FAQs

Quan arriba la mort de l’empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als successors o al representant de l’herència, mentre aquesta no s’hagi acceptat.

Per altra banda, els hereus tenen l’obligació de presentar el model 303 de totes les operacions que s’hagin realitzat fins a la defunció.

També s’haurà de presentar el model 390 llevat algunes excepcions.

 

Es bastant freqüent que la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques variï en funció del municipi on es trobi l’activitat, fins i tot tractant-se de municipis amb característiques similars.

Això es degut als coeficients que resulten d’aplicació a la quota base de l’impost. En concret, els municipis tenen la potestat d’aplicar un coeficient de situació, depenent de la ubicació concreta de l’activitat dintre del municipi.

En el dret català, el termini de prescripció de les accions per reclamar el compliment de les obligacions depèn de la naturalesa d’aquestes.

Així, les relatives a pagaments periòdics anuals o de termini més breu, les relatives a les remuneracions de prestacions de serveis o execucions d’obra o les relatives a les compres de consum, es poden reclamar dins del termini de tres anys.

Les relatives a situacions possessòries, en el termini d’un any.

I totes les que no tinguin un altre termini establert per les lleis, prescriuen en el termini de deu anys.

L’obligatorietat dels plans d’igualtat ve donada pel nombre de persones que l’empresa té en la seva plantilla, independentment que siguin dones o homes. D’altra banda, si l’empresa està feminitzada, és a dir que la majoria de personal és femení (segregació horitzontal) cal fer el pla d’igualtat ja que un dels objectius que persegueixen els plans d’igualtat és eliminar els desequilibris que fa a la presència d’homes i dones en determinats llocs de treball.

No, la fiança legal en el contracte d’arrendament respon dels incompliments de l’arrendatari a la fi del contracte. Ni l’arrendador pot, vigent el contracte, demanar-ne la restitució a l’INCASÒL si l’arrendatari no paga una renda, ni l’arrendatari pot deixar de pagar una mensualitat en consideració a la fiança inicialment entregada.

Els ingressos obtinguts a través del SEPE per estar en situació d’ERTO es consideren com a rendiments del treball. Per tant, els treballadors que hagin cobrat de l’empresa, i a més, d’un ERTO els suposarà que en l’exercici 2020 hauran de presentar la declaració de renda si els seus rendiments del treball superen els 14.000 euros, sempre i quan la quantia rebuda pel segon pagador (i successius ) superi els 1.500 euros.

Quan fem neteja de documentació a vegades només tenim present la prescripció en matèria tributaria , però seguidament adjuntem un calendari de conservació segons documentació :

 • COMPTABLE I MERCANTIL , prescripció 6 anys ( Art 30 Codi de Comerç ).
 • FISCAL per liquidar o exigir pagament deute tributari , prescripció 4 anys ( Art 66 Llei 58/2003), si bé segons recent doctrina administrativa, Hisenda també podrà reclamar documentació amb transcendència fiscal dels darrers sis anys.
 • FISCAL per comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensar o deduccions aplicades o pendents d’aplicar . Prescripció 10 anys ( Art 66 bis Llei 58/2003 ).
 • DELICTES CONTRA HISENDA PÚBLICA , prescripció 10 anys ( Art 131 Llei Org 10/1995 ).
 • PREVENCIÓ BLANQUEIG CAPITALS , documentació en la que es formalitzi el compliment de les obligacions , prescripció mínim 10 anys ( Art 25 Llei 10/2010 ).

En condicions normals, la resposta dependrà de la modalitat de càlcul de pagament a compte per la qual l’empresa hagi optat: si en el seu dia vam optar pel càlcul basant-nos el resultat corrent, el resultat del pagament a compte reflectirà més fidelment el resultat de l’exercici actual, de manera que en cas de pèrdues no s’haurà d’avançar el pagament del tribut.

No obstant, i fins i tot si es va optar pel càlcul basant-se el resultat de l’últim impost presentat, i en atenció a les circumstàncies derivades de la crisi de l’COVID-19, es permetrà canviar, excepcionalment, al sistema de càlcul segons el resultat corrent, simplement presentant la declaració del segon pagament fraccionat al mes d’octubre (encara que sigui negatiu) per aquesta modalitat de càlcul, quedant vinculat a aquesta opció fins a final d’any.

Atès que aquesta opció només va estar disponible, en el primer pagament fraccionat (abril), per a empreses amb facturació inferior a 600.000 euros en l’exercici anterior, les empreses que varen ingressar per aquest concepte a l’abril, no podran demanar la devolució fins a la presentació de l’impost de societats de 2020.

No és obligatori, però si molt recomanat, ja que la gestoria realitza un seguiment de les comunicacions que l’empresa pugui rebre, ara bé, en cas de no voler realitzar l’apoderament, serà necessari informar a Hisenda una direcció electrònica per tal que pugueu rebre les notificacions que aquesta envia.

La mort de l’arrendatari no determina l’extinció automàtica del contracte de lloguer. La Llei d’arrendaments urbans reconeix el dret de les següents persones de continuar en el contracte:

 1. a) El cònjuge o parella de fet de l’arrendatari que en el moment de la mort convisqui amb ell (respecte de la parella de fet, no s’hi contempla però la constituïda en escriptura pública, només per convivència o descendència comuna).
 2. b) Els descendents de l’arrendatari subjectes a la seva pàtria potestat o tutela, o que hagin conviscut habitualment amb ell durant els dos anys precedents.
 3. c) Els ascendents de l’arrendatari amb el mateix requisit de la convivència durant els 2 anys anteriors.
 4. d) Els germans de l’arrendatari que hagin conviscut amb ell durant els dos últims anys.
 5. e) Els parents fins al tercer grau col·lateral que tinguin una minusvalidesa igual o superior al 65% i que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els últims dos anys.

Si en el moment de la mort de l’arrendatari no hi ha cap d’aquestes persones, l’arrendament queda extingit.

 

 

Com a norma general, la declaració es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Així, en el cas d’empreses amb exercici fiscal coincident amb l’any natural, el termini finalitzarà el 27 de juliol de 2020, al ser el dia 25 inhàbil.

No obstant, en el cas de l’exercici 2019, i degut a les particularitats donades per la crisi del COVID-19, que han suposat la prolongació del termini per formular i aprovar comptes anuals, el model de declaració aprovat incorpora la possibilitat de presentar, sense recàrrec, una segona declaració, quan els comptes anuals aprovats amb posterioritat a la presentació de la primera declaració difereixin respecte d’aquesta. El termini voluntari per aquesta segona declaració acaba el 30 de novembre de 2020, i tindrà la consideració, bé de declaració complementària, bé rectificació, de la presentada anteriorment, en funció del sentit en què variï el resultat respecte de la primera declaració presentada.

Quan l’Administració tributària realitza una liquidació per qualsevol dels procediments previstos a la llei, sovint aflora no només una quota de l’impost, sinó altres elements, com sancions, recàrrecs o interessos de demora, que el contribuent ha de satisfer. A l’efecte de la seva consideració com a despesa deduïble a l’impost de societats:

 • Les quotes de l’impost seran despesa fiscalment no deduïble si es tracta de l’impost de societats, retencions o IVA. Altres tributs, com l’IAE o l’IBI, sí que permeten deduir la quota regularitzada per l’administració, atès que la seva naturalesa és en tot cas, deduïble.
 • Quant a les sancions i recàrrecs que se’n derivin, no constituiran, en cap cas, despesa deduïble.
 • Pel que fa als interessos de demora, segons la recent jurisprudència, si es deriven de la pròpia quota no satisfeta voluntàriament, tenen caràcter sancionador, i per tant, no són despesa deduïble. Però, per exemple, si es decideix ajornar el pagament de les quotes tributàries exigides, els interessos meritats per aquest concepte, al provenir d’un acord amb l’administració, sí es poden deduir en l’impost de societats.

El divorci notarial és una via més àgil que el tradicional procediment davant dels tribunals; en contrapartida, però, no és possible en tots els casos, sinó només quan es donen els requisits següents:

 • Que hagin transcorregut, almenys, tres mesos des de la celebració del matrimoni.
 • Que hi hagi mutu acord entre els cònjuges.
 • Que no hi hagi fills menors d’edat no emancipats o amb la capacitat judicialment modificada que depenguin dels cònjuges.
 • Que els fills majors d’edat o emancipats prestin el seu consentiment a les mesures que els afectin.
 • Que els cònjuges compareguin personalment davant del notari.
 • Que estiguin assistits per un advocat en exercici, que haurà de signar amb els cònjuges l’escriptura.

L’escriptura de divorci, que haurà de contenir el conveni regulador dels seus efectes, només pot atorgar-se davant del notari de l’últim domicili comú de la parella o del domicili o residència habitual de qualsevol dels sol·licitants.

La persona que disposi del títol de transportista, ha d’esser una persona física assalariada a temps complert, en els comptes de cotització 1 o 2, o un accionista que cotitzi com a autònom i que tingui més del 15 % de les accions, de forma directe.

Amb la normativa, ja no serà necessari, en cap dels dos casos, que sigui administrador o que hagi de tenir poders a l’empresa.

Requisits per fer l’examen:

 • Tenir el domicili dins l’àmbit territorial català d’acord amb el DNI, el NIE o Passaport.
 • Disposar de Títol de Batxillerat o equivalent , o bé qualsevol dels tres següents:
 1. Títol de Tècnic que acrediti haver superat els ensenyaments de qualsevol formació professional.
 2. Títol de Tècnic Superior que acrediti haver superat els ensenyaments de qualsevol formació professional de grau superior.
 3. Qualsevol títol que acrediti haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.

L’aixovar domèstic, degut a una falta de concreció del Impost de Successions, habitualment es calcula aplicant un 3% sobre el total del cabal hereditari, amb independència dels béns heretats i es deixava a criteri del contribuent provar que el valor era inferior (cosa que podia resultar molt complicada).

Però una recent sentència del Tribunal Suprem obre la porta a eliminar de la valoració de l’aixovar domèstic, certs béns: els béns immobles, el béns susceptibles de produir renda, els diners i els valors mobiliaris. Per tant, si només s’hereten diners o fons d’inversió no s’haurien de tenir en compte pel càlcul de l’aixovar domèstic, i per tant no s’hauria de pagar res per aquest concepte, sense que sigui necessari aportar cap prova.

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i que modifica alguns aspectes de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb l’objectiu de millorar els resultats obtinguts amb ella i aconseguir la igualtat de drets tant en el tracte com en la contractació de personal, estableix l’obligació de realitzar un pla d’igualtat a totes les empreses que superin els 50 treballadors.

Concedeix la norma una sèrie de terminis per a l’elaboració d’aquests a les entitats, que difereixen d’acord a la mida de les entitats:

 • Les empreses d’entre 150 i 250 treballadors compten amb un any per l’elaboració dels seus Plans d’Igualtat; (7 de març de 2020).
 • Aquelles amb grandària entre 100 i 150 empleats, amb dos anys de termini; (7 de març de 2021).
 • Per a les empreses més petites, d’entre 50 i 100 treballadors, la moratòria serà de 3 anys. (7 de març de 2022).

La intenció del legislador de l’impost de patrimoni es atorgar exempció a tots aquells béns que, sota una sèrie de condicions, estiguin afectes a una activitat econòmica.

En aquest sentit, els dipòsits bancaris es consideren patrimoni gravable del contribuent, en la mesura que no es fan servir per una activitat econòmica, i això amb independència que la seva titularitat sigui directament del contribuent o d’una societat propietat del mateix, doncs els elements no afectes a l’activitat, propietat de societats mercantils, són igualment objecte de tributació.

L’única manera de què aquesta aportació monetària a la societat estigués exempta a l’impost de patrimoni seria que es pogués acreditar que el seu destí té a veure amb l’activitat de la societat, com seria el cas d’una amortització de deute o la realització d’una inversió productiva en un termini relativament curt.

En la immensa majoria de contractes de lloguer, tant d’habitatge com de local de negoci, la renda ha de pagar-se anticipadament dins dels 5 o 7 primers dies de cada mes. La manca de pagament en aquest termini (o qualsevol altre que s’hagi pactat) suposa un incompliment del contracte per part de l’arrendatari davant del qual l’arrendador pot instar la resolució del lloguer.

Per això, excepte que en el contracte d’arrendament s’hagi estipulat una altra cosa, n’hi ha prou que l’arrendatari hagi deixat de pagar una renda mensual perquè l’arrendador pugui exercitar l’acció de desnonament, i no és necessari esperar a què s’acumulin més impagaments.

Leasing: Està destinat a la compra definitiva del bé des del moment en què se signa el contracte, subjecte a l’exercici d’una opció de compra a la fi del contracte. Al considerar-se comptablement una compra, s’han d’efectuar les amortitzacions corresponents, de manera que es reconeixerà tant un actiu, pel valor d’adquisició de l’element, com un passiu, per el deute viu pendent. Les seves quotes no són deduïbles a l’impost de societats, llevat de la part corresponent als interessos.

Rènting: És un arrendament d’ús d’un bé per un període de temps determinat, que generalment inclou les despeses corrents associades a l’element. Com a lloguer, és una despesa que es reconeix comptablement com a tal, i les seves quotes són deduïbles a l’impost de societats.

 

No. Si una factura reuneix tots els requisits exigits pel R.D. 1496/2003 poden deduirse les quotes suportades que figuren a la factura i tinguin la consideració de deduïbles, sense que el dret a deduïr es vegi perjudicat pel fet que a la factura hi apareguin, juntament amb operació de quotes deduïbles, altres quotes d’iva que no poden ser objecte de deducció.

 

Quan acceptem una herència adquirim, no només els béns que de què era titular el causant sinó també els seus deutes i obligacions, dels que en respondrem amb els béns de l’herència i amb els nostres propis; per això cal ser cautelós en acceptar aquelles herències de les que no en coneixem prou bé la composició.

