Sí, tota persona major d’edat o emancipada pot atorgar testament per si mateixa sense necessitat d’anar al notari. És el que es coneix com a testament hològraf, i ha d’estar necessàriament manuscrit i signat pel testador, amb indicació de la data i lloc en què s’atorga.

A més, per tal que sigui eficaç, cal presentar-lo a adveració davant de notari dins dels 4 anys següents a la mort del testador. El notari comprovarà l’autenticitat del testament mitjançant tres testimonis que coneguin la lletra i signatura del testador i declarin que no tenen dubtes que el testament està escrit i signat per ell, o, en defecte de testimonis o si aquests tenen dubtes, podrà acordar una prova pericial cal·ligràfica

Si el notari considera acreditada l’autenticitat del testament, estendrà una acta de la seva protocol·lització.