Si l’obra que tenim projectada no afecta elements comuns de l’edifici, podrem fer-la sense el consentiment de la comunitat, però n’haurem de comunicar prèviament la intenció al president o a l’administrador.

En cas que les obres hagin d’afectar elements comuns (parets de càrrega, forjats, tancaments, façanes, etc.) sí que caldrà l’acord de la junta de propietaris.

En cap cas es podran fer obres que perjudiquin els altres propietaris o que alterin la solidesa, l’accessibilitat o l’aspecte exterior de l’edifici.