Área Gestoría Grup Gestió Girona

“Construïm solucions que permeten als nostres clients aconseguir els seus objectius de forma ràpida i eficaç”

Realitzem tot tipus de tràmits relacionats amb les diverses administracions, estatals, autonòmiques o municipals, i els organismes que en depenen, així com tramitacions davant d’organismes privats.
• Vehicles

• Estrangeria

• Sanitat, indústria i turisme

• Permisos

Vehicles

Matriculacions de tota classe de vehicles, transferències, duplicats de documentació i obtenció de targetes de transport de serveis públics i privats.

Estrangeria

Sol·licitud i renovació de permisos de treball i residència, tràmits per a l’obtenció del número d’identificació d’estrangers (NIE).

Sanitat, indústria i turisme

Obtenció del Registre Sanitari al Departament de Salut; tramitació del Registre d’Empreses Acreditades (REA) al Departament d’Empresa i Coneixement, així com altres tramitacions relacionades amb aquest departament, com la tramitació de la declaració de residus industrials o la liquidació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

Permisos

Sol·licitud del permís d’obres i sol·licitud de la llicència ambiental davant els ajuntaments. Sol·licitud i tramitació de totes aquelles llicències que ens puguin demanar i que no siguin habituals.

Certificats

Sol·licitud de certificats a Hisenda, de certificats d’últimes voluntats, penals i d’assegurances de vida davant el Ministeri de Justícia, sol·licitud de certificats d’empadronament davant els ajuntaments.

Patents i marques

Sol·licitud, obtenció i renovació de patents i marques, davant els organismes corresponents.

Escriptures

Assessorament, supervisió i tramitació de tota mena d’escriptures públiques de compres i vendes, així com d’expedients hipotecaris fins a la inscripció en el Registre de la Propietat o Registre Mercantil; liquidació dels tributs corresponents a les operacions anteriors.

Altres serveis

Sol·licitud i tramitació de tots aquells encàrrecs que ens puguin fer els clients i que no apareguin en la relació de tràmits més habituals.

CONTACTA’NS

    Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.