La renda d’un contracte d’arrendament d’habitatge només s’actualitza si les parts ho pacten així, i de la manera que ho convinguin.

Si el contracte estableix l’actualització, però no la forma de fer-la, la renda serà actualitzable cada any en proporció a la variació que hagi experimentat l’Índex de Garantia de Competitivitat en el mateix període de temps, i sense que aquesta variació pugui ser superior a la que resultaria d’aplicar l’augment de l’Índex de Preus de Consum a la data de cada actualització.