La resposta és afirmativa: sota certes condicions es poden aplicar deduccions en IRPF, així com gaudir d’exempció a les plusvàlues que s’apliquin a una nova inversió de les mateixes característiques. En el cas de Catalunya, a la deducció estatal prevista a l’IRPF, se n’hi podrà sumar una altra d’autonòmica per aquest mateix concepte.