Existeixen dues modalitats per determinar la base dels pagaments fraccionats de l’impost de societats:

1º.- En funció de la quota líquida de l’última declaració (article 40.2 LIS), aplicable en caràcter general.

2ª.- En funció de la base imposable de l’exercici (article 40.3 LIS), opcional o obligatòria si l’import net de la xifra de negocis és superior als 6 milions.

Es pot optar per la segona modalitat presentant el model 036 de declaració censal al febrer de l’any a partir del qual ha de tenir efectes sempre que el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

La renuncia a la seva aplicació s’haurà de fer igualment presentant el model 036 en el mes de febrer.