FAQs

Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els festius. Aquests terminis es compten a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti.

Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació, i finalitza el mateix dia del mes que correspongui segons el termini indicat en mesos o el mateix dia del mateix mes segons el termini assenyalat en anys.

Si en el mes de venciment no hi ha un número de dia equivalent al de la notificació o publicació, el termini expira l’últim dia d’aquell mes.

Dependrà del tipus de permís de residència. L’autorització de residència o de residència i treball temporal s’extingeix quan roman fora d’Espanya més de 6 mesos en un període d’un any. Si es tracta de l’autorització de residència de llarga durada, l’extinció es produeix per absència del territori de la UE durant 12 mesos consecutius. En el cas de targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, la vigència caduca per les absències superiors a 6 mesos en un any. I si la residència fos permanent, es perdrà el dret per absència del territori espanyol durant més de 2 anys consecutius.

Sí, mitjançant la presentació dels models 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”, que seran aplicables per primera vegada pels models que es presentin al mes de gener de 2024 , corresponents a l’exercici 2023; i d’altra banda el model 721 “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, que serà aplicable per primera vegada al model corresponent a l’exercici 2023, que es presentarà entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.

Totes aquelles societats i entitats que la seva xifra de negoci en l’exercici anterior sigui inferior a 1 milió d’euros i no tinguin la consideració d’entitats patrimonials en els termes establerts en la normativa de l’Impost de societats.

Segons la normativa catalana sobre propietat horitzontal, els acords relatius a la supressió de barreres arquitectòniques s’adopten per majoria simple.

Ara bé, els ocupants d’un pis o local que tinguin més de setanta anys o alguna discapacitat, si no aconsegueixen que s’adoptin aquells acords, poden demanar a l’autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques.

El títol ha de tenir caràcter oficial al seu país d’origen, haver estat expedit per una universitat o institució d’educació superior d’acord amb la normativa vigent en aquell país i disposar del nivell acadèmic equivalent al del títol universitari oficial a Espanya. Així mateix, s’exigirà a la persona sol·licitant l’acreditació de la competència lingüística necessària per a l’exercici a Espanya de la professió regulada corresponent.

Les empreses que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades estan obligades a informar-les a l’Agència Tributària durant el mes de novembre a través del model 232 en els següents casos:

a) Quan l’import total de totes les operacions realitzades amb la mateixa entitat vinculada sigui superior a 250.000€ (amb independència del tipus o número d’ operacions).

b) Quan l’import total de totes les operacions específiques del mateix tipus (i mateix mètode de valoració) amb entitats vinculades sigui superior a 100.000€.

c) Quan l’import total de totes les operacions del mateix tipus (i mateix mètode de valoració) amb entitats vinculades excedeixi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

 

L’IAE grava els autònoms, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica (com comunitats de béns) que realitzin, en territori nacional, activitats empresarials, professionals o artístiques.

Estaran exempts del pagament de l’IAE els autònoms en tot cas i les societats mercantils i entitats sense personalitat jurídica amb un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros el penúltim any anterior al meritament de l’impost, amb caràcter general; i els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius.

No, aquestes despeses s’incorporen com a major valor de les existències, de manera que no són despesa fins que se’n produeixi la baixa, sense que resulti d’aplicació la limitació a la deduïbilitat de despeses financeres.

Segons el Codi civil espanyol, les obligacions amb pluralitat de creditors o de deutors són mancomunades, llevat que en elles s’hi digui una altra cosa.

Per tant, si un contracte estableix una determinada obligació a càrrec de dues persones, cada una d’elles només serà deutora de la meitat, excepte que es digui expressament que la prestació es podrà reclamar íntegrament a qualsevol dels dos obligats.

Estan prohibits per llei els pagaments en efectiu en operacions entre empresaris i particulars d’import igual o superior a 1.000 euros. La norma afecta l’import total de l’operació, sense distingir si els pagaments d’aquesta són fraccionats o si s’utilitzen diferents mètodes (part en efectiu i part per transferència).

Per tant, si l’operació sobrepassa el llindar dels 1.000 euros, tota ella està subjecta a la prohibició, i cap mena de pagament en efectiu, parcial o fraccionat, és permès.