En cas que tinguem dubtes sobre el contingut d’una herència que se’ns ha deferit tenim l’opció d’acceptar-la a benefici d’inventari, amb l’efecte principal que només respondrem dels deutes hereditaris amb els béns que hi hagi en la pròpia herència i no amb el nostre patrimoni personal.

 

Quan una persona és resident en una residència i fa 2 anys o més que no viu de manera habitual en aquest immoble ha de declarar el guany o pèrdua patrimonial que n’obtingui i no li serà  d’aplicació l’exempció prevista a l’article 33.4 de la LIRPF. Per tant, si es dóna la circumstància és millor fer la transmissió abans de 2 anys per no tributar.

 

Si l’obra que tenim projectada no afecta elements comuns de l’edifici, podrem fer-la sense el consentiment de la comunitat, però n’haurem de comunicar prèviament la intenció al president o a l’administrador.

En cas que les obres hagin d’afectar elements comuns (parets de càrrega, forjats, tancaments, façanes, etc.) sí que caldrà l’acord de la junta de propietaris.

En cap cas es podran fer obres que perjudiquin els altres propietaris o que alterin la solidesa, l’accessibilitat o l’aspecte exterior de l’edifici.

 

El Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària, especifica la necessitat d’informar als consumidors dels aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.

En el cas de bars, restaurants i establiments de restauració en general, s’ha d’informar amb cartells, plafons o rètols col·locats en un o diversos indrets de l’establiment, i que siguin fàcilment perceptibles per als consumidors (per exemple, a la zona de recepció de l’establiment, al lloc d’atenció, a la caixa) així com a les cartes, les pissarres que s’escriuen diàriament a mà, i a la pàgina web –si en té- .

Els principals aliments que poden provocar al·lèrgies , entre altres, son: cereals, crustacis i mol·luscos, peix, ous, soja, llet, cacauets, fruits secs, etc, als quals s’han d’afegir els seus derivats.

Les dones amb fills menors de 3 anys podran minorar la quota diferencial de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques en 100 euros mensuals sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

En el cas d’ERTO en els que se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total.

Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes com a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, deixen de complir els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018 s’inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. Que el cònjuge amb discapacitat no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.
 2. Que no generi el dret a les deduccions previstes a les lletres c) i d) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim).

La deducció és de 100 euros mensuals.

La documentació tècnica relativa a la construcció que cal verificar abans d’adquirir una finca de segona mà és la següent:

 • Certificat d’eficiència energètica (CEE), exigible tant pels habitatges com pels locals de negoci.
 • Informe i Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Exigible pels edificis de més de 45 anys d’antiguitat on hi hagi ús d’habitatge. Malgrat que la seva entrega només és obligatòria en la transmissió d’habitatges, és convenient exigir-la al venedor també en la transmissió de locals ubicats en edificis amb ús residencial, ja que les obligacions relatives a la inspecció tècnica obligatòria recauen en la comunitat de propietaris en conjunt.
 • Cèdula d’habitabilitat. Exigible només en la transmissió d’habitatges.

Hem d’assegurar-nos que la documentació rebuda sigui vigent, i cal també tenir present que la llei exonera en ocasions del lliurament d’aquests certificats al comprador.

No. Les piscines no es consideren edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, per tant, encara que es contractin directament amb el promotor d’una edificació hauran de tributar al tipus impositiu general del 21 per cent.

 

Tot comerç electrònic, perquè pugui considerar-se un espai segur i fiable, ha de necessàriament comptar amb els següents elements legals que han d’estar accessibles, visibles i adaptats a l’activitat i les regulacions vigents:

Avís Legal: El titular de la web o comerç electrònic ha de permetre a usuaris i a l’autoritat competent, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil directa i gratuïta a una seríe d’informació sobre el responsable de la web que permeti identificar-lo clarament.

Política de Privacitat: Subministrar informació clara sobre les finalitats, destinataris, drets i tot el que afecti el tractament de dades de caràcter personal en una pàgina web.

Política de Cookies S’han de detallar i informar sobre les totes les galetes de tercers que instal·la una web o una e-commerce.

Condicions de contractació: Atès que un e-commerce du a terme contractes en línia, haurà d’afegir informació amb caràcter previ al ‘procés de contractació: La plataforma ha de posar a disposició del destinatari les condicions generals del contracte de forma que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes .

Sí. Les persones físiques no residents han de tributar a Espanya per l’Impost sobre el Patrimoni, pels béns i drets de què siguin titulars, quan aquests “estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol” (article 5.1.b) Llei 19/1991 de l’IP). El normal és que tributin únicament sobre els immobles que puguin tenir a Espanya (quan el seu valor superi el mínim exempt de 700.000€, segons la normativa estatal), perquè si resideixen en un altre estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni de doble imposició, en principi (1), no hauran de tributar aquí per altres béns que puguin tenir (diners, vehicles, accions o participacions de societats, obres d’art, etc.).

 

(1) Determinats convenis de doble imposició, els més recents, estableixen que també tributen a Espanya els no residents per accions o participacions de societats que el seu principal actiu siguin immobles a Espanya. Per exemple, el nou Conveni de doble imposició amb Alemanya, vigent des de l’1 de gener de 2013, i el nou Conveni amb el Regne Unit, vigent des de l’1 de gener de 2015.

 

La documentació específica relativa al règim de propietat horitzontal que convé verificar abans d’adquirir una finca sotmesa a aquest règim és la següent:

 • Còpia del títol constitutiu del règim: l’escriptura de divisió horitzontal on es descriuen les unitats que formen el règim i la quota de participació que correspon a cadascuna.
 • Còpia dels estatuts de la comunitat, si n’hi ha. Haurien de formar part del títol constitutiu però també es possible que hi hagi estatuts fora del títol.
 • Còpia de les normes de règim interior. Regulen els detalls de la convivència a l’edifici, tot i que no és molt habitual que n’hi hagi.
 • Certificat d’estar al corrent de les quotes de comunitat. L’element privatiu que comprem respondrà de les quotes vençudes de l’any en curs i dels quatre anteriors.
 • Certificat de les derrames aprovades pendents de recaptació.

Cada conveni col·lectiu o bé el propi contracte de treball determinarà els permisos i les condicions dels permisos dels treballadors. L’Estatut dels Treballadors estableix uns permisos mínims que seran els que s’apliquin si no ho milloren el conveni col·lectiu o el propi contracte.

Els permisos són retribuïts i, per tant, el treballador té dret a cobrar, pel temps del permís, la mateixa retribució que cobra habitualment per aquest temps.

Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol sempre que superin els 50.000 € en comptes en entitats de crèdit, valors, fons, assegurances,  rendes, béns i drets sobre béns immobles.

En cas d’incompliment de l’obligació d’informar, les sancions són quantioses: una multa fixa de 10.000 € a la qual es poden sumar 5.000 € per cada dada no comunicada, incompleta, inexacta o falsa.

El termini per a presentar el model 720  informatiu finalitza el 31 de març de l’any immediatament posterior.

En cas de que es presenti fora de termini, la sanció serà de 1.500 € amb increments de 100 € per cada dada o conjunt de dades.

D’acord amb la normativa comunitària que existeix actualment, dintre de les fronteres de l’Unió Europea, hi ha la lliure circulació de treballadors. Tot i així, hi ha certes limitacions pel que respecta als llocs de l’Administració. Així doncs, es pot exercir qualsevol feina per compte pròpia o aliena en les mateixes condicions que qualsevol nacional de l’Estat membre del qual es tracti.

 

El PGC (Pla General Comptable) proposa el compte 141 de Provisió per a Impostos. Serveix per registrar l’import estimat de deutes tributaris, l’import del qual encara és indeterminat o no se sap la data exacta a la que es produiran.

Quan ens plategem la compra d’un immoble és essencial exigir al venedor que ens faciliti la documentació bàsica que reflecteixi la situació física i jurídica de la finca. Si l’immoble que volem comprar està arrendat és convenient assegurar-se, en concret, dels detalls del contracte de lloguer vigent, demanant al venedor la següent documentació:

 • Còpia del contracte d’arrendament en vigor, amb tots els annexos, novacions o modificacions que l’afectin. Haurem de fixar-nos especialment en la data en què es va signar, per tal de saber quin règim legal li és aplicable.
 • Còpia del certificat de dipòsit de la fiança legal. Atès que serem nosaltres, com a nous arrendadors, els que estarem obligats a retornar-la a l’arrendatari a la fi del contracte, ens hem d’assegurar que el propietari anterior va dipositar-la a l’INCASÒL i de les dades d’aquest dipòsit.
 • Còpia dels documents de garantia addicional (fiança, aval, dipòsit, xec…) amb què, si escau, s’hagi assegurat el compliment de les obligacions de l’arrendatari.
 • Justificació (amb comprovants bancaris dels ingressos mensuals, per exemple) de què l’arrendatari ha estat pagant puntualment les rendes del lloguer.
 • Qualsevol altre que, en vista del contracte, sigui rellevant per a conèixer quines seran les nostres obligacions com a arrendadors.

No s’ha de presentar quan més del 70 % dels ingressos de l’activitat professional estiguin subjectes a retenció. En cas contrari, si, que s’haurà de presentar. Recordem que quan un professional factura serveis a un particular no practica retenció.

 

Per vendre un vehicle heretat, primer s’ha de canviar la titularitat a l’hereu (és important que el vehicle estigui indicat en l’escriptura d’herència i estiguin liquidats els impostos), desprès es podrà tramitar la venda al comprador mitjançant transferència.

Com a norma general no, però sí que ho seran en el supòsit en que l’empresa creditora estigui declarada en concurs de creditors, trobant-se aquest en la fase final de liquidació del procediment concursal declarada pel jutge.

El responsable del pagament de les quotes del treballador autònom, a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica amb dret a prestació econòmica, és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, o l’entitat gestora, o si s’escau el servei públic d’ocupació estatal.

Existeixen dues modalitats per determinar la base dels pagaments fraccionats de l’impost de societats:

1º.- En funció de la quota líquida de l’última declaració (article 40.2 LIS), aplicable en caràcter general.

2ª.- En funció de la base imposable de l’exercici (article 40.3 LIS), opcional o obligatòria si l’import net de la xifra de negocis és superior als 6 milions.

Es pot optar per la segona modalitat presentant el model 036 de declaració censal al febrer de l’any a partir del qual ha de tenir efectes sempre que el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

La renuncia a la seva aplicació s’haurà de fer igualment presentant el model 036 en el mes de febrer.

És obligació de la comunitat de propietaris la de conservar els elements comuns de l’edifici per tal que reuneixin les condicions estructurals, d’habitabilitat, accessibilitat, estanquitat i seguretat necessàries. Alhora, és competència de la junta de propietaris aprovar la realització de les reparacions o actuacions que el compliment d’aquelles condicions exigeixi.

Per això, si un propietari pateix danys al seu pis o local per l’existència d’alguna deficiència en els elements comuns de l’immoble (per exemple, humitats provinents d’un mal aïllament de les façanes), ha de requerir a la comunitat l’adopció dels acords necessaris per a reparar-la, i si, malgrat això, la comunitat no ho aprova, el propietari pot acudir als tribunals tot sol·licitant que es condemni la comunitat a executar les obres que siguin necessàries.

 

En tributació conjunta no és possible compensar les pèrdues del joc d’un cònjuge amb els guanys obtinguts per l’altre cònjuge, ja que les pèrdues del joc només poden compensar-se pel contribuent que les hagi obtingut amb càrrec als guanys obtinguts per aquest mateix.

La situació d’incapacitat temporal (IT), tindrà una durada de:

En cas d’accident o malaltia, qualsevol que sigui la seva causa, 365 dies prorrogables per altres 180 dies quan es presumeixi que, durant ells, el treballador pugui ser donat d’alta mèdica per curació.

En cas de períodes d’observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per altres 6 quan s’estimi necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia.

El contracte de pràctiques està destinat a persones que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, que estigui obtingut dintre dels cinc anys immediatament anteriors al moment de la contractació, o bé dintre dels últims set anys si el treballador té alguna discapacitat. La seva finalitat és que la persona obtingui la pràctica professional adequada al nivell dels seus estudis.

En canvi, el contracte per a la formació va dirigit a persones de més de 16 anys, però menors de 21, que no tinguin una titulació necessària per a realitzar un contracte de pràctiques. Té com a finalitat l’adquisició de formació teòrica i pràctica per part del treballador per tal de poder dur a terme un ofici o tenir un lloc de treball que requereixi un cert nivell de qualificació.

 

El termini de presentació del model 347 és el mes de febrer, aquells subjectes passius acollits en el (SII) estan exclosos d’aquesta obligació.

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats per un client i proveïdor en tant que el client pot registrar la factura rebuda en un periode trimestral diferent al de l’emissor de la mteixa (proveïdor).

Es poden declarar imports negatius en el model sempre que l’import anual de les operacions superi en valors absoluts (és a dir sense signes) els 3.005,06 euros. Aquest import es consignarà al model amb el signe negatiu.

S’han d’incloure les subvencions publiques rebudes en la declaració informativa si aquestes no són reintegrables i s’han rebut en relació amb l’activitat empresarial/professional i superi els 3.005,06 euros procedent de cada Administració Pública. A efectes de determinar si supera o no l’import esmentat en l’any s’entendràn la data en què s’expedeix l’ordre de pagament i en cas de no existir quan s’efectua el pagament.

Tots els subjectes passius de l’IVA, per qualsevol concepte, estan obligats a presentar la declaració recapitulativa Intrastat, que és una declaració de tipus estadístic a nivell de l’Unió Europea, i que té periodicitat mensual, sempre que s’assoleixi el llindar d’operacions amb països de l’Unió Europea (actualment 400.000 euros anuals).

El termini per presentar la declaració és fins al dia 12 del mes següent a el mes natural a què es refereixen les operacions declarada.

El propietari d’un habitatge arrendat, mentre l’arrendament romangui vigent, només pot entrar-hi amb el consentiment de l’arrendatari.

Atès que l’habitatge llogat constitueix el domicili de l’arrendatari, és inviolable, i per tant, són il·legals les clàusules contractuals que autoritzin el propietari a accedir a l’immoble sota el pretext, per exemple, de verificar-ne la conservació, o de mostrar-lo a potencials compradors.

