Área Auditoría Grup Gestió Girona

“Destaquem per la nostra capacitat de resposta i especialització en les diferents àrees en què operem”

Revisem els comptes de l’empresa i els seus avantatges competitius per verificar-ne la qualitat interna. També desenvolupem accions d’anàlisi, valoració i organització d’empreses.
• Auditories financeres

• Consultoria empresarial

Due diligence

• Valoracions d’empreses

Auditories financeres

L’auditoria d’empreses consisteix en l’examen de la informació continguda en els comptes anuals per part d’un auditor de comptes independent a l’ens emissor, que haurà de determinar si els comptes anuals adjunts expressen la imatge fidel de la companyia.

Entre els serveis que oferim relacionats amb l’auditoria de comptes destaquem els següents:

Ja siguin obligatoris o voluntaris, sol·licitats per la pròpia empresa o pels seus socis.
Per a grups empresarials tant nacionals com internacionals.
Com ara ampliacions o reduccions de capital que requereixen un informe d’auditoria de balanç.
Tenen per objecte comprovar el nivell de compliment de les obligacions tributàries i la correcta provisió dels riscos derivats de possibles contingències fiscals, a més de verificar si l’àrea ha realitzat les declaracions i els pagaments en efectiu corresponents segons els terminis i d’acord amb els requisits formals establerts.
Se centra en l’anàlisi i l’avaluació de l’eficiència en la gestió i del bon ús dels recursos materials i humans utilitzats per les empreses o organitzacions.
Dels estats financers amb l’abast concertat amb l’entitat, així com la revisió limitada de determinats fets o partides concretes dels seus estats financers.
Per a la justificació de determinades subvencions davant organismes oficials com el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l’Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), o d’altres.
Per a la presentació en procediments judicials. Particularment, valoracions de lucre cessant, fons de comerç o participacions en societats mercantils.
Inclosos en la Llei de societats de capital. Tots aquests serveis d’auditoria els realitzem per a les entitats següents:

 • Empreses amb activitats mercantils o patrimonials.
 • Organismes públics, com ara ajuntaments, o entitats i empreses participades per organismes públics.
 • Entitats sense ànim de lucre, com ara associacions, comunitats i fundacions.

Consultoria empresarial

Realitzem serveis d’assessorament en diversos aspectes relacionats amb l’activitat o l’operació de les empreses, tals com:

 • Disseny i implantació de sistemes de control de qualitat segons les normes ISO i auditoria de seguiment del sistema de qualitat.
 • Disseny de la implantació de manuals i procediments que permetin el compliment de la normativa legal en matèria de la Llei de blanqueig de capitals, i realització dels informes d’auditoria obligatòria de seguiment.
 • Anàlisi de l’estructura i el funcionament de les entitats, per implantar un sistema de control intern amb la finalitat d’evitar possibles errors o irregularitats. Així mateix, realització d’auditories de seguiment mitjançant l’emissió d’un informe on s’identifiquen les debilitats de l’empresa i les propostes de millora del sistema.
 • Anàlisi, disseny i implantació dels manuals i procediments en matèria de protecció de dades de caràcter personal: realitzem informes d’auditoria obligatòria de seguiment.
 • Realització de l’informe de procediments acordats, revisant les declaracions anuals d’envasos, obligatori per a totes les empreses que estan legalment obligades a auditar els comptes anuals.

Due Diligence

La due diligence d’auditoria o financera té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera, patrimonial i legal de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’empreses.

Amb caràcter general, l’auditor encarregat de portar a terme la due diligence d’auditoria haurà d’aplicar uns procediments generals i uns procediments concrets en l’àrea financera i patrimonial de l’entitat.

En una due diligence, es procedeix a l’anàlisi i la revisió de diverses àrees de l’empresa o negoci, entre les quals destaquem:

Realització d’una revisió analítica dels balanços i comptes de pèrdues i guanys dels últims exercicis; detecció dels passius i les contingències no reflectides en els estats financers de l’entitat; identificació de totes les entitats i persones físiques vinculades a l’empresa objecte de revisió amb la intenció d’avaluar les operacions realitzades entre elles, i avaluació de les projeccions i el pressupost dels pròxims exercicis efectuats per l’entitat.
Revisió del sistema de control intern i determinació del grau de fiabilitat de la informació financera facilitada pel venedor.
Determinació de la possible existència de passius omesos o contingències no reflectides en els balanços.
Selecció de personal, criteris retributius i detecció de possibles passius omesos.
Compliment normatiu general de les obligacions legals i contractuals de l’empresa que pretén adquirir.

Valoració d’empreses

Realitzem valoracions d’empreses i negocis, que pot sol·licitar tant la mateixa empresa com els seus socis, així com per a un possible comprador. Concretament, aquesta valoració és idònia per a les situacions següents:

 • Venda de l’empresa a un comprador que coneix bé el negoci.
 • Fusions entre empreses similars.
 • Successió generacional en l’accionariat de l’empresa.

Actuacions com a administradors concursals

En l’àmbit concursal, realitzem actuacions tant en la preparació i presentació del concurs com actuacions en qualitat d’administradors concursals designats pels jutjats mercantils.

Actuacions com a mediadors en l’àmbit civil i mercantil

Realitzem actuacions com a mediadors en l’àmbit de la mediació civil, mercantil i concursal. Les competències i qualitats professionals de l’auditor faciliten, en gran mesura, l’actuació del mediador i la seva tasca en la resolució de conflictes.

La mediació és un procés relativament senzill en què el mediador ofereix a les parts en conflicte, de manera conjunta, l’oportunitat de resoldre les seves diferències d’una manera acceptada per ambdues parts. En un judici, generalment, hi ha un guanyador i un perdedor. En finalitzar la majoria de les mediacions, ambdues parts en conflicte queden satisfetes amb els resultats obtinguts.

Aquest procediment és molt més econòmic que un altre de tipus judicial. En la mediació, les parts que hi intervenen solen satisfer els honoraris del servei a parts iguals, depenent de la complexitat i durada de la mediació.

Actuacions com a pèrits

Realitzem informes pericials de caràcter econòmic i comptable, entre els quals cal destacar els següents:

 • Informes pericials de caràcter econòmic, comptable i financer per a empreses i particulars.
 • Informes pericials per a la justificació d’acomiadaments per causes objectives, econòmiques o productives.

Informàtica

Disposem de personal tècnic informàtic per a la realització dels serveis a tercers següents:

 • Assessorament informàtic en instal·lacions de sistemes d’informació.
 • Suport en la implantació de programes de gestió a les empreses (ERP, CRM, etc.).
 • Direcció tècnica i coordinació de projectes informàtics per a clients.
 • Formació en eines informàtiques per al personal (ofimàtica i programes de l’àmbit de la gestió).
 • Auditories informàtiques de sistemes i aplicacions, així com d’avaluació del sistema i nivell de seguretat de què disposa l’empresa.
 • Estudi i elaboració de la documentació per al compliment de la normativa legal en matèria de protecció de dades.

CONTACTA’NS

  Si ho prefereix, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon de contacte +34 972 20 50 04.