En base al que s’estableix en el Reglament, el consentiment s’ha de fer clar i afirmatiu, sempre ha de manifestar una voluntat lliure, informada, inequívoca i específica de qui signa.

El consentiment segons estableix el RGPD ha de complir els requisits següents:

– Lliure: La persona interessada és conscient sobre totes aquelles qüestions de les que manifesta el seu acord amb el tractament de dades. A més, afirma no estar condicionat per tercers de la decisió i sobretot, ha de ser informat i consent del dret a l’oblit, és a dir, a demanar que es retiri el seu consentiment en qualsevol moment.

– Específic: S’han de relacionar explícitament cadascun dels tractaments que es realitzaran amb aquestes dades i la persona que signa, ha de declarar el consentiment individualitzat per a cada un d’ells de manera voluntària i explícita.

– Informat: Abans del consentiment s’ha d’informar expressament de les activitats de tractament de dades previstes per l’empresa.

– Inequívoc: El consentiment ha de ser clar i a través d’una signatura clara, que no de cap mena de dubte.