Fins i tot en el cas que el propietari tingui la seguretat que l’arrendatari ha abandonat definitivament el pis, no podrà accedir-hi fins que el contracte s’hagi extingit, sigui per acord amb el llogater o per resolució judicial.

Serà una elaboració de perfil tota forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar dades personals per a avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.

Si es vol capitalitzar la prestació d’atur per iniciar un negoci, s’entén com inversió tota despesa que s’efectuï per adquirir béns o drets que integren el patrimoni del negoci com a part de l’actiu, com per exemple maquinària, mobiliari o un immoble entre d’altres, i que siguin necessaris per la posada en marxa de l’activitat.

Es podrà destinar la prestació capitalitzada a les despeses per posar en funcionament el negoci, així com el pagament de les taxes i tributs.

També es pot destinar fins a un 16% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació e informació relacionats amb l’activitat a emprendre.

A més, són considerades com a inversió les despeses previstes durant els tres primers mesos de funcionament com podrien ser càrregues tributàries o lloguers, entre d’altres.

 

Si el teu contracte de lloguer és anterior a l’01/01/2015, pots tenir una deducció del 10.05% de les quantitats pagades pel lloguer, sempre que compleixis una sèrie de requisits.

A més de la deducció que preveu el paràgraf anterior, si vius a la comunitat autònoma de Catalunya, també podràs tenir dret d’una deducció del 10% de l’import pagat pel lloguer, sent l’import màxim d’aquestà 300 euros anuals si la declaració és individual o 600 euros anuals si la declaració és conjunta. Per això cal que compleixis una sèrie de requisits de renda i de circumstàncies personals.

El Ministeri de Treball e Immigració assigna un crèdit per a la formació que permet a l’empresa formar als seus treballadors. L’empresa es bonifica els costos de la formació a càrrec de la cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’encarregada de la gestió de la bonificació.

 

Si som propietaris d’un element privatiu (pis o local) d’un edifici en règim de propietat horitzontal, el títol constitutiu el definirà segons l’ús a què es destini: habitatge o local de negoci.

D’entrada, qualsevol modificació d’aquest títol constitutiu exigeix l’acord unànime de la junta de propietaris, però com a excepció (entre d’altres) a aquest règim, el propietari pot fer, per si sol i sense necessitat de cap acord comunitari, la modificació d’aquesta destinació.

De manera que, si volem destinar a habitació un local de negoci, o convertir en botiga, despatx o magatzem un habitatge, podem modificar el títol constitutiu de la propietat horitzontal sense necessitat d’obtenir el consentiment de la resta de propietaris i amb la única limitació que la normativa urbanística permeti la implantació d’aquell ús en el nostre element privatiu.

 

No, per norma general els següents subjectes s’han de comunicar amb les administracions públiques exclusivament de forma telemàtica:

 • Les persones jurídiques (per exemple, societats mercantils).
 • Les entitats sense personalitat jurídica (per exemple, comunitats de béns i societats civils).
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, encara que sigui a títol particular.
 • Els que representin un interessat que estigui obligat a relacionar se electrònicament amb l’Administració.

Per això, serà necessari disposar d’un certificat digital titularitat de l’obligat, i en alguns casos, serà possible apoderar a un tercer perquè gestioni la comunicació amb l’administració.

 

La cessió de treballadors d’una empresa a una altra, excepte en el cas de les ETT (Empreses de Treball Temporal) està prohibida segons l’Ordenament Jurídic. En cas que s’infringeixi aquesta prohibició, sense perjudici d’altres possibles responsabilitats, tant l’empresa cedent com la cessionària responen solidàriament de les obligacions salarials i de Seguretat Social respecte els treballadors cedits.

Les entregues intracomunitàries de béns entre empresaris, és a dir, les vendes de mercaderies remeses a una empresa de qualsevol país de la Unió Europea, per norma general, estan exemptes a l’IVA. No obstant, al marge de quina sigui la realitat de la operació, per poder aplicar aquesta exempció, hem d’estar en disposició d’acreditar que la mercaderia s’ha venut a un empresari habilitat administrativament per realitzar operacions intracomunitàries, i que aquella ha sortit efectivament del territori espanyol amb destí a un altre país de la UE.

En primer lloc, caldrà de verificar que el comprador de la mercaderia està donat d’alta com a operador intracomunitari, fet que es pot verificar consultant el cens VIES (Vat Information Exchange System), i en segon lloc hem de poder acreditar documental i fefaentment el transport de la mercaderia amb destí a un altre país de la Unió Europea, tant si aquest es realitza per el comprador o el venedor, o per un tercer subcontractat per qualsevol dels dos.

En la mesura en què el client no estigui donat d’alta com a operador intracomunitari (encara que sigui empresari), o no disposem de proves suficients per acreditar el transport de la mercaderia al país de destí (bé sigui a través del document de transport CMR, o qualsevol altra prova admesa en dret), procedirà repercutir IVA al client com si fos resident a territori espanyol.

 

L’import s’estableix cada any i depèn de dos factors. En primer lloc, la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i en segon lloc, quants treballadors té.

Cada empresa amb almenys un treballador en Règim General, té un import mínim de 420 euros anuals assignats.

Tot i que no es percebin rendiments dineraris durant el període de carència pactat, aquests pactes solen tenir causa en la necessitat, per part del llogater, d’efectuar reformes o millores a l’immoble que, en un algun moment futur, revertiran al propietari. Per tant, aquesta operativa es considera, a efectes d’IVA, una permuta de serveis, de manera que el propietari haurà d’emetre la factura per el valor de les obres efectuades per el llogater, i aquest haurà de facturar l’esmentat valor al propietari.

Per a què serveix el distintiu?

És una classificació en funció dels nivells de contaminació del teu vehicle. En algunes ciutats s’està ja utilitzant aquest distintiu ambiental a l’hora de restringir el trànsit en els dies d’alta contaminació, prohibint la circulació als vehicles que no en tenen.

On he col·locar-?

El distintiu ha d’anar adherit a l’angle inferior dret del parabrisa davanter, si es disposa d’ell. Si no n’hi ha (en el cas de motocicletes), en qualsevol lloc visible de el vehicle.

Estic obligat a col·locar-lo en el meu vehicle?

No. La col·locació de el distintiu és voluntària. No obstant això, hi ha ordenances municipals que poden regular o fins i tot limitar la circulació del vehicle en funció del distintiu que tingui, per la qual cosa et recomanem que consultis les ordenances del teu municipi en aquest sentit, pel que aconsellem que ho portis posat.

Si no porto el distintiu col·locat Puc beneficiar dels avantatges?

No. Atès que la utilitat del distintiu és que els agents puguin discriminar fàcilment els vehicles més ecològics d’un cop d’ull (per exemple en dies d’alta contaminació), si no el portes visible és impossible que ho facin, per tant encara que el teu cotxe compleixi amb els requisits, no podràs beneficiar-te dels avantatges que comporten els diferents distintius.

La mort de l’arrendatari no determina necessàriament l’extinció del contracte d’arrendament, sinó que hi ha diverses persones que poden ocupar el seu lloc i continuar el contracte amb la durada i les condicions inicialment pactades amb l’arrendador. Aquestes persones són les següents:

El cònjuge que conviu amb l’arrendatari al moment de la mort d’aquest.

La parella de fet que hagi conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort. Si tenen fills en comú serà suficient la convivència al moment de la mort.

Els descendents y ascendents que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort d’aquest.

Els germans de l’arrendatari amb el mateix requisit de convivència.

Altres parents fins el tercer grau col·lateral (oncles i nebots) amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la seva mort.

 

Si, a través del mecanisme de compensació de pèrdues. L’import obtingut per la venda d’un Fons s’inclou a la Renda de l’estalvi, d’aquesta manera, si s’obté una pèrdua, la podré compensar, en primer lloc, amb una altre guany obtingut al exercici, i si després de fer aquesta compensació, el saldo és negatiu, es podrà minorar la base imposable de l’estalvi procedent d’interessos de dipòsits, dividends, ingressos d’assegurances…amb el límit del 25% d’aquests rendiments. Si després de fer aquesta compensació, el saldo continua essent negatiu, aquest es podrà compensar durant els propers quatre exercicis, tant amb guanys de la mateixa naturalesa, com amb el 25% dels rendiments de capital mobiliari positius.

En funció del tipus de sol·licitant, aquests es divideixen en:

 • Certificats d’Usuari o persona física
 • Certificats de Persona Jurídica o Entitat

En funció de l’emissor, hi ha:

 • DNI-e: Emesos per la Direcció General de la Policia
 • FNMT-RCM: Emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda
 • Altres: Emesos per altres entitats certificadores reconegudes

Si ja se li ha abonat l’import total de la prestació contributiva ja sigui en un sol pagament o en pagaments mensuals per la subvenció de quotes de Seguretat Social, es considera que la prestació està esgotada. Tot i donar-se de baixa en l’activitat realitzada, no tindria dret a rebre-la de nou.

En el cas que no s’hagi abonat la totalitat de la prestació contributiva i encara quedés pendent una part, es podria tornar a rebre la prestació un cop transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat la prestació si no l’hagués capitalitzat, és a dir, si l’hagués rebut per mensualitats. S’han de complir uns requisits per reiniciar la prestació que es poden trobar a la pàgina web del SEPE.

Tenint present que la deducció de les quotes suportades per l’adquisició d’un vehicle turisme per part d’un empresari, depèn del grau d’afectació a l’activitat que estem en disposició d’acreditar, tindrem la obligació de repercutir en la factura de venda del turisme el mateix percentatge que es va deduir en el moment de l’adquisició.

Per tant, si no es va aplicar deducció en el moment de la compra, per considerar-lo element no afecte a l’activitat de l’empresa, no haurem d’aplicar repercussió d’iva en la factura de venda.

Si en el moment de l’adquisició del turisme, es va optar per deduir el 50% de la quota d’iva suportat, en el moment de la venda del vehicle haurem d’aplicar iva només sobre la meitat del preu de venda que s’hagi acordat.

La nova Llei de contractes de crèdit immobiliari (LCCI) disposa que són necessaris 12 impagaments per tal que el banc pugui desnonar el deutor hipotecari. Segons la norma, aquesta regla només s’aplica als venciments anticipats posteriors a la seva entrada en vigor.

Ara bé, el Tribunal Suprem, en dues sentències de finals d’aquest 2019, resol que no obstant questa previsió legal, la regla dels 12 impagaments resulta igualment aplicable als venciments anticipats anteriors a l’entrada en vigor de la LCCI.

La resposta serà afirmativa en el cas que el treballador autònom tingui al seu càrrec treballadors per compte aliena i, per tant, es converteixi en empresari. S’ha de tenir en compte que:

 • Els treballadors autònoms han d’ajustar la seva actuació als deures de coordinació imposats per l’article 24 de la Llei 31/1995 i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, participant en les mesures d’actuació coordinada i complint les instruccions del coordinador, o en el seu defecte, de la direcció facultativa. Són subjectes responsables de l’incompliment d’aquestes mesures de coordinació.
 • Els treballadors autònoms estan obligats a complir el Pla de Seguretat i Salut, però els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut en allò relatiu a les obligacions dels treballadors autònoms contractats per ells, conforme l’article 11.2 del Reial Decret 1627/1997.

Ens podem trobar tres supòsits, segons quina hagi estat la xifra de negoci que consta a la darrera declaració de l’impost de societats:

 1. a) Les empreses que hagin començat a superar el milió d’euros de xifra de negoci, han de presentar declaració d’IAE  per deixar de tenir exempció per aquest concepte de cares al proper exercici.
 2. b) En el cas invers,  si es deixa de superar el milió d’euros, s’ha de fer la declaració per començar a tenir exempció.
 3. c) Si no s’ha travessat l’esmentat llindar en cap dels dos sentits, no cal presentar aquesta declaració.

L’esmentada declaració, que únicament afecta a les societats, s’ha de presentar durant el mes de desembre anterior a l’exercici en què hagi de sortir efectes.

Tot això sense perjudici de que, per norma general, totes les societats podran gaudir d’exempció durant els dos primers anys d’exercici de l’activitat.

Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC estableix que Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, en el cas d’empresaris, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte.

En cas d’existir bases negatives procedents de períodes anteriors, s’haurà d’analitzar cada cas concret.

Quan les factures rebudes o emeses facin referència a adquisicions per les quals s’hagin suportat quotes del IVA quina deducció estigui sotmesa a un període de regularització, s’hauran de conservar durant l’esmentat període, i els quatre exercicis següents.

Els documents s’hauran de conservar amb el contingut original i de manera ordenada.

D’acord amb el que disposa l’Estatut dels Treballadors, les faltes dels treballadors prescriuen als 10 dies en cas de faltes lleus. Si són faltes greus, tardaran 20 dies i seran 60 dies en el cas de les molt greus, a comptar des de que l’empresari té coneixement de la falta que s’ha comès, i, en tot cas, prescriuran als sis mesos d’haver-se comès.

 

Si. Qualsevol empresari o professional que té intenció d’iniciar una activitat econòmica i realitza les primeres despeses i Inversión es considerat subjecte passiu de l’Iva, i a l’actuar com tal, té dret a deduir les quotes suportades per les despeses efectuades sense esperar a l’inici de l’activitat. Es molt important poder acreditar que aquestes despeses s’han utilitzat única i exclusivament per a l’activitat empresarial desenvolupada immediatament desprès.

La resposta és afirmativa: sota certes condicions es poden aplicar deduccions en IRPF, així com gaudir d’exempció a les plusvàlues que s’apliquin a una nova inversió de les mateixes característiques. En el cas de Catalunya, a la deducció estatal prevista a l’IRPF, se n’hi podrà sumar una altra d’autonòmica per aquest mateix concepte.