 

Si la declaració sortia a pagar i la presentem fora de termini, abans que ho requereixi l’Administració s’haurà de pagar un recàrrec de l’1% i un altre 1% addicional per cada mes que excedeixi. Si se superen els 12 mesos, el recàrrec serà d’un 15% i, a més, s’hauran de pagar interessos de demora. En aquests casos es podrà aplicar un 25% de reducció si paguem en termini.

Si esperem que ens ho reclami Hisenda, s’inicia un procediment sancionador (art. 191 LGT) que, en el cas que sigui una infracció lleu, comporta una sanció del 50% de l’import deixat d’ingressar, al qual es pot aplicar les reduccions per conformitat (30%) i pagament en termini (40%).

Per tant, és clar que sempre és millor regularitzar la situació voluntàriament i fer-ho al més aviat possible.

En els arrendaments d’habitatge, la comissió o honoraris que cal pagar a una agència immobiliària per la seva intermediació en el contracte és sempre de càrrec de l’arrendador i és, doncs, contrari a la llei pactar-ne el repartiment entre les parts o estipular-la a càrrec de l’arrendatari.

Si l’arrendament és per a ús diferent del d’habitatge l’obligació d’abonar els honoraris a la immobiliària correspondrà a l’arrendador o a l’arrendatari segons la relació que aquests tinguin amb l’agència o el que les parts hagin convingut en cada cas.

El NIE (número d’identificació d’estranger) és un número personal que expedeix la Direcció General de la Policia i que es dona als estrangers, ja siguin comunitaris o extracomunitaris, que es relacionin amb Espanya per raó dels seus interessos econòmics, professionals o socials, perquè les administracions espanyoles els puguin identificar.

Només a partir del moment en que la sentència de divorci esdevingui ferma o des de la manifestació del consentiment d’ambdós cònjuges atorgat en escriptura pública. A partir d’aquest moment hom podrà modificar l’estat civil i aplicar, si s’escau, les reduccions a l’IRPF derivades d’una pensió compensatòria o de l’anualitat per aliments en favor dels fills.

 

És un programa d’ajuda  de fins a 12.000 € destinat a la digitalització de les pimes i autònoms.

* Per la concessió del bo:

(4708)    HP deutora per subvencions concedides      a              (130)      Subvencions oficials de capital.

* Per la imputació a ingrés de la part de la inversió imputada com a despesa:

(130) Subvencions oficials de capital              a              (746) Subvencions de capital transferits al resultat de l’ exercici.

* Per la cancel. Lacio del deute amb el proveïdor del kit digital:

(410X) Creditor X                 a                             (4708) HP deutora per subvencions concedides.

Les rendes sotmeses a tributació que poden obtenir els contribuents propietaris d’immobles són:

 • rendiments d’immobles arrendats, si l’immoble està llogat
 • guany patrimonial, en cas de venda de l’immoble.

En cas que el contribuent sigui persona física no resident també haurà de tributar per la imputació de renda en cas que l’immoble sigui per a ús propi o estigui desocupat.

A partir de l’1 de gener de 2024 entren en vigor tres noves declaracions informatives on caldrà informar de saldos i serveis de custòdia i/o de canvi de criptomonedes. La primera declaració relativa a les obligacions d’informació sobre monedes virtuals s’haurà de presentar a partir de l’1 de gener del 2024 respecte de la informació corresponent a l’any 2023, concretament, entre l’1 de gener i el 31 de març per a les persones que disposin de monedes virtuals a l’estranger (model 721) i al mes de gener per als que presentin els serveis de custòdia i/o canvi de monedes virtuals (models 172 i 173).

 

El judici o procediment monitori és un tipus de procediment judicial pensat per a la reclamació de deutes dineraris de manera àgil i ràpida, sense necessitat d’advocat ni de procurador.

Per a poder accedir al procediment monitori el deute ha de ser líquid (determinat o determinable numèricament), vençut (ha arribat el dia en què s’havia de pagar) i exigible (el deutor està obligat a pagar-lo).

L’avantatge principal del procediment monitori és que únicament serà necessària la celebració d’una vista o compareixença davant del jutge si el deutor s’oposa a la reclamació presentada. Si no ho fa, ni paga el deute reclamat, el procediment finalitza automàticament mitjançant una resolució que permetrà al demandant acudir directament a l’execució forçosa.

Es pot legalitzar de diferents maneres, depenent del país que l’hagi expedit:

a) Haurà de ser legalitzat per via diplomàtica si el país que expedeix el document no és part al Conveni de l’Haia de 5 d’octubre de 1961.

b) Ha de ser postil·lat si el país que expedeix el document és part al Conveni de l’Haia.

