Obligació de comunicar-se electrònicament amb la Direcció General de Trànsit

D’acord amb l’obligació legal de relacionar-se de forma electrònica amb l’Administració, la Direcció General de Trànsit (DGT) està enviant comunicacions massives a aquells subjectes obligats a aquesta relació telemàtica (fonamentalment societats mercantils, professionals col·legiats i comunitats de béns i de propietaris).

A la carta s’informa que el titular haurà de donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial (DEV) per a rebre les notificacions relacionades amb els procediments sancionadors de trànsit, tant els que són competència de la DGT com els d’altres administracions, entre les quals s’inclou el Servei Català de Trànsit.

El termini a partir del qual l’administració de trànsit deixarà d’enviar notificacions en paper i passarà a notificar les persones jurídiques només de forma electrònica a través de la DEV serà el proper 1 de novembre de 2022. Per això, abans de la data esmentada, els obligats s’hauran de donar d’alta al DEV a través de l’enllaç de la seu electrònica de la pàgina web de la DGT, o bé a través del formulari previst per la Generalitat de Catalunya:

https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http://transit.gencat.cat/ca/gestions/expedients_sancionadors/notificacions_electroniques/&idServei=TRN005SOLC

En qualsevol cas, a la data esmentada s’assignarà d’ofici a cada titular una adreça electrònica viària on es realitzaran les notificacions en matèria de procediment sancionador de trànsit, de manera que, si no es comunica a la DGT un correu electrònic o un telèfon mòbil per a aquest fi, no es rebran avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit, cosa que pot implicar:

  • Caducitat del dret a la seva impugnació.
  • Caducitat del termini per identificar el conductor, assumint per això una sanció més elevada.
  • Exigència en període de constrenyiment, amb recàrrec i possible embargament de comptes o altres béns, de les sancions meritades.

Us recordem que, tant per al tràmit d’alta a la DEV, com per a accedir a les notificacions rebudes, caldrà disposar de certificat digital vigent a nom del titular.