Área Laboral Grup Gestió Girona

“Per a nosaltres la proximitat és essencial. Ens desplacem a les vostres oficines amb l’objectiu de poder proporcionar-vos un assessorament directe i proper”

Des de l’Àrea Laboral acompanyem els nostres clients en totes les etapes de la vida de la seva empresa, oferint-li un assessorament integral i una gestió adequada a les seves necessitats.

En l’àmbit particular, realitzem estudis i càlculs de pensions i prestacions, així com la presentació de les diferents sol·licituds de pensions.

Assessorament

 • Assessorament durant el procés de creació de l’empresa.
 • Ajut en la sol·licitud de capitalització de la prestació d’atur.
 • Assessorament durant l’elecció de la contractació i en l’aplicació de les normes dels convenis col·lectius vigents a l’empresa.
 • Redacció de clàusules contractuals d’acord amb les seves necessitats (polivalència funcional, permanència, plena dedicació, no competència, etc.).
 • Representació o acompanyament en les inspeccions de treball i Seguretat Social, en les negociacions amb els treballadors, així com amb els seus representants.
 • Assessorament i acompanyament o representació durant els actes de conciliació prèvia per demandes interposades pels treballadors per acomiadament, reclamació salarial, vacances, etc.
 • Assessorament i defensa dels seus interessos en els expedients disciplinaris (amonestacions, sancions de sou i feina i acomiadaments dels treballadors per les faltes comeses).
 • Suport o representació en els procediments d’acomiadaments individuals i col·lectius (per causes econòmiques, tècniques, productives i organitzatives).

Gestió

 • Inscripció de l’empresa al sistema de la Seguretat Social.
 • Sol·licitud d’alta, baixa o modificació de dades del compte de cotització.
 • Canvi de compte de cotització per a treballadors.
 • Comunicació d’obertura d’un centre de treball o represa d’activitats.
 • Afiliació dels treballadors a la Seguretat Social.
 • Redacció del contingut dels contractes de treball i les pròrrogues, així com la presentació a l’oficina de treball.
 • Control dels venciments dels contractes de treball i els de les pròrrogues.
 • Treballadors desplaçats. Sol·licitud d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable, entre d’altres.
 • Confecció de les nòmines i quitances dels treballadors.
 • Confecció de les liquidacions de Seguretat Social (mensuals, de diferències de conveni, etc.).
 • Butlletí de cotització a la fundació laboral (construcció, hostaleria).
 • Ajornaments de deutes amb la Seguretat Social.
 • Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts.
 • Sol·licitud d’alta en conveni especial amb la Seguretat Social.
 • Liquidacions mensuals i trimestrals de les retencions i els ingressos a compte.
 • Declaració informativa. Resum anual de les retencions i els ingressos a compte.
 • Presentació mensual del fitxer de conceptes retributius abonables (CRA).
 • Comunicació mensual dels dies treballats a temps parcial.
 • Certificats d’empresa per a l’atur, la jubilació, maternitat/paternitat, etc.
 • Certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF.
 • Comunicació de dades al pagador.
 • Sol·licituds de prestacions de maternitat i paternitat.
 • Sol·licitud de pagament directe d’incapacitat temporal.
 • Sol·licituds de pensions contributives i no contributives (jubilació, incapacitats permanents, viduïtat, orfandat, etc.).
 • Sol·licituds d’alta, baixa i variació en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Sol·licituds d’alta, baixa i variació en el sistema especial de treballadors de la llar.
 • Comunicació d’accident amb baixa mèdica.
 • Relació d’accidents sense baixa mèdica.
 • Comunicat urgent d’accident de treball.

Estudis i càlculs de pensions o prestacions

 • Estudis de jubilació per establir quina és la millor data d’accés, i per comparar el resultat de la pensió en el supòsit d’un increment de les bases de cotització.
 • Càlculs de les diferents pensions i prestacions (jubilació, incapacitats permanents, viduïtat i orfandat, atur, etc.).

Estudi de la gestió laboral del departament de nòmines o de recursos humans de l’empresa

 • Estudi de les gestions que l’empresa realitza directament, per establir el grau de consecució de les seves obligacions laborals i de Seguretat Social.

Auditoria en l’àmbit laboral

Realitzem auditories en l’àmbit laboral als nostres clients, que tenen per objecte realitzar una anàlisi de les activitats del client i de les relacions contractuals existents entre l’empresa i el personal, com ara administradors, personal d’alta direcció, assalariats i autònoms, amb l’objectiu de determinar el nivell de compliment dels compromisos adquirits amb aquest personal i del compliment de la normativa legal i de les obligacions de cotització i tributació amb les administracions. Al final de l’auditoria emetem un informe que determina aquest nivell de compliment i detallem les contingències de caràcter laboral que hem detectat en la nostra revisió.

CONTACTA’NS

  Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.