Sí, el mecanisme de segona oportunitat permet, efectivament, alliberar-se definitivament dels deutes que s’arrosseguin, però cal fer dues precisions:

  • Segons la Llei concursal, el deute públic (deutes fiscals i amb la Seguretat Social) no és objecte d’exoneració, malgrat això, cada cop més jutjats i tribunals, invocant l’esperit i la finalitat del mecanisme, l’estan alliberant.
  • El procediment passa, llevat d’excepcions molt puntuals, per la liquidació de tot el patrimoni del deutor; de manera que qui vulgui veure extingits els seus deutes haurà d’estar disposat a perdre totes les propietats que tingui.