Si s’ha domiciliat el pagament, s’efectuarà el càrrec en compte el 20 de novembre de 2023.

Si no s’ha domiciliat el pagament, a partir de l’1 de setembre de 2023 es pot pagar des de la consulta del padró.

Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació on s’indicarà el termini d’ingrés.

Si l’error és en perjudici d’Hisenda, per haver ocasionat un menor ingrés o una major devolució, realitzarem una declaració complementària per a esmenar-lo.

Si l’error és en perjudici del contribuent haurem de fer una sol·licitud de rectificació de la declaració ja presentada, tot adjuntant-hi un escrit de devolució d’ingressos indeguts.

Segons la Llei d’arrendaments urbans, les reparacions necessàries per a la conservació de l’habitatge en condicions d’habitabilitat són a càrrec de l’arrendador, llevat que siguin degudes a danys causats per l’arrendatari; mentre que les petites reparacions derivades del desgast ordinari són a compte de l’arrendatari.

Malgrat aquesta previsió legal, no sempre és senzill determinar, davant de la necessitat d’una obra o reparació concreta, en quina categoria cal incloure-la.

El compte 430 “Clients” són les persones físiques o jurídiques que compren béns o serveis que són objecte de l’activitat normal de l’empresa. En canvi, el compte 440 “Deutors” són els que no formen part de l’activitat normal de l’empresa.

Per exemple, en una empresa de material construcció, els clients seran tots aquells que comprin material fabricat per l’empresa, en canvi, si l’empresa de material de construcció lloga a un tercer un local comercial, el llogater no es considera client, sinó deutor.

Són un dies, que com a màxim poden ser 30 en cada any natural, en que es demana a l’Administració d’Hisenda no rebre notificacions electròniques. S’ha de sol·licitar amb un mínim de 7 dies naturals abans del inici del període en que no es volen rebre les notificacions.

Les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol poden optar, mitjançant una comunicació dirigida a l’Administració Tributària, per tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents sempre que compleixin una sèrie de requisits. En aquest cas, estan obligats a presentar aquesta liquidació utilitzant el model 151.

 

Comptar amb la corresponent habilitació de l’ajuntament on s’ubiqui. Que el seu ús sigui compatible amb la regulació dels usos on estigui situat. Disposar de cèdula d’habitabilitat. Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge. Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.

Sí, una societat inscrita en el Registre Mercantil, al tenir personalitat jurídica i tenir condició de contribuent de l’impost de societats, està obligada a presentar tan la declaració  de l’impost de societats marcant la casella 00026 “Entitat inactiva”, com els comptes anuals.

 

És la suma algebraica dels rendiments nets ( del treball, del capital mobiliari  i immobiliari, i d’activitats econòmiques), d’imputacions de rendes y dels guanys i pèrdues patrimonials computats en l’any, sense aplicar regles d’integració i compensació.

L’administració de l’herència des de la mort del causant i fins a l’acceptació de l’hereu que hi és cridat, correspon a l’administrador o marmessor designat en el testament.

A manca de designació expressa pel causant, correspon als hereus cridats fer els actes de conservació, defensa i administració ordinària de l’herència.

El model 718 és l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, complementari de l’Impost sobre el Patrimoni, per gravar amb una quota addicional els patrimonis nets de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros.

El termini de presentació del model 718 és entre els dies 1 i 31 de juliol de l’any següent a la data de meritació del mateix, sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute, que per la declaració del 2022,  el termini de presentació finalitzarà el 26 de juliol.

El termini de presentació finalitza un mes després de l’aprovació dels comptes que han de ser aprovats dintre el termini de sis mesos des del tancament de l’exercici de  la societat. La manca de dipositar els comptes anuals dintre el termini pot donar lloc a una sanció que oscil·la entre 1.200 a 60.000  euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). Fins i tot pot augmentar a 300.000 euros el límit superior de la sanció en el cas de grans empreses.

 

Amb efectes al proper 1 de gener de 2024, es modifica l’article 23.2 de la Llei de l’IRPF, que regula la reducció del rendiment net positiu obtingut per l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge.

L’actual reducció del 60% es redueix fins al 50% per a nous contractes de lloguer, i es pot incrementar fins al 90% si es compleixen una sèrie de requisits.

