Área Abogados Grup Gestió Girona

“La nostra vocació de servei juntament amb la qualitat del nostre assessorament ens ajuda a crear un clima de confiança amb els nostres clients”

Aportem solucions legals de manera eficient, d’acord amb els interessos dels nostres clients. La nostra experiència ens permet proporcionar cobertura en totes les etapes de la vida d’una societat, tramitar procediments laborals o assistir a judicis de qualsevol índole per a la defensa dels interessos dels nostres clients.
• Dret mercantil i societari

• Dret civil i processal

• Dret laboral i de la seguretat social

• Dret concursal

• Protecció de Dades LOPD/RGPD

Dret Mercantil i Societari

Els nostres professionals estan especialitzats en Dret Mercantil i Societari i en l’assessorament jurídic integral a les empreses, en totes aquelles matèries que puguin sorgir en el dia a dia de la seva activitat:

 • Contractes mercantils: comptes en participació, agència, distribució, franquícia, compravenda, etc.
 • Dret Societari: constitució de societats, fusions, escissions, transmissions, ampliació i reduccions de capital, modificacions estatutàries i operacions de reestructuració societària.
 • Assistència a Juntes Generals i redacció d’actes, mediació i redacció de protocols en les relacions entre socis i sindicats d’accionistes.
 • Assessorament a l’Òrgan d’Administració.
 • Creació de programes de “Corporate Compliance”, consistents en l’assessorament i la redacció, amb l’objectiu d’implantar sistemes eficaços de control del compliment normatiu i la prevenció del delicte.

En relació amb l’empresa familiar, un dels pilars de l’economia catalana, els nostres advocats assessoraran els nostres clients a l’hora de preveure la successió empresarial, establint la necessitat d’adoptar acords amb majories reforçades, restriccions en la transmissió de les participacions socials i en la composició de l’òrgan d’administració, confecció de protocols familiars, així com tots els aspectes que resultin fonamentals per portar a terme ordenadament el relleu generacional.

Dret Civil i Processal

Portem tot tipus de procediments civils, tant judicials com extrajudicials, així com assessorament jurídic en l’àmbit contractual, familiar, testamentari, etc.

Dins aquest àmbit, destaquem:

 • Reclamació de quantitat, tant pel que fa a impagats com en matèria de responsabilitat civil i en comunitats de propietaris.
 • Procediments de divorci i separació, modificació de mesures, de guarda i custòdia de fills, i procediments de filiació.
 • Procediments d’incapacitació.
 • Confecció i assessorament de tot tipus de contractes, des de contractes de compravenda, tant de béns mobles com immobles, fins a arrendaments, entre d’altres.
 • En matèria de successions i donacions. Tramitació d’herències, reclamacions de legítima, etc.

Dret Laboral i de la Seguretat Social

Dins de l’Àrea del Dret Laboral i la Seguretat Social, els nostres experts assessoraran els nostres clients en les matèries següents:

 • Representació i assessorament en procediments laborals amb les administracions competents i els jutjats per qualsevol matèria laboral.
 • Assessorament sobre la imposició de sancions a treballadors.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments de Seguretat Social per incapacitacions.
 • Expedients de regulació d’ocupació i acomiadaments individuals o col·lectius.
 • Negociació de conflictes.
 • Disseny de convenis col·lectius per a empreses.
 • Mediació en conflictes entre la plantilla i la direcció de l’empresa.
 • Auditoria
 • Indemnització per danys i perjudicis derivada d’accidents de treball.
 • Assessorament sobre pensions de jubilació i prestacions públiques com la viduïtat i l’orfandat, entre d’altres.
 • Assessorament i assistència jurídica a inspeccions de treball.
 • Assessorament i assistència jurídica a actes de conciliació administrativa prèvia.
 • Assessorament en matèria de contractació de personal i en subcontractació de contractes.
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.
La finalitat del Dret Concursal és buscar una solució a la situació d’insolvència d’un deutor respecte a diversos dels seus creditors, per tal que aquest primer pugui complir les seves obligacions.