 

Ni el RGPD ni la LO 3/2018 estableixen l’obligació d’informar respecte a la contractació d’un encarregat de Tractament. Malgrat això, en determinades circumstàncies (atenent, per exemple, a la naturalesa del tractament o de les dades tractades, o per altres circumstàncies concurrents) pot ser aconsellable donar aquesta informació per a una major transparència en el tractament de les dades personals.

Només la junta de propietaris, per unanimitat i mitjançant una modificació dels estatuts, pot prohibir el desenvolupament de determinades activitats als locals de l’edifici, sempre que es justifiqui per l’interès de la comunitat.

Els tribunals emparen aquest tipus de restriccions quan afecten a discoteques, bars musicals, tallers mecànics i altres negocis que, pels sorolls, vibracions, olors, fums o qualsevol altra immissió que puguin generar resultin perjudicials o molestos per la resta de veïns. En activitats innòcues o en què les molèsties que causin siguin merament puntuals o esporàdiques, la jurisprudència es decanta per la protecció de l’interès legítim del propietari d’implantar en el seu local l’activitat que més li convingui d’entre les permeses per la normativa administrativa.

 

La durada màxima s’establirà en els Convenis Col·lectius i, en el seu defecte la duració no podrà excedir els sis mesos pels tècnics titulats o els dos mesos per la resta de treballadors.

En les empreses amb menys de 25 treballadors el període de prova no podrà excedir els tres mesos per aquells treballadors que no siguin tècnics titulats.

Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d’apartaments turístics tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari, si es limiten a la mera posada a disposició d’un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera.

Els serveis de neteja realitzats abans de l’arribada dels llogaters o després de la sortida d’aquests o el lliurament i recollida de claus, no es consideren serveis d’hostaleria.

Als rendiments obtinguts no s’hi podrà aplicar la reducció del 60% prevista ja que aquests no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d’habitatge, i a més, els períodes de temps en què l’immoble no hagi estat objecte de cessió, generen la corresponent imputació de renda immobiliària.

 

No. Els treballadors autònoms no cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional. Així doncs, no es poden beneficiar del sistema de bonificacions. No obstant, els treballadors del Règim General que pertanyin a la seva empresa sí que ho podran fer.

 

La documentació que es necessita és :

 • Documentació original del vehicle (la del país d’origen).
 • Fotocopia del DNI del propietari.
 • Mandat firmat (ho proporciona GESTIÓ GIRONA).
 • En el cas que el vehicle procedeixi d’una compra entre particulars, i si té menys de 10 anys, s’haurà de pagar impost de transmissions patrimonials oneroses. En cas que la compra sigui a una empresa i amb factura amb IVA, estarà exempt d’aquest impost.
 • Fitxa Técnica espanyola del vehicle (s’ha de passar una ITV prèvia a la matriculació).
 • Impost municipal pagat (del municipi on tindrà la residència).
 • Impost de matriculació (aquest impost es calcula segons el model i any del vehicle, o la factura o contracte d’adquisició).

La taxa de matriculació és de 97.80€. A aquest import s’hi haurà d’afegir els honoraris de tramitació i, si és el cas, l’impost de matriculació i l’impost de transmissions patrimonials oneroses.

Sí, llevat que els estatuts els exonerin de contribució.

La regla general és que tots els departaments privatius (pisos i locals) del règim de propietat horitzontal, amb independència de l’ús que facin dels serveis i coses comunes, han de contribuir a totes les despeses de la comunitat d’acord amb la seva quota de participació.

No és infreqüent que els estatuts de les comunitats exonerin els locals que no fan ús de determinats serveis comuns de pagar les despeses que aquests ocasionen, però si no s’ha previst així, els propietaris dels locals no poden excusar-se de contribuir a cap de les despeses de la comunitat sota el pretext de què no fan ús d’alguns serveis o no n’obtenen cap profit.

 

Quan es demana l’informe de vida laboral a través de la web de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es genera un número de referència que el sol·licitant ha de conservar. Pot consultar l’estat de la seva petició a l’apartat “Consulta d’estat de sol·licitud d’informes”.

En el cas que s’indiqui que l’enviament no s’ha realitzat, els motius són perquè la direcció facilitada en la petició no correspon amb la base de dades de la Seguretat Social. Així doncs, s’haurà d’anar a una administració i actualitzar les dades personals.

 

Si el Regne Unit surt de la Unió Europea significa que el flux de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit ja no tindrà la consideració d’operació intracomunitària, la qual cosa implicarà que ja no s’haurà de presentar el model 349 (obligatori en les  transaccions intracomunitàries). Les transaccions amb el Regne Unit es consideraran exemptes de IVA com les exportacions i estaran subjectes a les següents formalitats:

• Declaració duanera d’importació i exportació.
• Realització de controls duaners.
• Pagament de drets aranzelaris.
• Certificacions sanitàries o d’un altre tipus per a disposar de les mercaderies.

Les empreses que no hagin exportat mai a països tercers hauran d’obtenir el número d’identificació fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) per tal de poder continuar exportant al Regne Unit.  L’organisme que emet l’EORI és Hisenda i és vàlid i únic per a tota la UE.

Si tots dos treballadors es regeixen per l’EBEP, no es pot donar la cessió de setmanes, en canvi si la mare biològica es regeixen per l’estatut dels treballadors i l’altre progenitor es regeix per l’EBEP sí que es pot produir la cessió.

Els béns corporals, mobles o immobles, que per la seva naturalesa i funció utilitzaràs en el teu negoci més d’un any. No tenen aquesta consideració:

 • Els accessoris i peces de recanvi que compres per reparar un bé d’inversió.
 • Les obres que realitzis per reparar un bé d’inversió.
 • Els envasos o embalatges.
 • Els uniformes de treball.
 • Qualsevol altre bé que el seu valor sigui inferior a 3.005,06 euros sense IVA i tenint en compte que el límit és per unitat i no per lot.

Les societats que disposen d’exempció al IAE, per no superar la xifra de negocis del milió d’euros, quan superen aquest límit ( o al contrari si deixen de superar-ho), han de fer una presentació del model 840 d’IAE a l’Agència Tributària o a l’ajuntament que correspongui, per començar a liquidar IAE o deixar de liquidar.

Aquesta presentació s’ha de fer al mes de desembre immediatament anterior a l’exercici que s’hagi de començar a liquidar o deixar de liquidar

La no presentació d’aquesta variació pot tenir sancions i recàrrecs a l’Impost.

No, només la mare biològica pot cedir setmanes, perquè disposa de més setmanes que l’altre progenitor, és per intentar que hi hagi més igualtat.

No es perd el dret. Segons sentència del TEAC 00/3277/2006 de 18/12/2008, el fet de no informar en la Declaració de renda l’exempció per reinversió de l’habitatge habitual, no impedeix estar totalment o parcialment exempta sempre que es compleixin amb els requisits per aplicar l’exempció.

El recurs contenciós-administratiu és un procediment judicial que s’interposa contra les disposicions de caràcter general i contra els actes expressos i presumptes de l’Administració Pública que esgoten la via administrativa.

Tipus de procediment:

 • Procediment ordinari: Està regulat als articles 43 a 77 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa (LJCA). S’interposa en aquells casos en els que no procedeixi cap altre tipus de procediment.
 • Procediment abreujat: Està regulat a l’article 78 LJCA. Aquest procediment s’inicia quan l’assumpte tracti de qüestions de personal al servei de les Administracions Públiques, sobre estrangeria i sobre admissió de peticions d’asil polític, assumptes de disciplina esportiva en matèria de dopatge, així com totes aquelles qüestions la quantia de les quals no superi els 30.000 €.
 • Procediment especial de protecció de drets fonamentals: Està regulat a l’article 114 LJCA. S’interposa per a l’empara judicial de les llibertats i drets previstos a l’article 53.2 de la Constitució.

La mare biològica pot cedir 4 setmanes de la seva prestació de maternitat a l’altre progenitor.

EL NIF el necessita qualsevol persona per poder realitzar una operació comercial, en canvi el NIF-IVA ( VAT ) és necessari per realitzar determinades operacions intracomunitàries de compra de bens o serveis. S’identifica per les sigles del país + 9 dígits ( encara que en alguns països pot tenir una combinació diferent ).

EL VAT, és el número d’identificació fiscal d’una empresa que vulgui fer operacions a nivell europeu. La principal diferència entre el NIF, és que amb aquest només podràs fer activitats dins del territori nacional de cada país.

Abans d’instal·lar un sistema biomètric d’aquest tipus a la nostra empresa, hem de tenir en compte si el mateix s’ajusta a la normativa de protecció de dades i si ús és adequat, pertinent i no excessiu en relació a les finalitats que tingui.

Per tant, abans d’implantar en l’entorn laboral un sistema de control d’empremta digital serà necessari tenir en compte el següent:

 • La seva presència ha d’estar justificada, per la qual cosa s’haurà de determinar quina és la finalitat per la qual es recullen i tracten les dades biomètriques.
 • Veure si la seva implantació és idònia, proporcional i equilibrada a la finalitat buscada.
 • Garantir que es respecta la normativa de Protecció de Dades, tant pel responsable del fitxer com per l’encarregat del tractament. Per això s’hauran d’aplicar les mesures de seguretat corresponents atenent que són dades de caràcter sensible.
 • S’haurà de realitzar per part de l’empresa una avaluació d’impacte per l’ús d’aquest sistema.

En definitiva, és legal utilitzar sistemes de control d’empremta digital en l’entorn laboral però sempre que es respectin les mesures que acabem d’esmentar

El testament vital o document de voluntats anticipades (DVA) és aquell document atorgat per persones majors d’edat davant de notari o de tres testimonis, pel qual es disposen instruccions sobre les cures i atencions que hom vol rebre del personal mèdic arribat el cas que l’atorgant no pugui expressar la seva voluntat.

Pot contenir qualssevol instruccions -entre elles, per exemple, la prohibició de prolongar la vida amb mitjans artificials- sempre que no siguin contràries a la llei o a la bona pràctica mèdica.

El DVA forma part de l’historial mèdic del pacient i es pot inscriure al registre creat a aquest efecte.

La negociació col·lectiva o acords d’empresa són els encarregats de l’organització i documentació del registre horari. En el cas que no hi hagi conveni o acord col·lectiu és l’empresari el que ha d’establir un sistema propi amb consulta dels representants dels treballadors.

A partir del 2019 la quantitat exempta dels premis de loteries i apostes és de 20.000 euros i a partir d’1 de gener de 2020 la quantitat exempta serà de 40.000 euros. Els premis superiors a aquestes quanties tributen pel tram excedit.

En el cas que el premi hagués estat comprat per varies persones, la part exempta es prorratejarà entre els participants.

La base imposable del gravamen estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció serà el 20 per cent, sense que sigui necessari incloure’l posteriorment a la declaració de renda.

El registre de la jornada l’han de fer tots els treballadors, de tots els sectors d’activitat i de totes les empreses, sempre que prestin els seus serveis retribuÏts per compte aliena i dins de l’àmbit d’una empresa sigui persona física o jurídica.

Els països amb conveni de bescanvi són els següents: República Algeriana Democràtica i Popular, República Argentina, República de Bolívia, República de Xile, República de Colòmbia, República de l’Equador, Regne del Marroc, República de Nicaragua, República del Perú, República Dominicana, República de Panamà, República de Paraguai, República de l’ Uruguai, República Bolivariana de Veneçuela, República Federativa del Brasil, República d’El Salvador, República de Filipines, República de Guatemala, República de Sèrbia, República de Turquia, Tunísia, Ucraïna i Macedònia.

No es canvien els permisos obtinguts amb data posterior a la signatura del Conveni respectiu, quan el seu titular hagués obtingut el permís essent resident legal a Espanya.

Són notificacions d’actes administratius entre els organismes o entitats de la Seguretat Social i les empreses i ciutadans.

Actes relacionats amb el procediment recaptatori, el de constrenyiment, el d’ajornament de quotes i de devolució d’ingressos indeguts. Com també, entre altres, actes sobre impugnacions, actes de liquidació i imposició de sancions, i resolucions de prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les comunicacions serveixen per posar en coneixement de l’interessat informacions, fets o circumstàncies que, a diferència del que succeeix amb les notificacions, pel seu simple accés no despleguen efectes jurídics.

Els interessats en accedir a les notificacions i a les comunicacions s’han d’identificar necessàriament mitjançant certificat electrònic.

Font: https://sede.seg-social.gob.es/

 

Sí. En els contractes d’arrendament, tant d’habitatge com de local, l’arrendador ha d’exigir a l’arrendatari l’abonament de la fiança i aquest ha de prestar-la. L’arrendador llavors ha de dipositar-la a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) dins dels dos mesos següents a la formalització del contracte.

La manca de dipòsit de la fiança pot comportar per l’arrendador multes de fins al 75% de l’import no ingressat, més els interessos de demora des que se’l requereix de pagament. Així mateix, en cas de retard en el dipòsit, s’aplicarà un recàrrec de fins al 25%, més els interessos de demora des del final del termini d’ingrés de la fiança.

Et converteix en gran empresa, i com a tal, has de començar a liquidar els impostos (model 303, model 111, model115 ) amb una periodicitat mensual en lloc de trimestral. Tanmateix, estàs obligat a fer els pagaments a compte del impost de societats segons el resultat de l’exercici (comptat des del primer dia de l’exercici fins al darrer dia del mes anterior al que estem liquidant)

I finalment, quedes inclòs en el S.I.I. ( Subministrament Immediat de Informació). Consisteix en l’enviament de forma pràcticament simultània a l’Administració, dels nostres registres de factures.

Els països amb conveni de bescanvi són els següents: República Algeriana Democràtica i Popular, República Argentina, República de Bolívia, República de Xile, República de Colòmbia, República de l’Equador, Regne del Marroc, República de Nicaragua, República del Perú, República Dominicana, República de Panamà, República de Paraguai, República de l’ Uruguai, República Bolivariana de Veneçuela, República Federativa del Brasil, República d’El Salvador, República de Filipines, República de Guatemala, República de Sèrbia, República de Turquia, Tunísia, Ucraïna i Macedònia.

