Área Fiscal Grup Gestió Girona

“El nostre equip humà, qualificat i multidisciplinari, treballa per oferir-vos un servei integral”

L’objectiu de l’Àrea Fiscal és proporcionar al client tota la informació necessària per tal que pugui planificar i optimitzar la seva tributació, ajudant-lo en el compliment de les seves obligacions en matèria fiscal que tot empresari ha d’afrontar davant dels diferents organismes i institucions.
• Declaracions i liquidacions tributàries

• Assessorament i planificació fiscal personalitzats

• Procediments administratius

• Auditoria fiscal

Declaracions i liquidacions tributàries

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Impost sobre la renda de no residents (IRNR)
 • Impost de societats (IS)
 • Impost sobre el patrimoni (IP)
 • Impost sobre successions i donacions (ISD)
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal).

Declaracions censals i informatives, dirigides a l’Agència Tributària i altres delegacions d’àmbit econòmic; a organismes com el Banc d’Espanya, el Ministeri d’Economia o el sistema Instrastat, entre d’altres.

Assessorament

Assessorament i planificació fiscal personalitzats per a cada tipologia de contribuent (societats mercantils, empresaris individuals, entitats dedicades a la gestió de patrimoni immobiliari, entitats sense ànim de lucre, entitats no residents, empreses de nova creació, innovadors, entitats esportives, entres d’altres), aplicant la doctrina i la jurisprudència més recents en benefici dels interessos de cada client.

Per a la realització de l’assessorament en matèria fiscal als nostres clients, portem a terme les actuacions següents:

 • Assignació d’un assessor per a la preparació i liquidació de totes les declaracions davant les Administracions (estatal, autonòmica o local).
 • Creació d’una planificació de les obligacions fiscals que són exigibles a cada client.
 • Publicació i enviament de circulars informatives i periòdiques de novetats fiscals i obligacions tributàries als nostres clients.

Procediments administratius

En l’àmbit administratiu, representem els nostres clients davant l’Administració i assessorem i presentem al·legacions i recursos en tot tipus de procediments tributaris (gestió, recaptació i inspecció).

 • Procediments de gestió tributària: requeriments, comprovacions, verificacions d’informació.
 • Inspeccions tributàries.
 • Procediments de recaptació: expedients de constrenyiment, derivacions de responsabilitat, embargaments i aplaçaments.
 • Recursos de reposició i reclamacions economicoadministratives i recursos en via contenciosa.
 • Acceptació de la delegació amb apoderament per a la recepció i gestió de les notificacions de l’Administració per via telemàtica dels nostres clients.

Representem els nostres clients durant la inspecció tributària, portant a terme un seguiment de tot el procediment, des de la preparació dels dossiers requerits per la inspecció fins a l’acte final de conclusió de l’expedient amb la firma d’actes de conformitat o disconformitat; amb posterioritat, si s’escau, confeccionem, presentem i realitzem el seguiment dels recursos i de les reclamacions davant els Tribunals Economicoadministratius de les actes resultants de les inspeccions.

Auditoria fiscal

Realitzem auditories fiscals que tenen per objecte portar a terme una anàlisi de l’activitat dels nostres clients, per determinar les obligacions de caràcter tributari a les quals estan subjectes. Així mateix, emetem un informe en què, a més de detallar aquestes obligacions, n’avaluem el grau de compliment i determinem els riscos de caràcter fiscal que s’hi han detectat.

CONTACTA’NS

  Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.