BLOG

Subvencions per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat

21 novembre 2023|

Mitjançant la resolució EMT/3646/2023 s’obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat, d'acord amb l'Ordre EMT/214/2021.

Ja es poden atorgar escriptures per videoconferència

13 novembre 2023|

Ja ha entrat en vigor la Llei 11/2023, de 8 de maig, que introdueix la compareixença notarial mitjançant videoconferència i preveu l’expedició de documents notarials tant en paper com en format digital.

La Generalitat posa fre als pisos turístics

9 novembre 2023|

El Decret llei 3/2023 introdueix un règim molt més restrictiu per als HUT que suscita valoracions molt desiguals entre poblacions i propietaris afectats.

Sancions per empreses que paguen a més de 60 dies als transportistes.

18 octubre 2023|

El Ministeri de transports ha iniciat una campanya dirigida a les empreses que contractin serveis  de transport de mercaderies als efectes de comprovar que es respecta el termini màxim legal de pagament d’aquest transport, que és de 60 dies.

Publicada la convocatòria de la subvenció del Programa TU+1 pel 2023

5 setembre 2023|

El 4 de setembre s’ha publicat, mitjançant la resolució EMT/2808/2023, la convocatòria de concessió de subvencions per l’any 2023 del Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’una persona treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.

Notificacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per via electrònica. Comprovar i actualitzar les dades de contacte

9 agost 2023|

Fa temps us vàrem indicar que la Inspecció de Treball utilitzaria la via electrònica per a realitzar les notificacions. També està utilitzant els canals de comunicació informats per les empreses a la base de dades de la Seguretat Social (adreça de correu electrònic). Per evitar problemes, us recomanem que comproveu les dades informades a la Generalitat de Catalunya i a la Tresoreria General de Seguretat Social.

Teletreball transfronterer: nou acord marc

8 agost 2023|

El reglament (CE) 883/2004 es va adoptar en un moment en què el teletreball no era tan habitual i amb aquest acord es pretén mitigar l'efecte del teletreball transfronterer en la legislació aplicable en matèria de seguretat social.

El Govern posa en marxa el registre de contractes alimentaris

31 juliol 2023|

El Consell de Ministres va aprovar el desembre passat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret que desenvolupa el Registre de Contractes Alimentaris de caràcter digital

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per a afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+

26 juliol 2023|

Fa uns dies us informàvem de l’aprovació de les bases de les subvencions de l’any 2023 per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves, d'entre 18 i 29 anys, com a persones treballadores autònomes. Ara se n’ha publicat la convocatòria.

EL TJUE ES TORNA A PRONUNCIAR SOBRE L’IRPH

24 juliol 2023|

El dia 13 de juliol es va afegir un nou capítol al periple judicial de la clàusula de referència a l’IRPH dels préstecs hipotecaris a interès variable.

Hisenda actualitza a 0,26 € per quilòmetre la quantia exempta a l’IRPF per despeses de desplaçament

21 juliol 2023|

A partir del 17 de juliol de 2023 entra en vigor l'Ordre HFP/792/2023 relativa a les despeses de locomoció exemptes de tributar a l'IRPF, que exclou de gravamen la quantitat que resulti de multiplicar 0,26 euros pel número de quilòmetres recorreguts, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, més les despeses de peatge i aparcament que també es justifiquin adequadament.

Participació de les persones treballadores en les eleccions al congrés dels diputats i al senat del 23 de juliol de 2023

11 juliol 2023|

El diumenge dia 23 de juliol de 2023 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís, sempre que l’horari coincideixi totalment o parcialment amb el dels col·legis electorals. També s'haurà de concedir a les persones treballadores que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o d’apoderats i a les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi.

Nous permisos i drets laborals (RD llei 5/2023, del 28 juny)

3 juliol 2023|

El RD llei 5/2023 dedica el seu llibre segon a la transposició de la Directiva UE 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

El Govern prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments entre altres mesures

3 juliol 2023|

En data 27 de juny, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei de pròrroga de determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, en el qual s’estenen fins al 31 de desembre de 2023 les següents mesures amb la finalitat d’abaratir el cost de la vida i rebaixar la inflació

El Govern català inicia els tràmits per a la declaració d’àrees de mercat residencia tensionat

3 juliol 2023|

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el tràmit d’informació pública per a delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes de lloguer que preveu la llei estatal pel dret a l’habitatge i que us explicàvem aquí.

Festes laborals a Catalunya per a l’any 2024

19 juny 2023|

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024, a més de les dues festes locals fixades a proposta dels ajuntaments respectius, les següents:

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa FSE+

19 juny 2023|

S'aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions per a afavorir la incorporació al mercat de treball de joves d'entre 18 i 29 anys, com a treballadors autònoms.

Entra en vigor la Llei pel dret a l’habitatge

6 juny 2023|

El BOE del 25 de maig publica la nova Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge que, a banda d’un seguit de disposicions relatives a polítiques públiques d’habitatge, en conté d’altres en matèria d’arrendaments d’habitatges i de procediments judicials de desnonament de gran repercussió per a propietaris i arrendataris.

Jubilació demorada: regulació de l’opció mixta del complement de demora

22 maig 2023|

La Llei general de la Seguretat Social reconeix un complement econòmic a la pensió de jubilació quan s’hi accedeixi a una edat superior a l’ordinària.

Novetats en la jubilació de les persones amb discapacitat igual o superior al 45%

22 maig 2023|

El Reial decret 370/2023, de 16 de maig, introdueix noves mesures per a flexibilitzar l'anticipació de la jubilació de les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 45%. Aquesta nova normativa entrarà en vigor l’1 de juny de 2023.

Arriben els tràmits notarials per videoconferència

11 maig 2023|

El BOE del 9 de maig publica la Llei 11/2023, de 8 de maig, que transposa al nostre ordenament jurídic diverses directives de la Unió Europea sobre diferents matèries. Entre les més rellevats hi trobem la modificació de la Llei del notariat a fi d’habilitar la intervenció telemàtica del notari

Noves convocatòries per a l’any 2023 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix.

3 maig 2023|

Amb l'objectiu d'incentivar la participació en aquesta convocatòria d'empreses i centres de formació, es busca [...]

Modificació de les normes de cotització del 2023

3 abril 2023|

La base mínima de cotització passa, amb efectes a l'1/01, de 1.166,70 euros mensuals (38,89 euros al dia) a 1.260,00 euros mensuals (42,00 euros al dia).