No es canvien els permisos obtinguts amb data posterior a la signatura del Conveni respectiu, quan el seu titular hagués obtingut el permís essent resident legal a Espanya.

Tributaran de forma individualitzada per cada renda obtinguda de forma parcial o total que estigui sotmesa a gravamen, sense poder efectuar compensacions entre les mateixes.

L’exigibilitat del pagament de l’impost s’efectuarà en gran mesura mitjançant l’ ingrés de les retencions corresponents.

En les transmissions d’immobles, retenció i declaració tenen el seu règim específic.

La llei estableix que els funcionaris actuants estendran una diligència de cada actuació que realitzin i que no s’imposaran obligacions a les empreses per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per realitzar aquestes diligències.

Cada exemplar de la diligència s’haurà de conservar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de 5 anys.

 

Estan obligats a liquidar l’Impost d’Activitats Econòmiques únicament les societats que superin el milió d’euros de Facturació, tenim en compte:

 • Per inici d’una nova activitat estan exemptes els dos primers exercicis.
 • Les societats que superin el milió d’euros de Facturació i iniciïn una nova activitat diferent de la que realitzen habitualment, també estan exemptes de la liquidació del IAE.

Després dels dos primers anys d’exempció del IAE, i en el cas que les empresa hagin superat la xifra del milió d’euros de Facturació a l’últim impost de societats presentat, han de comunicar aquest fet a l’agència Tributària per liquidar l’ IAE a l’exercici següent.

D’igual manera, les empreses que no hagin superat el milió d’euros de Facturació, i anteriorment el superaven, ho han de comunicar a l’agència Tributària, per no pagar l’ IAE a l’exercici següent..

Aquesta comunicació s’ha de fer durant el mes de desembre anterior a l’exercici de què es tracti.

Les persones treballadores, amb la condició d’electors, que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral per exercir el seu dret de vot.

No cal concedir el permís si l’horari no coincideix ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals. El permís serà d’una durada inferior si l’horari coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels esmentats col·legis.

 

Temps de coincidència Hores de permís
de 0 a 2 hores 0 hores
Més de 2 i menys de 4 hores 2 hores
4 hores o més 4 hores

 

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís a les persones  treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

L’empresari serà qui determini, dins de l’horari establert pel col·legi electoral, el moment d’utilització de les hores i té dret a sol·licitar a les persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral.

També, les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi el dia de les eleccions, tenen dret a un permís de 4 hores perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el vot per correu.

Tots aquests permisos tenen caràcter de no recuperable i es retribueixen com si el treballador hagués prestat els seus serveis normalment.

Si no volem que els nostres fills o algun d’ells rebin la llegítima quan nosaltres faltem, cal que ho manifestem així, de forma expressa, en el nostre testament, tot expressant-ne la causa i el nom del desheretat. El desheretament no pot ser parcial, ni condicionat a què el desheretat faci o no faci alguna cosa abans o després de la nostra mort.

Les causes de desheretament que recull el Codi civil de Catalunya fan referència, en general, a actes del desheretat contra el causant (alguns han de ser declarats per sentència penal ferma), actes del legitimari que alterin de la successió del causant, o en l’absència manifesta i continuada de relació entre desheretador i desheretat, sempre que sigui per culpa exclusiva d’aquest darrer.

Cal tenir present que el desheretament és eficaç mentre el desheretat no impugni el testament, però si l’impugna tot dient que no existeix la causa, qui haurà de provar que sí que existia és l’hereu del desheretador.

 

L’article 26 de la LIS contempla uns supòsits en els que no es compensaran Bases Imposables negatives d’exercicis anteriors.

No es produirà la compensació de Bases Imposables negatives d’exercicis anteriors, quan es donin les següents circumstàncies:

 

 1. a) Quan la majoria del capital social o dels drets de participar en els resultats de l’entitat hagin estat adquirits per una persona o entitat o per un conjunt de persones o entitats vinculades, amb posterioritat a la conclusió del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 

 1. b) Les persones o entitats a que se refereix el paràgraf anterior haguessin tingut una participació inferior al 25 per cent en el moment de la finalització del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 

Poden presentar-se les següents possibilitats segons siguin les participacions en possessió en l’entitat que, a la finalització d’un període impositiu, hagi obtingut bases imposables negatives:

Abans conclusió període impositiu Després conclusió període impositiu Limitació compensació de bases negatives
Inferior 25% Inferior 25% No
Inferior 25% Superior 50%
Superior 25% Inferior 50% No
Superior 25% Superior 50% No

 

 1. c) L’entitat adquirida es troba en alguna de les següents circumstàncies:
  • No vingués realitzant activitat cap econòmica dins els 3 mesos anteriors a la adquisició (inactiva);
  • Desenvolupés una activitat econòmica en els 2 anys posteriors a la adquisició diferent o addicional a la realitzada amb anterioritat, que determinés, en sí mateixa, un import net de la xifra de negocis en aquells anys posteriors superior al 50% de l’import mig de la xifra de negocis de l’entitat corresponent als 2 anys anteriors.
  • Es tracti d’una entitat patrimonial.
  • L’Entitat hagi estat donada de baixa en l’índex d’entitats per no haver presentat la declaració per aquest impost corresponent a 3 períodes impositius consecutius.

És un tribut que grava la titularitat, per part de persones jurídiques i entitats, d’actius no productius.

La norma inclou en els actius que poden ser improductius: béns immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls, embarcacions d’entreteniment, aeronaus i objectes d’art i antiguitats que tinguin un valor superior a l’establert en la Llei de Patrimoni Històric.

La Generalitat ha aprovat l’Ordre que aprova el model 540 mitjançant el qual es liquidarà l’impost.

El tribut es liquidarà anualment el mes de juny següent al seu meritament, si bé per el que fa als exercicis 2017, 2018 i 2019 i la obligació d’autoliquidar aquets impostos s’haurà de realitzar mitjançant presentació per via telemàtica entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Sí. En cas d’un accident laboral greu s’obren diligències penals per tal de determinar si existeixen possibles responsabilitats penals per la mort o les lesions sofertes pel treballador.

A banda d’això el Codi penal recull també delictes contra els drets dels treballadors –entre d’altres els relatius a la infracció de normes sobre prevenció de riscos laborals.

Tant uns delictes com els altres només poden ésser atribuïts a persones físiques, no a jurídiques, de manera que la responsabilitat penal en aquests casos pot recaure en els administradors o encarregats del servei que hagin estat responsables dels fets, o a qui, coneixent-los i podent-hi posar remei, no haguessin adoptat les mesures necessàries per fer-ho.

 

Resulta molt freqüent trobar en les signatures dels correus electrònics corporatius el text conegut com “avís de confidencialitat“, en el qual es prevé al destinatari de l’escrit de circumstàncies diverses com la confidencialitat del contingut, la necessitat de mantenir secretes les comunicacions, o fins i tot el mandat de destruir el correu si no és destinatari del mateix.

Referent a això s’ha de deixar clar que cap persona ha de sotmetre a obligacions derivades de la simple lectura d’un correu electrònic si no ha existit contracte previ.

No hi ha cap precepte legal que obligui els destinataris dels correus electrònics a respectar la confidencialitat del contingut que reben. Ni pot defensar aquesta conducta amb altres fonts del dret com el costum o els usos del mercat.

Per tant, el recomanable seria desfer-se dels avisos de confidencialitat, tan estesos, i incorporar a la signatura dels correus electrònics corporatius els avisos de privacitat referents a la normativa de protecció de dades

És el cas dels lloguers de locals comercials, fins i tot quan es presten altres serveis que tenen un mer caràcter accessori, la qual cosa no impedeix la consideració de que l’objecte substancial del contracte és el mateix que el del contracte d’arrendament. En conseqüència, els llogaters han de practicar retencions sobre els ingressos satisfets.

No obstant això, si l’entitat que cedeix l’ús de les oficines ofereix de forma conjunta una pluralitat de serveis al client, a més de la mera cessió del local, estarem fora de l’àmbit de suposicions de fet sotmeses a retenció a què es refereix l’article 58.1. e) del Reglament de l’impost de societats. Aquest és el cas on els clients reben una pluralitat de serveis que difícilment es poden considerar accessoris (telecomunicacions, telefonia i servei postal, mobiliari d’oficina i equipament, servei de comptabilitat i facturació, etc.), la qual cosa implicaria que l’activitat desenvolupada per l’entitat que cedeix l’ús dels despatxos es troba fora de l’àmbit objectiu de l’obligació de practicar retenció

No, però sí que és molt recomanable.

Es recomana per a l’inquilí contractar una assegurança de llar que cobreixi la seva responsabilitat civil per danys i el contingut propi de l’immoble.

L’assegurança de responsabilitat civil és fonamental per a un inquilí, no només per cobrir els danys que pugui ocasionar a tercers i que no estarien coberts per l’assegurança del propietari, sinó també per cobrir els danys que pugui causar a l’habitatge mentre el té llogat.

D’altra banda, assegurar el contingut propi és fonamental, fins i tot en el cas que l’habitatge s’hagi llogat moblat i l’assegurança del propietari ofereixi cobertura. Tots els objectes personals de l’ inquilí queden fora de la cobertura de l’assegurança contractada pel propietari, en cas que el tingui contractat, però a més , la responsabilitat civil derivada d’aquest no quedaria garantida.

 

 

Si es presenta amb un model 036:

Per regla general, fins els 30 dies posteriors a la data d’alta, baixa o modificació de les obligacions o activitat.

Tot i aquesta norma general, l’Agència Tributària també accepta la presentació del impresos amb 10 dies d’antelació a la data de l’obligació o activitat .

 Si es presenta un model 840:

Sempre s’ha de presentar durant els trenta dies següents a la data de alta, baixa o modificació.

En aquest cas l’Agència Tributària no permet la presentació del model fora d’aquest termini.

Perquè l’arrendament d’immobles es consideri activitat econòmica es necessita que per l’ordenació de l’activitat s’utilitzi, almenys, una persona contractada amb contracte laboral i a jornada complerta.

No obstant, la doctrina i jurisprudència venen exigint que el volum d’activitat que es generi justifiqui raonablement la feina de la persona contractada, que haurà de ser de caire administratiu.

Des del passat 1 de gener de 2015, ja no és necessari disposar de local afecte a l’activitat.

Els requisits per la consideració d’activitat econòmica a efectes de l’IRPF no han d’esser necessàriament els mateixos a efectes d’altres tributs.

El/la treballador/a rep dues còpies del comunicat de baixa, del de confirmació i del d’alta: una per a la seva constància i una altra per presentar a l’empresa –l’exemplar destinat a aquesta– dins del termini de tres dies, comptats a partir de la data d’expedició del comunicat.

 • Comunicats mèdics de baixa i confirmació: dins del termini de tres dies.
 • Comunicats mèdics d’alta: dins de les vint-i-quadre hores següents.

Els dies es consideren hàbils i el còmput s’efectua a partir de l’endemà de l’expedició.

Si s’ha extingit la relació laboral, el treballador ha de presentar el comunicat de confirmació i/o d’alta directament davant l’entitat gestora o la Mútua  en el mateix termini indicat, com si s’hagués de lliurar a l’empresa.

En els processos de durada molt curta (de durada inferior a cinc dies naturals), el/la treballador/a ha de presentar a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta destinada a aquesta dins de les 24 hores següents a la data de l’alta.

Excepcionalment, si el facultatiu emet el primer comunicat de confirmació perquè considera que el treballador no ha recuperat la capacitat laboral, el treballador l’ha de presentar a l’empresa dins de les 24 hores següents a l’expedició, juntament amb el comunicat de baixa inicial.

Incompliment d’aquestes obligacions.

Es considera infracció lleu el fet de no facilitar a l’entitat corresponent o a l’empresa, quan se li requereixin, les dades necessàries per a l’afiliació o l’alta a la Seguretat Social i, si escau, les alteracions que s’hi produïssin, les de la situació de pluriocupació i, en general, l’incompliment dels deures de caràcter informatiu. (Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social aprovada per Reial Decret Legislatiu núm. 5 /2000, del 4 d’agost).

Font: http://www.seg-social.es/

Després del reial decret d’1 de març de 2019, la durada mínima del lloguer d’habitatges és de 5 anys si el propietari és una persona física i de set anys si el propietari és una persona jurídica.

Per això, tots els arrendaments posteriors a l’entrada en vigor del decret (06/03/2019), encara que es pactin per un termini inferior, l’arrendatari sempre tindrà dret a què es prorrogui fins els 5 o 7 anys, segons que l’arrendador sigui persona física o jurídica, respectivament.

Els contractes celebrats abans del 06/03/2019 seguiran regint-se pel termini mínim de 3 anys, sense distinció de persona física i jurídica, que establia la legislació anterior

Un certificat digital és un document electrònic identificatiu que serveix per identificar-vos a internet, garantint la vostra identitat, i us permet signar documents electrònics amb validesa legal.

Segons el nivell de seguretat desitjat hi ha diferents tipus de suport en els quals es poden allotjar els certificats.

 1. Programari: consisteix en un fitxer programari, que no té suport físic més que el mateix ordinador o servidor on s’instal·la.
 2. Certificat de targeta: es troba allotjat en una targeta (per exemple: el DNI electrònic).
 3. Dispositius USB criptogràfics.

El tractament fiscal a efectes de l’impost sobre societats de les entitats que no tenen com a principal objectiu de la seva activitat l’obtenció de lucre es caracteritza per la seva exempció parcial, i queda dividit en dos règims especials:

1) les entitats que compleixen els requisits perquè els sigui aplicable la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.

El règim especial, quant a la seva tributació per l’impost sobre societats, es caracteritza per la distinció entre les rendes exemptes i les no exemptes. Les no exemptes corresponen a les procedents d’explotacions econòmiques que no gaudeixen d’exempció, mentre que les exemptes són les restants. La Llei especifica quines explotacions econòmiques es consideren exemptes.

