La mort de l’arrendatari no determina l’extinció automàtica del contracte de lloguer. La Llei d’arrendaments urbans reconeix el dret de les següents persones de continuar en el contracte:

  1. a) El cònjuge o parella de fet de l’arrendatari que en el moment de la mort convisqui amb ell (respecte de la parella de fet, no s’hi contempla però la constituïda en escriptura pública, només per convivència o descendència comuna).
  2. b) Els descendents de l’arrendatari subjectes a la seva pàtria potestat o tutela, o que hagin conviscut habitualment amb ell durant els dos anys precedents.
  3. c) Els ascendents de l’arrendatari amb el mateix requisit de la convivència durant els 2 anys anteriors.
  4. d) Els germans de l’arrendatari que hagin conviscut amb ell durant els dos últims anys.
  5. e) Els parents fins al tercer grau col·lateral que tinguin una minusvalidesa igual o superior al 65% i que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els últims dos anys.

Si en el moment de la mort de l’arrendatari no hi ha cap d’aquestes persones, l’arrendament queda extingit.