 el import global dels deutes per demanar un fraccionament i ajornament, sense necessitat de garantia, havia de ser inferior o igual als 30.000 euros, mentre que anteriorment havia estat de 18.000 euros.

Davant de l’allau de protestes que hi hagué, el passat 13 de gener l’Agència Tributària va publicar una nota informativa que establia quepels deutes inferiors o iguals a 30.000 euros no es necessitaria aportar garanties, ni acreditar que el iva no s’havia cobrat; sinó que per defecte ja es tramitaria un procés automatitzat i es concediria el fraccionament i ajornament. El número de terminis màxim s’establia en 12 mensualitats, que podien ser menys, si l’interessat així ho demanava en la seva sol·licitud. Per ajornaments superiors als 30.000 euros es podran concedir ajornaments en funció de la garantia aportada, i amb un màxim de 36 mensualitats.

Degut a l’ambigüitat amb que es va redactar la nota, semblava que només beneficiava als autònoms i per tant, les societats seguien quedant a fora d’aquest sistema. Però la setmana passada, mitjançant una nota interna adreçada als seus serveis de recaptació,  indirectament Hisendava ampliar i confirmar que les societats també es beneficiarien d’aquesta modificació.  Així, per deutes per IVA inferiors o iguals als 30.000 euros, es presumirà que les factures no estarien cobrades, i per tant, entrarien de ple dret en els ajornaments i fraccionaments esmentats.