En conseqüència, la base imposable serà constituïda exclusivament per les rendes derivades d’explotacions econòmiques no exemptes, i a partir de la base imposable se’n calcula la quota íntegre mitjançant l’aplicació d’un tipus del 10%.

2) i les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim esmentat i altres entitats que enumerem en el següent paràgraf, a les quals és aplicable el règim d’exempció parcial que regula la mateixa llei de l’impost.

A més d’aplicar-se a les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim exposat en el punt anterior , aquest règim s’aplica a unions, federacions i confederacions de cooperatives, col·legis professionals , associacions empresarials , cambres oficials, sindicats, fons de promoció d’ocupació, mútues d’accidents de treball i malalties professionals, l’entitat Ports de l’Estat i les autoritats portuàries.

Per tant, la base imposable correspondrà a les rendes no exemptes. El tipus de gravamen aplicable és el 25%.

Per aquells contribuents que reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica, bé perquè hi estan obligats, o bé perquè hi han optat, existeix la possibilitat de sol·licitar, a través de la web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any durant els quals Hisenda no podrà notificar res al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

Els trets fonamentals del sistema són els següents:

 • Els dies sol·licitats no han d’esser necessàriament consecutius.
 • Els dies de cortesia han d’esser sol·licitats al menys amb set dies d’antelació al començament del termini desitjat.
 • Els dies de cortesia es poden sol·licitar també si tenim apoderat a un tercer per rebre les notificacions.
 • S’han de marcar expressament els dissabtes i diumenges per evitar que es practiquin notificacions en aquests dies.
 • En cas de subscripció voluntària al sistema de notificacions electròniques, els dies de cortesia només seran d’aplicació als procediments als què el contribuent estigui subscrit amb aquest sistema
 • Si es compleixen els requisits esmentats, la concessió dels dies de cortesia és automàtica i instantània.

Si vostè és particular o autònom, i no està subscrit al sistema de notificacions electròniques, no podrà sol·licitar aquests dies de cortesia, i per tant, és possible que Hisenda intenti notificar-lo per via ordinària (normalment correu postal certificat) durant la seva absència, amb totes les conseqüències desfavorables que això pot tenir per vostè.

S’ha de distingir entre Servei Privat i Servei Públic.

Per Servei Privat, l’autorització serà per aquells vehicles que superin el 3.500 Kg de pes i sense tenir en compte l’antiguitat dels vehicles.

Per Servei Públic, l’autorització l’hauran de tenir tots els vehicles a partir de 2.000 kg de pes i a més hauran de complir tota la normativa en relació a l’antiguitat dels vehicles, solvència econòmica de l’empresa i disposar de títol de transportista.

 

Si mentre estàs cobrant la prestació d’atur tens dret al permís de baixa per maternitat/ paternitat tens dret a aquesta te l`aboni  el  Institut Nacional de la Seguretat Social . Hauràs de sol·licitar la suspensió de la prestació d’atur per cobrar la de maternitat/paternitat. La prestació d’atur durant aquest període de maternitat/paternitat no es consumeix i quan finalitzes la maternitat/paternitat la podràs reprendre.

 

Si. Encara que la Llei d’Expropiació Forçosa a l’article 49, estableix que el pagament del preu està exempt de tota classe de despeses, impostos i gravàmens de l’Estat, província o municipi, l’Administració entén que la Llei es refereix exclusivament als impostos que puguin gravar el pagament del justi preu, no essent extensible al guany patrimonial derivat de la transmissió dels elements expropiats. Per tant, al produir-se l’expropiació, hauré d’incloure en la meva declaració d’IRPF, el guany o pèrdua patrimonial, que és la diferència del valor d’adquisició i el valor de transmissió (el justi preu rebut) de la finca expropiada.

En base al que s’estableix en el Reglament, el consentiment s’ha de fer clar i afirmatiu, sempre ha de manifestar una voluntat lliure, informada, inequívoca i específica de qui signa.

El consentiment segons estableix el RGPD ha de complir els requisits següents:

– Lliure: La persona interessada és conscient sobre totes aquelles qüestions de les que manifesta el seu acord amb el tractament de dades. A més, afirma no estar condicionat per tercers de la decisió i sobretot, ha de ser informat i consent del dret a l’oblit, és a dir, a demanar que es retiri el seu consentiment en qualsevol moment.

– Específic: S’han de relacionar explícitament cadascun dels tractaments que es realitzaran amb aquestes dades i la persona que signa, ha de declarar el consentiment individualitzat per a cada un d’ells de manera voluntària i explícita.

– Informat: Abans del consentiment s’ha d’informar expressament de les activitats de tractament de dades previstes per l’empresa.

– Inequívoc: El consentiment ha de ser clar i a través d’una signatura clara, que no de cap mena de dubte.

A diferència d’altres declaracions, la de l’Impost sobre societats no te un termini únic per a la seva presentación, ja que depén de la data de finalització de l’exercici fiscal de cada empresa.

La presentación s’ha de dur a terme durant els 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici fiscal. Per tant en condicions normals, una societat que tanca l’exercici el dia 31 de Desembre de 2018 podrà presentar la seva declaració de l’Impost sobre societats entre l’1 i el 25 de Juliol de 2019. (26 de Juliol per a les empreses ubicades en localitats en les el dia 25 de Juliol sigui festiu)

Si tenies un contracte indefinit i has fet baixa voluntària en una empresa per incorporar-te en una de nova i no superes el període de prova i no han passat tres mesos de la finalització de la primera relació laboral no tindràs dret a cobrar una prestació d’atur.

 

Si ets persona resident a Espanya i vols muntar un negoci com a autònom i vols capitalitzar el teu atur però la teva última feina ha estar a l’estranger dintre de la comunitat econòmica europea has de saber que no podràs optar a la capitalització de l’atur  si quan retornes a Espanya no  tens un contracte temporal de com a mínim 30 dies de durada.

Tot i que realitzin operacions exemptes com les entregues de bèns destinats a l’exportació o similars, o a un altre Estat membre de la Comunitat, que al règim general de l’impost donen dret a deducció, els comerciants minoristes en règim especial del recàrrec d’equivalència no poden deduir les quotes suportades per les adquisicions o importacions de bèns de qualsevol naturalesa o pels serveis que hagin prestat, en la mesura en que aquests bèns o serveis s’utilitzin en la realització de les activitats a les què afecta el règim especial (article 154.Dos de la Llei del Impost).

Aquesta limitació posa de manifest que el règim especial del recàrrec d’equivalència no s’ha pensat per a comerciants minoristes que actuen en entregues de bèns destinats a l’exportació, ja que en aquestes operacions el comerciant no repercuteix l’ Impost però el suporta (i el recàrrec d’equivalència) en les adquisicions i no el pot deduir ni recuperar, excepte en el cas del Règim de Viatgers.

A Espanya poden treballar els següents estrangers:

–          Els ciutadans comunitaris que tinguin la targeta de Resident Comunitari (per contractes inferiors a dos mesos, amb el NIE ja es suficient).

–          Els que disposin de Targeta de Familiar de Resident Comunitari.

–          Els que disposin de Permís de Treball i Residència.

–          Els que tinguin el Permís de Residència per Circumstàncies excepcionals (arrelament laboral o social).

–          Els familiars reagrupats, cònjuge i fills, d’un resident amb Permís de Treball i Residència en actiu.

–          Els que tenen Permís d’estudiant, si han demanat una autorització per treballar.

–          Els que tinguin el Permís de Residència Permanent o de llarga durada.

La suspensió del contracte -més coneguda per “permís”- per maternitat i paternitat ha passat a dir-se suspensió per naixement, i les prestacions de maternitat i paternitat, resultants d’aquestes situacions, ara s’anomenen “prestació econòmica per naixement i cura de menor”.

La maternitat (ara suspensió del contracte de la mare biològica), té una durada de 16 setmanes, ampliables, en el supòsit de part múltiple, en 2 setmanes més  per cada fill a partir del segon.

La paternitat (ara suspensió del contracte del progenitor distint de la mare biològica) a partir de l’1 d’abril de 2019 té una durada de 8 setmanes, comptades des del dia del naixement.

Per l’any 2020 s’amplia a 12 setmanes, i a 16 setmanes a partir del 2021.

Aquestes situacions de suspensió per naixement de fill (abans maternitat i paternitat), impliquen per a l’empresa, principalment, la interrupció de la prestació laboral. La remuneració del treballador va a càrrec de la Seguretat Social però la cotització és a compte de l’empresa.

Es poden promoure eleccions a) a partir dels 6 mesos de l’inici d’activitats en un centre de treball, b) quan hagi acabat el mandat dels representants dels treballadors, c) quan es declari la nul·litat del procés electoral pel procediment arbitral o per l’òrgan jurisdiccional competent, d) quan es revoqui el mandat electoral de tots els representants d’una empresa o centre de treball, e) quan s’hagin produït variacions de plantilla

Els contribuents que superin els següents límits quedaran exclosos de poder tributar en el Mètode de Estimació Objectiva de IRPF i en el Règim Simplificat de IVA:

 • Volum de ingressos superiors a 250.000€, pel conjunt de les seves activitats. Les operacions en les que existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari, no podran superar els 125.000€
 • Volum de compres superior a 250.000€, quedant excloses d’aquest límit les adquisicions d’immobilitzat.

Si el local no és de nova construcció, en general estarà exempt d’IVA, si bé entre empresaris podran renunciar a l’exempció i tributar al 21% d’IVA, per tal de poder-lo desgravar, i evitar així la tributació per la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, suportant només la modalitat incrementada d’Actes Jurídics Documentats (2,5%).

Si el local es de nova construcció i comprat directament a la promotora, la operació estará subjecta en tot cas a IVA (21%), i a la modalitat ordinària d’Actes Jurídics Documentats (1,5%).

Sí. En principi, totes les despeses reflectides a la comptabilitat  o en els llibres registre són deduïbles si són necessàries objectivament per a l’activitat i es poden justificar amb factures, rebuts……  Tot i que aquest tipus d’assegurança poden no ser necessaris per a l’activitat, la llei especifica que un autònom se les pot deduir per ell mateix, pel seu conjugue i pels seus fills menors de 25 anys amb el que convisqui  amb un límit de 500 euros anuals per persona (1500€ si és discapacitada).

Sí.  Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs o invalidesa provisional cal declarar-les com a rendiment del treball.

Quan heretem un vehicle es obligatori realitzar una transferència per herència , un tràmit per modificar la titularitat del vehicle de la persona morta al hereter.

 

Documentació necessària :

 • sol·licitud de l’imprès de canvi de titular.
 • DNI, passaport o targeta de residencia en vigor de l’interessat.
 • Liquidació de l’imprès de successions ( varia depèn la comunitat autònoma )
 • Escriptura d’herència en la qual figuri el vehicle i el beneficiari.

 

¿ puc circular amb ell ?

Si , està permès circular amb un vehicle heretat durant el període de la tramitació de la transferència , sempre que tota la documentació estigui en regla (itv – assegurança vehicle )

¿ puc vendre’l ?

Si , per vendre el vehicle heretat , primer s’ha de canviar la titularitat a la del hereter i desprès tramitar la venta. Es a dir s’han de realitzar dos transferències .

En el cas de contribuents morts durant 2018, l’impost es meritarà en el moment de la mort i el període impositiu resultarà inferior a l’any natural.

La declaració del mort haurà de presentar-se en modalitat individual.

En cas de resultat a tornar, per tramitar la devolució s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Per a imports inferiors o iguals a 2000 €:
  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d’Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d’últimes voluntats).
  • En cas que hi hagi diversos hereus i es vulgui que l’import de la devolució sigui abonat a un d’ells, autorització escrita i signada amb fotocòpia del DNI de tots ells.
  • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran la devolució.
 • Per a imports superiors a 2000 € a més a més dels anteriors:

Poden promoure eleccions a delegats de personal o membres del comitè d’empresa a) les organitzacions sindicals més representatives, b) les que comptin amb com a mínim un 10% de representants a l’empresa i c) els treballadors del centre de treball per acord majoritari, que s’acredita mitjançant acta de la reunió celebrada a l’efecte.

Per poder donar d’alta un treballador de la llar, cal que el titular de la llar familiar, estigui inscrit com a tal a la seguretat social. Una vegada tenim assignat un codi compte de cotització es pot procedir a tramitar l’alta del treballador a la web de seguretat social. Per ambdós tràmits cal que el titular de llar familiar tingui firma electrònica o bé usuari + contrasenya o Cl@ve.

Sí. L’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades i l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors legitimen l’empresari a adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, preservant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana.

No obstant això, per complir amb la normativa de protecció de dades, els empresaris hauran d’informar de forma expressa, clara i inequívoca als treballadors i, si escau als seus representants, sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius de GPS.

Per ser considerat com a treballador autònom econòmicament depenent cal que facis una activitat econòmica o professional com a persona física, de forma habitual, que s’executi directa i principalment per una persona física o jurídica anomenada client, i que depengui econòmicament d’aquest client perquè percebi d’ell com a mínim un 75% dels seus ingressos per rendiments del treball i d’activitats econòmiques o professionals.

 

 

No, només les persones integrades en una unitat familiar (si fossin matrimoni i no parella de fet) poden optar, si així ho volen, a fer la declaració de manera conjunta, per tant en aquest cas hauran de tributar de manera individual.

Quan parlem de parelles de fet amb fills només un dels seus membres pot formar unitat familiar amb els fills i optar per la tributació conjunta, l’altre membre l’haurà de fer individualment.

Si. Per una part, existeix l’opció d’ajornar el pagament de la Declaració de la Renta, però no en la seva totalitat: mentre que el 60% del import haurà de pagar-se en el moment en que es presenta la declaració (límit el 01/07/2019), el 40% restant es podrà ingressar en un termini que ronda els 5 mesos (fins el 5/11/2019). Per això, s’ha de indicar l’opció de pagament fraccionat. Recordar que per optar a aquesta modalitat de pagament, la Declaració de la Renta s’ha de presentar dins de termini i no es pot aplicar en els casos de declaracions complementaries.

