Les persones treballadores, amb la condició d’electors, que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral per exercir el seu dret de vot.

No cal concedir el permís si l’horari no coincideix ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals. El permís serà d’una durada inferior si l’horari coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels esmentats col·legis.

 

Temps de coincidència Hores de permís
de 0 a 2 hores 0 hores
Més de 2 i menys de 4 hores 2 hores
4 hores o més 4 hores

 

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís a les persones  treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

L’empresari serà qui determini, dins de l’horari establert pel col·legi electoral, el moment d’utilització de les hores i té dret a sol·licitar a les persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral.

També, les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi el dia de les eleccions, tenen dret a un permís de 4 hores perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el vot per correu.

Tots aquests permisos tenen caràcter de no recuperable i es retribueixen com si el treballador hagués prestat els seus serveis normalment.