És requisit indispensable per poder optar al cobrament de la pensió de jubilació estar al dia del pagament de quotes de la Seguretat Social, per tant, en cas de tenir pendent alguna quota en el RETA no es podrà cobrar la pensió si no es soluciona prèviament la situació.

Si la situació no es pot esmenar, com per exemple sol·licitant un acord de fraccionament amb l’ administració, el període corresponent al deute es considerarà NO COTITZAT, descomptant-se a efectes del càlcul del temps cotitzat  i podent tenir efectes sobre el dret o l’import de la pensió.