Una altre alternativa es l’ajornament del pagament en la seva totalitat. En aquest cas, s’ha de fer la sol·licitud a l’Agència Tributària  indicant el import que es vol ajornar, en quan de temps i en quins terminis es volen fer els pagaments, el motiu per el qual es demana l’ajornament i un numero de compte bancari per que ens facin el càrrec de l’ajornament sol·licitat. Un cop presentada la sol·licitud d’ajornament,  l’Agència Tributaria ens enviarà una notificació per tal de donar-nos resposta.

 

DNI/ NIE/ Passaport del comprador i del venedor. CIF  en cas de Societats. Contracte de compra/venda o factura del vehicle que es transmet. Original del permís de circulació i fotocopia de la fitxa tècnica. Rebut pagat de ITVM.

La documentació que es necessita és :

 • Documentació original del vehicle (la del país d’origen)
 • Fotocopia del DNI del propietari
 • Mandat firmat (ho proporciona GESTIO GIRONA)
 • En el cas que el vehicle procedeixi d’una compra entre particulars, si el vehicle te menys de 10 anys s’haurà  de pagar Impost de Transmissions , en cas que la compra sigui a una empresa i amb factura amb IVA, estarà exempt d’aquest Impost)
 • Fitxa Técnica Espanyola del vehicle (s’ha de passar una ITV prèvia a la matriculació)
 • Impost municipal pagat (del municipi on tindrà la residència)
 • Impost de matriculació ( aquest impost es calcula segons el model i any del vehicle o la factura o contracte de adquisició))

El cost de la matriculació es de 194.60€ d’honoraris més taxes fixes. A aquests honoraris i taxes, s’haura d’afegir l’impost de matriculació i l’impost de transmissions si es el cas.

Si sóc major de 65 anys, no. Si no tinc els 65 anys tributaré pel guany patrimonial que hagi obtingut (diferència entre el valor de venda i el valor de compra). Com a  excepció, no tributaré, totalment o parcial, si reinverteixo (parcialment o total) la quantitat obtinguda de la venda en un nou immoble que s’haurà de convertir en el meu habitatge habitual en un termini no superior als 2 anys.

En primer lloc, hem de diferenciar entre la tributació dels acomptes a efectes d’IVA i a efectes d’impost de societats o d’IRPF.

a) Per el que fa a l’IVA, el cobrament anticipat d’una part o la totalitat d’una venda o prestació de servei origina la obligació d’emetre factura en la data del cobrament, i ingressar l’iva corresponent al cobrament, al període de liquidació que correspongui a la data d’emissió d’aquesta factura. Quan es lliuri la mercaderia o es presti el servei, només s’haurà de declarar IVA per la part de l’import que resti per cobrar.

b) En canvi, a efectes de l’impost de societats i de l’IRPF, el cobrament anticipat no determina el moment en el què s’ha de declarar l’ingrés fiscal, doncs aquest es produeix, com a regla general, quan es merita el lliurament de la mercaderia o la prestació del servei.

En primer lloc, els rendiments obtinguts pel lloguer de béns immobles no afectes a cap activitat econòmica tributen a la base general de l’IRPF, com a rendiments del capital immobiliari. En segon lloc, la operació no tributa per IVA.

En el cas d’arrendament per setmanes (turístic), el contribuent podrà deduir fiscalment, dels seus ingressos, les despeses periòdiques de l’habitatge (contribució, assegurança, etc) proporcionalment al temps que hagi tingut l’immoble llogat.

No obstant, el propietari no podrà gaudir de la reducció del 60% del rendiment net, prevista per l’arrendament d’habitatges, al no destinar-se aquest lloguer a satisfer la necessitat permanent d’habitatge del llogater, ja que es tracta d’un lloguer vacacional.

Qualsevol persona física resident fiscal a Espanya que tingui a l’estranger comptes corrents, valors o immobles, i que el valor total d’alguna d’aquestes categories de béns o drets superi els 50.000 euros, haurà de presentar a Hisenda, de forma telemàtica, una declaració informativa sobre els mateixos (Model 720).

No obstant, si tot i superar els 50.000 euros a final d’any, en un exercici no s’han produït variacions superiors als 20.000 euros en cadascuna de les categories anteriors, no caldrà tornar declarar aquests béns o drets fins que aquesta circumstància es produeixi.

Cal recordar que també han de presentar aquesta declaració aquelles persones que, sense ser titulars de les mateixes, figurin com a autoritzades a comptes corrents oberts a l’estranger, amb els límits ja indicats.

Aquesta declaració informativa s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de març de l’exercici posterior a què fa referència. En cas d’incompliment, o de consignació de dades errònies, l’obligat s’enfronta a sancions molt elevades, així com a la no prescriptibilitat dels capitals no declarats.

Pot conduir el cotxe qualsevol conductor que disposi del carnet de conduir tipus B en vigor llevat que sigui menor de 25 anys que ha de declarar-se en la pòlissa. És molt important comunicar-ho a la companyia durant la contractació de l’assegurança.

La valoració d’una empresa serveix d’ajuda per obtenir d’un fi específic, bé sigui un assessorament en una possible operació de compravenda, als efectes de control intern, per a la sol·licitud de préstecs, etc. En uns i altres casos per a un millor coneixement del rendiment de la seva empresa és necessari tenir un coneixement exacte del seu valor, la qual cosa servirà també per a una presa de decisions àgil i amb coneixement de causa.

Per realitzar la valoració d’una empresa s’han de tenir en consideració les característiques de la mateixa, l’activitat que realitza i el sector en què opera.

Els mètodes utilitzats amb més freqüència per determinar el valor d’una empresa són el valor net comptable ajustat, Valor segons múltiples del Cash Flow, Valor en funció dels resultats futurs esperats, Valor segons operacions similars realitzades en el mercat.

En la conjuntura actual d’incertesa i crisi de mercat, és imprescindible realitzar un continu anàlisi dels possibles riscos del patrimoni de l’empresari, l’optimització de la seva estructura societària i el diagnòstic de la seva salut financera per assolir els objectius marcats.

Cal reorganitzar, ordenar i planificar el conjunt del patrimoni de l’empresari (empresarial, immobiliari, mobiliari i financer), la protecció del mateix, implementar l’estalvi, l’optimització d’impostos i delimitar els possibles riscos.

 

 

Due diligence és un terme utilitzat en l’àmbit de les adquisicions empresarials per referir-se al procés de recerca d’informació sobre una empresa. Inclou aspectes com: la seva àrea d’activitat; les possibilitats i perspectives de futur del negoci,  l’estat del seu actiu i del seu passiu. En definitiva, busca obtenir tota la informació necessària per valorar i fixar de forma objectiva el preu final d’una operació d’adquisició d’empreses; la forma d’estructurar la transacció; i l’exigència de garanties o, la conveniència de fer marxa enrere a la compra per la detecció de riscos o per l’aparició de noves informacions.

Es diferències en dos tipus d’anàlisi:

 • Anàlisi econòmic-financer: consisteix en una auditoria de compra rigorosa i detallada que afecta tant els estats financers, com a la valoració d’actius materials i immaterials (immobles, marques, quota de mercat, etc.
 • Anàlisi legal: que es basa en la revisió i estudi dels contractes, la revisió dels temes societaris i l’estudi dels possibles litigis. També inclou la revisió fiscal i laboral. La seva importància rau en evitar que es trobin ocults compromisos o acords que podrien posar en perill l’operació

A nivell fiscal, durant l’any en curs i els 4 anteriors. Si existeixen pèrdues acumulades d’exercicis anteriors, durant l’any en curs i els 10 anteriors.

Les factures de béns d’inversió s’han de guardar com a mínim fins a 5 anys després de la seva baixa a l’empresa (per venda, obsolescència, etc.).

A nivell mercantil, la documentació comptable s’haurà de conservar durant 6 anys.

Les factures han d’incloure un número, i en el seu cas, una sèrie. La numeració dins de cada sèrie ha d’ésser correlativa en data i número. El Reglament de facturació, no ens parla en cap cas d’iniciar una nova numeració per a cada exercici, encara que està molt estesa la numeració per exercicis, per exemple 001/2016 que correspondria a la primera factura del exercici 2016.

L’empresari disposa dins de les seves facultats de direcció, la potestat de modificar unilateralment les condicions dels treballadors.

Cal matisar que la llei estableix, a l’article 41 del Estatut dels Treballadors, una limitació a aquesta potestat i que es produeix quan implica una modificació substancial de les condicions. Afecta a les següents matèries: jornada de treball, horari i distribució del temps de treball i règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment i funcions, quan excedeixin dels límits per a la mobilitat funcional establerts en L’Estatut dels Treballadors, es a dir quan el canvi sigui per a realitzar funcions que corresponguin a altres grups o categories professionals no equivalents a l’actual.

La mobilitat geogràfica, es a dir, el trasllat del treballador a un centre de treball diferent al que habitualment desenvolupava les seves tasques i que impliqui canvi de residència, també és un una modificació substancial.

Aquestes modificacions substancials només es poden realitzar quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Les modificacions substancials poden afectar a un treballador o poden ser col·lectives.

L’empresari disposa dins de les seves facultats de direcció, la potestat de sancionar a un treballador que incorri en alguna infracció laboral que estableixi la llei, per disposició reglamentària o per conveni col·lectiu.

Normalment el conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral entre empresari i treballador estableix quines són les faltes sancionables, classificades entre lleus, greus i molt greus i les seves corresponents sancions.

Cal tenir present que les sancions tenen un termini de prescripció i d’acumulació.

L’Estatut dels Treballadors, estableix que les infraccions dels treballadors prescriuen les faltes lleus als 10 dies, les greus als 20 i les molt greus als 60, a partir de la data en que l’ empresa en va tenir coneixement de que es van produir o en tot cas als 6 mesos de des d’ haver-se comès. Però cal tenir present que la majoria de convenis col·lectiu també delimiten el temps de prescripció.

Les sancions s’han de comunicar per escrit al treballador i en el cas que aquest no les vulgui firmar signar es recomana que s’enviïn via burofax al seu domicili particular.

Les sancions correctament comunicades i que es puguin acumular en el temps sempre que no prescriguin, poden ajudar a una desvinculació del treballador en l’ empresa sense que suposi un cost econòmic.

 

Les Administracions Públiques tenen l’obligació de resoldre en qualsevol cas. No obstant, la Llei preveu que quan no ha resolt en el termini establert (entre dos i sis mesos, normalment) intervingui el denominat silenci administratiu.

Per mitjà d’aquest mecanisme, es podran entendre estimades o desestimades les nostres pretensions, podent sol·licitar el corresponent certificat en cas de silenci positiu, i podent impugnar contra la desestimacions produïdes com a conseqüència del silenci negatiu.

Si un llogater no paga es pot fer una reclamació extrajudicial via burofax.

En cas de no atendre aquest requeriment, la via judicial permet acumular les accions de desnonament i de reclamació de quantitats. De manera que, amb un sol procediment podem fer fora l’arrendatari que no compleix amb les seves obligacions i intentar cobrar el deute que manté amb nosaltres.

S’ha d’obtenir la denominació social del Registre Mercantil Central, dotar-la d’un capital social (mínim 3.000€ en la SL i 60.000€ en la SA), redactar els estatuts (objecte, domicili, transmissió de participacions, etc.), i designar l’òrgan d’administració.

Evidentment, dins del capital es poden efectuar aportacions dineràries o no dineràries (accions o participacions en altres societats, immobles, negoci, etc), i és recomanable que els estatuts es redactin tenint en compte la voluntat i les preocupacions dels socis, comptant amb el corresponent assessorament.

Els administradors respondran, no només davant dels creditors, sinó també davant de la societat i dels seus socis, quan hagin causat algun dany per actuacions o omissions contràries a la Llei, als Estatuts o als deures inherents al seu càrrec.

És a dir, en aquells casos en els que l’administrador no hagi actuat de manera diligent i complint els deures inherents al seu càrrec, i es pugui acreditar, se li podrà derivar la responsabilitat de la societat.

Davant de l’existència d’un deute que arribat el seu venciment, resulta impagat, és recomanable iniciar la seva reclamació, ja sigui judicial o extrajudicialment.

Com a reclamació extrajudicial recomanem l’enviament d’un burofax, ja que en cas d’haver d’arribar a la reclamació judicial, serveix per a l’acreditació de la reclamació prèvia.

Pel que fa a la via judicial, existeixen diferents procediments (monitori, verbal, ordinari, etc.), havent-se de valorar en cada cas el més adequat.

En qualsevol cas, és imprescindible disposar de tota la documentació acreditativa del deute.

Qualsevol acord o mesura que consti en una sentència de divorci podrà ser modificada judicialment, quan es produeixi una modificació substancial en les circumstàncies que es varen tenir en compte en el moment de la sentència.

Les modificacions substancials més habituals són: un increment de les despeses dels menors, una disminució en els ingressos del progenitor, un canvi de residència del progenitor que ostenta la guarda i custòdia, etc.

La Llei preveu que per a la presentació de la petició inicial de procediment monitori no és necessària la intervenció d’un procurador i d’un advocat.

No obstant, cal precisar que en cas d’oposició del deutor, si el deute és superior a 2.000€, serà necessària la intervenció d’aquests professionals en el judici verbal o ordinari (si la reclamació excedeix de 6.000€). De la mateixa manera, i en el supòsit que el deutor no s’oposi i s’hagi d’executar el Decret que posa fi al procediment monitori, també serà necessària la seva intervenció.

La legítima és aquella part dels nostres béns dels quals no podem disposar, a l’estar reservada a determinats hereus o legataris, denominats legitimaris.

Tenen dret a la legítima, en primer lloc, els fills i descendents, i en cas de no haver-ne, seran legitimaris els pares.

La quantia de la legítima correspon a una quarta part de l’herència que s’haurà de distribuir entre la totalitat de legitimaris del causant, a parts iguals.

Per demanar la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) es necessita:

 • Tenir activitat relacionada amb la construcció.
 • Tenir treballadors a sou.
 • Disposar d’un sistema de prevenció de riscos laborals.
 • Acreditar que els treballadors i el personal directiu han fet la formació en riscos laborals adequada a lloc de feina.
 • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.

