Incentius fiscals per business angels

Business angles

En un intent per ampliar el ventall de fonts de finançament per les denominades “start-up” (empreses de nova o recent creació), així com oferir una vehicle d’inversió en condicions atractives, tant des del punt de vista econòmic com fiscal, des de l’any 2009, a nivell autonòmic, i des del 2013, a nivell estatal, s’han introduït interessants incentius fiscals per aquelles persones físiques, contribuents per IRPF, que vulguin invertir en nous projectes empresarials.

En primer lloc, existeixen sengles deduccions a la quota, estatal i autonòmica, respectivament, per inversions en empreses de nova o recent creació. A continuació oferim un quadre resum de les característiques d’ambdues deduccions, si bé s’ha de tenir en compte que no són acumulables, i per tant, l’inversor haurà de calcular la que li resulti més avantatjosa fiscalment:

Taula Business Angels

 

En segon lloc, les plusvàlues postes de manifest en la transmissió d’accions o participacions que van tenir dret a l’aplicació de l’esmentada deducció gaudiran d’exempció si, sota certes condicions, l’import de la seva transmissió es reinverteix en accions o participacions d’una empresa que compleixi els requisits per aplicar la deducció. Ara bé, l’import que hagi gaudit de l’exempció no podrà tornar a gaudir de la deducció per la nova inversió.

Es tracta, doncs, d’uns incentius que cal conèixer i tenir en compte en el càlcul del retorn previst de la inversión.