Preparem i instem tot tipus de concursos, de persones físiques i jurídiques. Això consisteix, principalment, en la confecció i presentació de la demanda, amb la preparació de tota la documentació necessària, inclosa la redacció de la memòria, seguiment i assistència en totes les actuacions del procediment i, si fos el cas, assistència en la fase de qualificació.

Disposem d’advocats amb una àmplia experiència en tot tipus de procediments relacionats amb el Dret Bancari i Financer, ja que han intervingut amb èxit en procediments com els següents:

 • Participacions preferents o obligacions subordinades.
 • Swaps o permutes financeres.
 • Accions de Bankia.
 • Clàusules abusives.

Igualment, oferim assessorament en la negociació i revisió de tot tipus de contractes i operacions amb entitats bancàries.

Estudi, assessorament i assistència en tota classe de delictes, lleus i greus, i des de totes les posicions processals: acusació, defensa i responsable civil, tant directe com indirecte, inclosa la confecció i presentació de querelles o denúncies, des de delictes fiscals fins a delictes contra la integritat física, així com el seguiment de tot el procediment.
El nostre despatx compta amb advocats especialitzats en Dret Administratiu que assessoren els nostres clients en les seves relacions i conflictes amb les Administracions Públiques. En aquest sentit destaquen, entre altres àmbits, els següents:

 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • Contractació administrativa, des de l’aplicació i interpretació de plecs fins a la reclamació d’interessos de demora, impugnació d’adjudicacions, etc.
 • Impugnació de llicències municipals d’activitat, d’obres i llicències ambientals.
 • Procediments sancionadors, impugnacions de sancions administratives en tot tipus de matèries.

Els nostres professionals assessoraran i assistiran els nostres clients des del tràmit d’al·legacions, passant pel recurs d’alçada, de reposició, extraordinari de revisió, fins a la finalització de la via administrativa. Un cop esgotada, es valorarà i s’estudiarà la posterior via jurisdiccional, interposant, si així es considera convenient, el corresponent recurs contenciós administratiu.

Al nostre despatx assessorarem els nostres clients respecte a la normativa internacional i europea aplicable a situacions personals, familiars o empresarials que afectin, entre d’altres, els àmbits següents:

 • Dret de família i, especialment, aquelles qüestions relacionades amb parelles de diferents nacionalitats, tant l’assessorament previ al matrimoni com les possibles crisis matrimonials.
 • Dret successori, tramitant tot tipus d’herències en què els causants disposen de béns a diferents països, o aquelles en què el causant fina en un país diferent del de la seva nacionalitat, entre d’altres.
 • Inversions empresarials, amb l’assessorament a empreses estrangeres en la constitució de noves societats, de societats filials, així com en tots aquells tràmits pertinents per al desenvolupament de la seva activitat.
 • Assessorament, revisió i confecció de contractes internacionals.

Oferim serveis d’assessorament integral i personalitzats a clubs, esportistes, federacions, associacions, patrocinadors, etc., en totes les matèries jurídiques relacionades amb l’esport, ja siguin consultives, contractuals o litigioses, i amb el complement d’altres àmbits del Dret, com ara el fiscal, el laboral, l’administratiu i el mercantil.

En aquest sentit, instem i seguim procediments tant davant de les instàncies federatives com dels Tribunals ordinaris i arbitrals.

Protecció de Dades LOPD/RGPD

 • Diagnòsi inicial, Anàlisi de Riscos i Avaluació de l’Impacte.
 • Inscripció de fitxers al Registre de control (AEPD) i Registre d’Activitats de Tractament.
 • Confecció del Document de Seguretat.• Implantació dels procediments i mesures de seguretat.• Formació del personal en matèria de protecció de dades.
 • Atenció i assessorament personalitzat en dubtes i incidències en protecció de dades.• Atenció i assessorament personalitzat en dubtes i incidències en protecció de dades.
 • Checklist anual de seguiment en el compliment de la normativa.
 • Revisió completa i checklist exhaustiu de les incidències en el període.• Revisió completa i checklist exhaustiu de les incidències en el període.
 • Anàlisi i informe de les recomanacions i mesures correctores a adoptar.• Nous procediments a introduir al document de seguretat per canvis detectats.
 • Implantació de la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD).

CONTACTA’NS

  Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.