La persona que disposi del títol de transportista, ha d’esser una persona física assalariada a temps complert, en els comptes de cotització 1 o 2, o un accionista que cotitzi com a autònom i que tingui més del 15 % de les accions, de forma directe.

Amb la normativa, ja no serà necessari, en cap dels dos casos, que sigui administrador o que hagi de tenir poders a l’empresa.

Requisits per fer l’examen:

  • Tenir el domicili dins l’àmbit territorial català d’acord amb el DNI, el NIE o Passaport.
  • Disposar de Títol de Batxillerat o equivalent , o bé qualsevol dels tres següents:
  1. Títol de Tècnic que acrediti haver superat els ensenyaments de qualsevol formació professional.
  2. Títol de Tècnic Superior que acrediti haver superat els ensenyaments de qualsevol formació professional de grau superior.
  3. Qualsevol títol que acrediti haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.