Per obtenir una targeta de transport de servei privat es necessita:

 • Disposar d’un o més vehicles amb pes superior als 3500 Kg de PMA.
 • Factures que acreditin l’activitat de l’empresa.
 • Estar al dia de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social
 • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.

Per sol·licitar el Número d’identificació d’estranger (NIE) es necessita:

 • Primera pàgina del passaport i Document d’Identitat de l’interessat, si és comunitari. Si no és comunitari, passaport complet. Es poden presentar fotocòpies legitimades per notari.
 • Acreditació del motiu per sol·licitar el NIE (adquisició de vivenda, constitució d’una societat…)
 • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.

Per donar d’alta un Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es necessita:

 • Identificació de l’interessat.
 • Direcció de l’activitat.
 • M2 que ocupa l’activitat.
 • Elements tributaris de l’activitat si són necessaris.

Sí, perquè com a propietari d’una vivenda integrada a una Comunitat no estàs totalment protegit amb una assegurança de la llar. És necessari cobrir determinats riscos, que afecten a elements de la Comunitat on vostè és copropietari.

Des de la data de naixement, amb un termini màxim de 10 dies. A més, és important tenir en compte que, per donar d’alta al recent nascut, porti donat d’alta en aquesta pòlissa amb un termini igual o superior als 8 mesos.

Si com a professional autònom estàs dins d’un col·lectiu que desenvolupa activitats diverses, pots gaudir d’una assegurança d’accident col·lectiu.

Si a conseqüència de qualsevol dels riscos coberts en la pòlissa i els riscos emparats pel Consorci de Compensació d’Assegurances (riscos extraordinaris) es produeix el tancament del negoci, amb la cobertura de pèrdua de beneficis trobarà una indemnització diària, en el termes pactats, per cada dia laborable.

La cobertura de les pòlisses de PIME que contractem habitualment ja inclou cobertura en la Unió Europea, i en cas de necessitar un altra més àmplia, es podria sol·licitar la seva inclusió.

Amb una assegurança de protecció jurídica estaràs protegit; pots comptar amb un advocat que t’assessori i cobertura per reclamació de guanys extracontractuals o defensa penal, entre altres.

L’avantatge de contractar les assegurances a través d’un corredor rau en el fet que al tractar-se d’un professional independent, està capacitat per assessorar de forma objectiva als clients, en quant a les seves necessitats d’assegurament, realitzant una oferta més àmplia i prestant la seva ajuda per a la resolució de dubtes i la tramitació de sinistres.

Qualsevol persona física, sense límit d’edat. És recomanable que tingui rendiments del treball i/o d’activitats econòmiques perquè es pugui deduir les aportacions que realitzi.

La empresa que rep un requeriment d’un organisme per l’embarg d’un salari d’un treballador cal que tingui present que aquest s’ha d’aplicar a la nòmina i que només li resultarà embargable aquell import que excedeixi del salari mínim Interprofessional, excepte pels casos de pensions per aliments als fills imposada per sentència judicial ja que és el jutge qui decideix l’import a embargar, indiferentment dels ingressos que tingui el treballador.

Tot el salari que estigui per sobre del salari mínim interprofessional ,serà embargable en base a uns percentatge que estableix la Llei d’Enjudiciament Civil.

El percentatge de jornada que es treballi no influeix en els dies de vacances a gaudir. El nombre de dies de vacances anuals és legalment de 30 dies naturals o 22 laborables (tret que per conveni col·lectiu es reguli un nombre de dies diferent) i es gaudeixen en proporció al nombre de dies treballats l’any, independentment que els dies treballats siguin a jornada completa o a temps parcial.

És un pacte entre la empresa y el treballador que es formalitza en el contracte durant el qual, qualsevol de les parts pot posar fi a la relació laboral sense necessitat de que existeixi un causa que ho justifiqui, sense preavís i sense que correspongui cap indemnització.

El conveni col·lectiu vigent en la relació laboral delimitarà la durada d’aquest període de prova.

La seguretat social ,així com altres organismes, cada dia més i degut a les noves tecnologies ,obliguen a les empreses i a les persones físiques a obtenir un certificat digital ,per tal de poder operar a traves de les seves pàgines webs de manera que es permet autentificar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre els ciutadans, empreses o altres institucions i la seguretat social.

Aquests certificats, a nivell operatiu permeten obtenir variada informació de les empreses o dels particulars, al mateix temps que permet apoderar a tercers per les comunicacions amb la seguretat social.

 

El permís de maternitat, té una durada de 16 setmanes, ampliables en el supòsit de part múltiple en dos setmanes més por cada fill a partir del segon.

El permís de paternitat, té una durada d’ un mes a càrrec de la seguretat social. Cal tenir present que, per conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral amb el treballador, li corresponen addicionalment uns dies que estipula el mateix conveni a càrrec de la empresa.

El permís de paternitat i de maternitat implica per a la empresa principalment la interrupció de la prestació laboral. La remuneració del treballador va a càrrec de la seguretat social però la cotització va a càrrec de l’ empresa.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, assegura l’ús correcte que fan les empreses i entitats de les dades de caràcter personal de les persones físiques.

La llei recull una sèrie de Drets Fonamentals dels ciutadans (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició – A.R.C.O.) que les empreses han de assegurar es compleixen en tot moment. A tal efecte, la “Agencia Española de Protección de Datos” (www.agpd.es) estableix una normativa que tota entitat que disposi de dades de caràcter personal ha de complir per garantir aquests drets. Es tracta d’una normativa més o menys estricta en funció de la naturalesa que tinguin les dades i de les característiques pròpies de cada empresa o àmbit de negoci. És altament recomanable encarregar a un professional l’estudi i l’assessorament de les mesures a adoptar per cada cas.

 • Presentar anualment el model 347 per aquelles operacions amb terceres persones que, durant l’exercici econòmic, hagin superat els 3.005,06 €  (pagaments a proveïdors, subvencions rebudes, etc.).
 • Trimestralment la declaració de IVA model 303 en el cas de que lloguin locals propis o un terrat per a anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil, etc.
 • Fruit d’això hauran de presentar  anualment el model 184 d’atribució de rendes sempre i quant l’import superi els 3.000€.

Davant l’ impagament d’ una factura d’ un client, es possible recuperar l’IVA:

 • Si el deutor es troba en una situació de concurs de creditors, pel que disposem de tres mesos des de la publicació al BOE de la interlocutòria de declaració del concurs, per realitzar el procediment.
 • Si ha transcorregut un determinat termini (entre 6 mesos i un any, depenent de la grandària de l’empresa) des de l’emissió de la factura impagada.

Sí, sempre que es faci un contracte de préstec entre la societat i la persona, i es satisfacin interessos a preu de mercat per els diners lliurats.

Dependent dels productes o serveis que entregui o presti l’empresa, s’haurà d’aplicar un tipus d’IVA o un altre (IVA general, reduït i súper-reduït). Només en alguns casos excepcionals, la normativa reconeix exempcions. Fora d’aquestes exempcions reconegudes per la llei, la resta ha de facturar amb IVA.

S’ha de tenir present que en el model 347 s’han d’incloure les entregues, prestacions o adquisicions de bens i serveis subjectes i no exemptes en l’IVA, així com les no subjectes o exemptes d’aquest Impost, sempre que s’estigui obligat a emetre factura per les esmentades operacions.

 

Amb caràcter general, quan hagin transcorregut 6 mesos des del venciment de l’ obligació. També, seran deduïbles les pèrdues per deteriorament de crèdits quan el deutor sigui declarat en situació de concurs, processat per delicte d’alçament de bens, o en el cas de que els deutes s’hagin reclamat judicialment o siguin objecte de causa judicial o procediment arbitral de que la solució depengui el seu cobrament.

 

Es poden ajornar totes les quotes tributàries, excepte les retencions i els tributs pagats mitjançant efectes timbrats. En funció dels imports a ajornar, l’Administració marca un màxim de terminis a sol·licitar i  pot exigir la constitució de garanties, com ara aval bancari o hipoteca.

La crisi del COVID-19 va motivar la flexibilització d’aquestes condicions, però només amb caràcter temporal. Un cop recuperada la normalitat, les condicions anteriors continuen en vigor.

 

No sempre és obligatori, podent donar-se diversos casos:

 • Volum de negoci: Estaran obligats en tot cas les empreses quin volum de negoci l’exercici anterior hagi superat els 6 milions d’euros i per tant, estiguin obligats a presentar mensualment els seus impostos.
 • Opció triada: Per les empreses amb facturació inferior als 6 milions d’euros, Hisenda permet el càlcul en base a la quota del darrer impost de societats presentat, o en base als resultats de l’any en curs. Si del càlcul se’n desprèn una quota zero, no hi haurà obligació de presentar el pagament a compte.

La forma jurídica a triar dependrà de la naturalesa de l’activitat, doncs la societat mercantil limita, per norma general, la responsabilitat dels socis a la seva aportació, mentre que l’empresari individual respon dels deutes de l’empresa amb tot el seu patrimoni present i futur.

No obstant això, els costos de gestió i administració de la societat són superiors, ja que comporta la seva constitució davant notari, l’obligació de portar comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç i dipositar els comptes anuals davant el Registre Mercantil.

 

No, ja que les classes no les duu a terme de forma habitual i mitjançant una ordenació de mitjans propis, per tant, no es pot qualificar d’activitat professional. Es tractaria d’un rendiment de feina, per tan, no s’hauria d’emetre cap factura, si no que simplement s’hauria de firmar un rebut que l’escola presentaria i amb una retenció a compte de l’impost sobre la renta de les persones físiques. L’escola per la seva part, hauria d’ingressar aquesta retenció mitjançant el model 111 i en el resum anual (model 190), informar com a rendiment del treball, no com a rendiment de l’activitat econòmica.

 

 

Tradicionalment, la normativa de l’IRPF només permetia la deducció de les despeses derivades de la titularitat de la vivenda, com poden ser les amortitzacions, IBI, la taxa d’escombraries o les despeses de la comunitat de propietari, sempre que la part de la vivenda estigués afectada al desenvolupament de l’activitat.

Les despeses es prorratejaven en funció dels metres quadrats que ocupava la part afectada a l’activitat en relació als m2 de la totalitat de la finca. Aquest criteri no era admès per els subministres (llum, aigua i telèfon etc.) de manera que, l’Administració Tributaria exigia l’exclusivitat dels mateixos a l’activitat econòmica. No obstant, i arrel una resolució del TEAC , s’ha produït un canvi normatiu que estableix un criteri clar i objectiu per determinar aquesta deduibilitat, i consisteix en un 30% del consum de subministraments d’aigua, gas, telefonia i Internet, prorratejat per la superfície destinada a l’activitat.

Les retencions derivades dels rendiments d’activitats professionals són del 15% amb caràcter general i pel tipus reduït del 7%, per aquells professionals que comencen per primera vegada l’activitat en règim d’autònoms.

IRPF: Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben:

 • Rendiments del treball: Límit general de 22.000€ i especial de 12.000€ en circumstàncies especials (per exemple, més d’un pagador).
 • Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000€.

També estan obligats a declarar els contribuents que vulguin aplicar determinades deduccions o reduccions, o obtenir determinades devolucions (com per exemple, la deducció per maternitat).
En tot cas, estan obligats a presentar declaració en model ordinari

 • Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).
 • Els que percebin determinats rendiments no subjectes a retenció.

El termini per la presentació de la declaració s’inicia a principis d’abril i acaba el 30 de juny de l’any posterior al què es refereix la declaració.

A partir de l’exercici 2016, les societats civils amb objecte mercantil, passen a tributar per l’impost de societats, la qual cosa comporta presentar anualment la liquidació d’aquest impost. Com a conseqüència, hauran de portar comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç. Els rendiments de l’activitat ja no s’imputaran a la declaració de renda dels socis, sinó que aquests hauran de percebre la seva retribució via nòmina o dividends.

Estan obligats a auditar els seus comptes anuals totes aquelles empreses que durant dos exercicis consecutius (l’obligació esdevé el segon any), superin dos dels tres requisits següents:

 • Total de l’Actiu: 2.850.000 €
 • Import net de la xifra de negocis: 5.700.000 €
 • Nombre de treballadors: 50

També estaran obligades totes aquelles empreses o entitats que reben subvencions o ajuts de l’Estat i d’altres Organismes Públics dins dels límits establerts reglamentàriament, mitjançant Reial Decret, pel Govern. El límit està establert en 600.000€ i s’estén per a l’exercici en què es reben les subvencions i als següents en els quals es desenvolupin les operacions o s’executin les inversions.

Els honoraris d’una auditoria depenen de diversos factors i, en conseqüència, no es poden calcular sense abans haver fet un estudi previ del cas. Aquest estudi és costum de fer-lo en el context d’una o diverses reunions amb l’entitat a auditar. A partir de la informació obtinguda, en les esmentades reunions, l’auditor avaluarà les hores que li caldran per dur a terme l’encàrrec; essent el nombre d’hores la base per determinar els honoraris.

Una auditoria serveix per dotar de credibilitat els comptes anuals d’una entitat i, per tant, que terceres persones puguin confiar-hi per prendre les decisions que calguin.

Una auditoria és un examen dels comptes anuals d’una entitat, realitzat per un auditor reconegut oficialment. Aquest examen es realitza aplicant una sèrie de tècniques i procediments d’anàlisi, seguint escrupolosament un conjunt de normes tècniques d’auditoria  que són d’obligat compliment per a l’auditor.

Segons l’article 264 de la Llei de Societats de Capital, en el supòsit d’auditories obligatòries, el nomenament l’ha de fer la Junta General de socis, abans de finalitzar l’exercici que s’ha d’auditar.
Per a les auditories voluntàries, el nomenament el pot fer tant la Junta General de socis com l’Òrgan d’Administració. No hi ha un termini establert, però és recomanable fer-ho abans d’acabar l’exercici per auditar.