S’ha d’obtenir la denominació social del Registre Mercantil Central, dotar-la d’un capital social (mínim 3.000€ en la SL i 60.000€ en la SA), redactar els estatuts (objecte, domicili, transmissió de participacions, etc.), i designar l’òrgan d’administració.

Evidentment, dins del capital es poden efectuar aportacions dineràries o no dineràries (accions o participacions en altres societats, immobles, negoci, etc), i és recomanable que els estatuts es redactin tenint en compte la voluntat i les preocupacions dels socis, comptant amb el corresponent assessorament.