La fiança s’ha de dipositar en el termini de dos mesos a comptar de la data de signatura del contracte d’arrendament (art. 3 de la Llei 13/1996

 

Si , ja que es un crèdit a favor de l’arrendador , i forma part de la contraprestació del lloguer , per tant està subjecte a Iva i a retenció.

Sí. A banda de les deduccions estatals, tenim les deduccions a Renda que cada comunitat autònoma estableixi. En concret, cal recordar que la Catalana tenim, entre d’altres, la deducció per naixement o adopció d’un fill, per l’arrendament de l’habitatge habitual, pels contribuents que queden vidus o pels donatius a entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana o de l’occitana.

 

L’arrendament d’habitatge té la finalitat de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, mentre que el de temporada busca cobrir una necessitat d’habitatge merament temporal o transitòria.

La normativa del lloguer d’habitatge estableix importants garanties per a l’arrendatari, per això no és infreqüent que alguns arrendadors busquin disfressar un arrendament d’aquest tipus sota la forma d’un arrendament de temporada, en el qual aquelles garanties no hi són presents.

No obstant, sempre que es llogui un pis o una casa amb la finalitat que l’arrendatari hi estableixi la seva residència permanent o estable caldrà aplicar la normativa de l’arrendament d’habitatge, altrament estaríem cometent un frau de llei que no impediria l’aplicació de la normativa que hem intentat eludir.

Si a l’exercici 2022 la renda ens ha sortit a retornar, l’Agència Tributaria disposa de 6 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació -30 de juny de 2023- per ingressar-nos la quantitat que ens correspongui al compte del banc que es va informar. És a dir, com a màxim a final d’any ens han d’haver retornat l’import, a partir d’aquesta data meritarà interessos.  Cal indicar que si la renda s’ha presentat fora de termini, els 6 mesos que té Hisenda de termini per tornar-nos la renda compten des de la data de presentació.

Segons una sentencia del Tribunal Suprem, i contradient una sentencia anterior, es considera que els interessos abonats per l’Agencia Tributaria, associats a una devolució d’ingressos indeguts estan subjectes i no exempts en l’IRPF, i per tant, s’han de declarar com un guany patrimonial que s’integra a la Renda General.

Si la venda del negoci es produeix abans dels 10 anys següents a la data de la donació, el donant (el pare) haurà de incorporar a la base de renda de l’estalvi del seu IRPF, si no ho va fer al moment de la donació, el guany patrimonial generat per la donació, determinat per la diferència positiva entre el valor donat al negoci (o a les participacions de l’empresa familiar) i el seu valor d’adquisició.

S’ha de tenir present, que en la mesura que la donació del negoci o de les participacions de l’empresa familiar puguin gaudir de la reducció del 95% a l’hora de determinar la base imposable de l’impost de successions i donacions, el guany patrimonial que es posa de manifest per al donant, no s’integra a la seva Renda. Per que aquesta no integració a la renda del donant es consolidi cal que el donatari (el que rep) mantingui el negoci durant 10 anys, termini segons la normativa nacional de l’impost de Successions i Donacions.

Si la formació la realitza una persona que estigui contractada laboralment per la mateixa entitat, el salari brut i el cost de la seguretat social de la part proporcional del temps dedicat a impartir el curs, es comptabilitzarà en els comptes 640 i 642, respectivament.

Si el curs l’imparteix personal extern a l’entitat, la despesa que generi es comptabilitzarà al compte 649.

Una vegada siguin reemborsades les despeses de la formació a través de la Seguretat Social o mitjançant transferència, si l’import a desemborsar és superior al pagament dels TC, es comptabilitzarà a l’Haver del compte 740 i com a contrapartida al compte 476 per rebaixar el deute amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Quan en una obligació hi ha vàries persones a la part creditora o a la part deutora el concurs d’aquesta pluralitat de subjectes es pot organitzar mancomunadament o solidàriament.

En les obligacions mancomunades, cada un dels creditors o cadascun dels deutors ho és només de la part proporcional que li correspon en el crèdit o en el deute, de manera que podrà reclamar  (el creditor) o haurà de pagar (el deutor) només aquesta porció.

En canvi, a les obligacions solidàries, cada creditor i cada deutor és, respecte de l’altra part, creditor o deutor del total, de manera que el creditor solidari pot exigir, i el deutor solidari ha de pagar, la totalitat del deute.

