S’hauran d’incloure en la declaració informativa d’operacions amb terceres persones les subvencions públiques rebudes si les mateixes no son reintegrables, s’han percebut en relació amb l’activada empresarial o professional, i el seu import anual procedent de cada Administració Pública supera els 3.005,06 euros.