Mesures fiscals dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021

El passat 31 de desembre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, quines principals mesures fiscals i altres d’interès, descrivim a continuació:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Modificació de tipus impositius:
  • S’afegeix un tram a l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals superiors 300.000 euros (al 24,50% respecte del 22,5% anterior), aplicable a l’escala de retencions per rendiments del treball.
  • S’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%, respecte del 23% anterior.
  • S’incrementa, del 45% al 47%, el tipus aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (règim d’impatriats), per els rendiments superiors a 600.000 euros), i del 23% al 26% el tipus aplicable a la base de l’estalvi per la part que excedeixi els 200.000 euros.
 • Es modifiquen els límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (com ara plans de pensions).
  • Aportació individual: es redueix el límit de 8.000 a 2.000 euros anuals.
  • Aportació empresarial: es manté el límit de 8.000 euros anuals, acumulables amb els 2.000 de les aportacions individuals.
  • Aportació a favor del cònjuge amb baixos ingressos: es redueix el límit de 2.500 a 1.000 euros anuals.
 • Estimació objectiva (mòduls): es prorroguen els límits excloents de 2020.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 • S’introdueix amb vigència indefinida l’impost.
 • Es modifica l’últim tram de la tarifa, elevant el tipus de gravamen aplicable del 2,5% a l’3,5%, per patrimonis superiors a 10,7 milions d’euros.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

S’introdueixen alguns epígrafs nous, referits a subministraments energètics, comerç mixt integrat en grans superfícies i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 • S’inclouen determinats serveis sanitaris no exempts a la regla especial d’utilització efectiva, que localitza els serveis en origen, i es dona, per aquesta regla en concret, el tractament de territoris de la Unió Europea, a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
 • S’incrementa de el 10 a el 21% el tipus de gravamen aplicable a les begudes que continguin edulcorants afegits, naturals i derivats, i / o additius edulcorants, excepte les llets infantils i les begudes considerades com a complements alimentaris per a necessitats dietètiques especials. Aquesta pujada s’aplicarà al consumidor final dels comerços, però no de l’hostaleria, si bé tota la resta de la cadena tributarà al tipus del 21%.
 • Es mantenen els límits per a l’aplicació de el règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2021

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

S’incrementa el tipus de gravamen de el 6% a 8%

ALTRES ASPECTES

 • Es mantenen l’interès legal de diners i l’interès de demora en un 3,00% i en un 3,75%, respectivament.
 • S’incrementa en un 5% la quantia de l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). En els supòsits en què la referència a el salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, aquest serà de 7.908,60 € quan les normes es refereixin a l’SMI en còmput anual, llevat que excloguessin expressament les pagues extraordinàries, en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 €.
 • Es determina la relació d’activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals d’interès públic.