Totes les empreses industrials que facin activitats que generin més de 10 tones de residus perillosos en un any i totes les empreses industrials, amb independència del volum de residus que generin, i si son aquests o no perillosos, sempre que la seva activitat industrial estigui  compresa en aquests epígrafs de classificació CCAE: B. Industries extractives C. Industries manufactureres. D. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. E. Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.

Tot i que la empresa no generi residus, si està inclosa en els epígrafs anteriors, està obligada també a fer la declaració.

Una Societat Mercantil troba el seu NIF revocat por la AEAT quan es produeix un llarg període de temps en el que no s’han presentat les declaracions tributàries obligatòries.  La revocació del NIF requereix audiència prèvia amb un termini de 10 dies per efectuar al·legacions, publicar-se al BOE i notificar-se a l’obligat tributari.

La Societat podrà sol·licitar la rehabilitació del NIF a la administració tributaria acreditant que han desaparegut les causes que van motivar la revocació, comunicant les persones que ostenten la titularitat del capital de la Societat i amb la documentació justificativa de quina és l’activitat econòmica que la Societat desenvoluparà.

 

L’AEAT canvia el seu criteri i les dones afectades per un ERTE durant el Covid, que van ser acomiadades o treballadores autònomes que van cessar la seva activitat, podran recuperar aquesta deducció a l’IRPF per maternitat dels exercicis 2020 a 2021 a l’hora de presentar la seva Declaració de la Renda 2022.

S’haurà de fer de forma separada: per una banda la deducció dels exercicis 2020 i 2021 i, per altra banda, la de 2022.

 

 

Les operacions que Hisenda vigila són les que involucren retirades o ingressos de diner en efectiu per valor de 3.000 euros o més o aquelles que inclouen pagaments amb bitllets de 500 euros. Davant d’aquestes operacions hem de poder acreditar l’origen dels diners.

 

Si ,  és possible sempre que s’inclogui la quota d’autònoms  com un rendiment en espècie de l’administrador o soci ; la despesa que assumeix l’empresa en el RETA,  és deduïble per a la mateixa a l’impost sobre societats, i  deduïble per a l’administrador o soci a l’Irpf com a cotització a la seguretat social.

De manera general, tots els vehicles que tinguin una MMA superior a 3.5 tones o en el cas de vehicles per a viatgers, aquests tinguin més de 9 places inclòs el conductor, llevat de certes excepcions.

 

Des del 19 d’octubre de 2022 és possible constituir una societat limitada amb un capital social d’un euro. Ara bé, mentre aquest capital no arribi als tres mil euros, s’estableixen obligacions especials de dotació de la reserva legal i la responsabilitat solidària dels socis pels deutes socials en cas de liquidació de la societat.

El capital mínim per a la constitució d’una societat anònima és de seixanta mil euros.

 

Les bestretes són imports pagats als proveïdors amb motiu d’una compra de mercaderies que es farà en un futur, per tant s’haurà de comptabilitzar en el compte 407 Bestreta a proveïdors. Figura a l’actiu corrent del balanç, i tot i que forma part del grup 400 de proveïdors, és un compte deutor.

Estan obligats a fer la presentació del model 179 el que exerceixin com a intermediaris, persones i entitats (plataformes com Booking, immobiliàries…)  que presten el servei d’intermediació entre els propietaris de l’habitatge i els que s’hi  s’allotgen amb finalitat turística.

Es presenta anualment, entre el 1 i 31 de gener de l’any següent. Entre el 1 i 31 de gener de 2024 s’ha de fer la declaració corresponent a l’exercici 2023.

 

Per homologar el permís de conduir, en primer lloc has de ser nacional d’algun dels països amb què Espanya tingui conveni de bescanvi. En cas de ser així, juntament amb la sol·licitud, hem d’aportar certificat mèdic, original i còpia del permís de conduir, en vigor, expedit pel país d’origen, còpia del permís de residència, certificat d’empadronament i dues fotografies de mida carnet.

L’Agència Tributària elevarà de 30 a 50 mil euros el límit exempt de l’obligació d’aportar documentació addicional i garanties en les sol.licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris.

Aquest canvi està previst que entri en vigor el proper 15 d’abril sense efectes retroactius per la qual cosa només serà d’aplicació als ajornaments demanats a partir d’aquesta data.

