Sí, si són persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Hi estan obligats des de l’1.10.2016 i d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques tot i que l’ATC no va començar a practicar-les fins a l’1.10.2018.

Així mateix, d’acord amb el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, els autònoms també estan obligats a rebre notificacions electròniques quan es derivin de la seva activitat professional.