Nova línia de finançament ICF per entitats esportives

Recentment s’han publicat les bases, restant pendent la publicació de la convocatòria, per la nova línia d’ajuts de l’Institut Català de Finances (ICF) destinada a finançar les entitats esportives amb problemes financers transitoris derivats de la crisi de la COVID-19. A continuació exposem els trets fonamentals d’aquest producte:

 • Beneficiaris: entitats esportives inscrites al corresponent registre administratiu, que justifiquin trobar-se en una situació sobtada de manca de liquiditat a causa de la crisi sanitària.
 • Característiques del préstec:
  • Import: entre 20.000 i 300.000 euros.
  • Interès: màxim Euríbor a 12 mesos + 3%.
  • Amortització: fins a 5 anys, inclosa carència de fins a 1 any.
  • Garantia del Consell Català de l’Esport, de fins al 100% del capital.
  • Sense comissions.
 • Procediment de concessió: concurrència no competitiva, per ordre de presentació de sol·licituds, fins a exhaurir la dotació (8 milions d’euros).
 • Presentació de sol·licituds: telemàtica.

Podeu consultar més detalls sobre aquest producte, a través de la resolució d’aprovació de les bases:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804038.pdf