Sí, s’hi ha d’incloure sempre que superin la quantia de 3005.06 € per client. El que no s’ha de declarar són les entregues i adquisicions de béns amb les Illes Canàries.

En la successió intestada (quan un dels cònjuges mor sense haver fet testament), el cònjuge sobrevivent té dret, si hi ha fills, a l’usdefruit universal de l’herència; i si no hi ha fills, succeeix en tota l’herència del causant amb preferència davant dels pares d’aquest.

Si el cònjuge premort ha fet testament, el sobrevivent que no tingui prou recursos econòmics per a satisfer les seves necessitats té dret a la quarta vidual, és a dir, a obtenir de l’herència la quantitat que calgui per a atendre-les, fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari.

Tots els fabricants contribuents d’aquest impost especial estan obligats a portar la comptabilitat dels productes objecte d’aquest impost de forma telemàtica a traves de la Seu electrònica de la AEAT , amb el subministra electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació al que es refereixi.

I els adquirents intracomunitaris de productes de l’impost hauran de portar un llibre d’existències de forma telemàtica a traves de la AEAT dins el mes següent al període de liquidació al que es refereixi , excepte en aquells períodes de liquidació en els que no resulti quota a ingressar .

Els empresaris establerts a la Península i Balears que adquireixin mercaderies i serveis en el Regne Unit, ja no poden sol. licitar la devolució de iva per via electrònica a través de la web de AEAT, sinó que hauran de fer-ho davant de l’Administració tributària britànica i d’acord amb la normativa britànica.

El bo cultural per a joves és una ajuda de fins a 400 euros que concedeix l’Estat, a través del Ministeri de Cultura i Esport, per facilitar l’accés dels joves a la cultura.

Aquesta ajuda està sotmesa a l’IRPF en concepte de guany patrimonial i s’integrarà dins la base imposable general.

Les ajudes concedides i utilitzades procedirà imputar-les al respectiu període impositiu en el qual s’hagin adquirit els productes, serveis o activitats culturals subvencionables, ja que és quan s’entén que s’ha produït el cobrament de la subvenció.

Per el venedor que repercuteix l’impost , ja sigui fabricant , importador o adquirent intracomunitari , l’import rebut per el nou impost sobre els envasos es comptabilitzarà com més import de la venda ( compte 700 haver ) . I quan arribi el moment de presentar el model 592 per auto liquidar l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables , es procedirà a comptabilitzar-lo com altres impostos ( compte 631 deure ).

Si l’Administració ens requereix, un cop passat el termini, hi ha una multa pecuniària fixa de 20 euros per dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona/societat que no s’ha inclòs en la declaració amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

Si es presenta fora de termini sense requeriment previ de l’Administració,  els imports seran la meitat dels previstos en el paràgraf anterior.

Si es rep una factura en la que ens repercuteixen de forma separada l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables procedirem a comptabilitzar-lo com més import del preu de compra del producte ( compte 600 deure).

Si posteriorment se’ns produeix alguna de les circumstancies que donen dret a obtenir la devolució d’aquest impost especial , utilitzarem el compte 636 de devolució d’impostos (haver).

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest exercici 2023, han introduït un nou benefici fiscal, que consisteix en la possiblitat d’aplicar la amortització accelerada (multiplicar per 2 el coeficient lineal de taules) de les inversions/adquisicions en vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques, que s’adquireixien durant els anys 2023, 204 i 2025.

Els vehicles beneficiaris d’aquesta amortització accelerada, es defineixen en l’annexe II del Reglament General de Vehícles, aprovat pel RD 2822/1998.

 

Amb caràcter general, els agents de fronteres davant de qualsevol sortida amb els menors fora del territori nacional requereixen el permís de l’altre progenitor per viatjar a aquest efecte.

Aquest permís s’ha d’instrumentalitzar a través d’una declaració signada de permís de viatge davant de notari o expedida a les dependències de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat

 

En els contractes celebrats a distància (ja sigui per Internet, telèfon o de qualsevol altra manera en què no hi hagi presència física simultània de comprador i venedor) el consumidor pot desistir-ne, amb caràcter general, dins dels 14 dies naturals següents a la recepció del producte, sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap altra despesa, a banda de les d’enviament del producte al venedor.

Cal advertir que aquesta normativa només s’aplica a les vendes a distància entre un empresari i un consumidor, però no en les vendes de caràcter privat concertades per internet a través de plataformes d’intermediació com Wallapop, Vinted, Milanuncios, etc.

