Nou model d’informe d’auditoria

La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels Informes d’Auditoria i de nous requeriments internacionals respecte els mateixos.

Aquest canvi ha estat promogut pels propis usuaris de la informació continguda en l’Informe d’auditoria.

Amb aquest nou enfoc es permetrà als usuaris disposar d’informació més significativa i rellevant i els ajudarà i permetrà prendre decisions respecte a operacions amb la societat auditada.

El nou Informe d’Auditoria augmentarà i millorarà la informació sobre qüestions clau de la societat, i inclourà una descripció del treball realitzat per l’auditor envers les mateixes.

L’Informe d’Auditoria es convertirà en un ampli document que aportarà molta més informació sota el títol d’“Aspectes més rellevants de l’auditoria”, on es descriuran els riscos més significatius detectats per l’auditor, considerats incorreccions materials, i que en el transcurs de l’auditoria s’hagin pogut donar.

Els canvis introduïts afegeixen una major transparència respecte a les responsabilitats de la Direcció i els responsables de govern de la societat dels estats financers auditats i de la responsabilitat de l’auditor i la seva independència.

S’evidencia el requeriment per a l’auditor de descriure les qüestions clau de l’auditoria segons la seva opinió, evitant caure en descripcions genèriques que no aportin informació rellevant a l’usuari de l’Informe d’Auditoria.

Per als exercicis econòmics auditats, iniciats a partir del 17 de juny de 2016, ja serà d’aplicació el nou Informe d’Auditoria.

Deixem doncs enrere l’Informe d’Auditoria com a una simple opinió que incloïa o no salvetats sobre la imatge fidel de la societat i que probablement moltes societats trobaran a faltar d’aquí endavant.