La documentació específica relativa al règim de propietat horitzontal que convé verificar abans d’adquirir una finca sotmesa a aquest règim és la següent:

  • Còpia del títol constitutiu del règim: l’escriptura de divisió horitzontal on es descriuen les unitats que formen el règim i la quota de participació que correspon a cadascuna.
  • Còpia dels estatuts de la comunitat, si n’hi ha. Haurien de formar part del títol constitutiu però també es possible que hi hagi estatuts fora del títol.
  • Còpia de les normes de règim interior. Regulen els detalls de la convivència a l’edifici, tot i que no és molt habitual que n’hi hagi.
  • Certificat d’estar al corrent de les quotes de comunitat. L’element privatiu que comprem respondrà de les quotes vençudes de l’any en curs i dels quatre anteriors.
  • Certificat de les derrames aprovades pendents de recaptació.