Si és la companyia d’assegurances que envia l’industrial per arreglar el sinistre el tipus de gravamen és el 21% , per contra, si la companyia d’assegurança paga una indemnització per el peritatge realitzat, el destinatari de les obres és l’assegurat, i com a conseqüència el tipus de gravamen serà del 10%.

Amb efectes des de 1 de gener de 2023, s’ha eliminat l’IVA d’aliments considerats bàsics. Dins d’aquests s’inclouen: el pa comú, farines panificables, diversos tipus de llet d’origen animal, el formatge, els ous i les fruites, verdures, llegums, hortalisses, tubercles i cereals que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari.

De la mateixa manera, es redueix l’IVA del 10 al 5% d’aliments com l’oli d’oliva i de llavors i de la pasta alimentaria. Mantindran l’IVA del 10% altres aliments com la carn i el peix o begudes com l’aigua.

Totes aquestes reduccions es revocaran l’1 de maig si la taxa d’inflació subjacent interanual del mes de març és inferior al 5,5%. De no ser així, es perllongaran fins el 30 de juny del 2023.

Fins l’abril del 2022, un donatiu fet a una entitat sense ànim del lucre acollida a la llei 49/2002 estava subjecte a IVA, ja que aquest donatiu tenia el tractament d’un autoconsum de béns. A partir del mes d’abril, s’introdueixen modificacions en l’IVA que fan que el tipus a aplicar per aquests donatius sigui del 0 per cent i, en el cas de donatius de productes usats, es presumeixi que s’ha produït un deteriorament total d’aquests béns que fa que la base imposable de l’autoconsum derivat de la donació sigui zero.

És una modalitat de finançament que les empreses poden fer servir com alternativa al finançament bancari i a les aportacions dels socis. Es caracteritza perquè, com a mínim, una part de  l’interès que el retribueixi ha de ser necessàriament variable, depenent de l’evolució de l’activitat de la societat prestatària, normalment vinculat al seu benefici, al seu patrimoni, o qualsevol altre paràmetre que les parts puguin establir com ara el seu volum de negoci. Es considera  Patrimoni Net de la Societat als efectes de determinar l’equilibri patrimonial de la societat, sense que hagi de correspondre a aportacions dels socis.

El termini per a reclamar als hereus el pagament de la llegítima és de deu anys, comptats des del dia de la mort del causant.

El termini és el mateix per a la reclamació del suplement de llegítima (és a dir, quan el que s’ha pagat al legitimari no cobreix l’import que li correspon per aquell concepte).

Ara bé, aquest termini, quan la reclamació de la llegítima es fa a un progenitor, queda suspès mentre aquest visqui, de manera que els 10 anys no es començaran a comptar fins el dia de la seva mort.

 1. Comptar amb el permís de conduir estranger en vigor.
 2. Acreditar la residència a Espanya aportant la targeta de resident en vigor.
 3. Aportar certificat d’empadronament.
 4. Aportar informe d’aptitud psicofísica.
 5. Aportar dues fotografies en color, de 32×26 mm.

 

Hauran d’ingressar la quota de IAE, els contribuents de l’Impost de Societats que tinguin una xifra de negoci superior a 1.000.000 € a l’exercici 2021.

Ara bé, estaran exempts del pagament de la quota els dos primers períodes impositius en els que s’iniciï l’exercici de la activitat.

En qualsevol cas, les persones físiques  sempre  estaràn exemptes del pagament de l’impost.

 

La resposta és sí. La Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió en diverses consultes vinculants, assenyalant que aquells que tingueren dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, la mantindran si canvien d’entitat bancària. Ara bé, el canvi s’ha de fer per l’import que resta per abonar de la hipoteca, o ampliant-lo amb les despeses inherents al canvi. No es podrà ampliar el capital pendent amb imports destinats a alguna cosa diferent.

Les despeses de formació són considerades despeses de personal i es comptabilitzen en el compte 649- Altres despeses socials. Per altra banda, la comptabilització de l’aplicació de la bonificació s’admet en comptes dels grups 74 o 75.

En cas de venda de l’immoble, a l’efecte del càlcul de l’import del guany o pèrdua patrimonial, s’ha de prendre com a valor d’adquisició el valor real per el que s’ha escripturat, amb independència del valor de referència per el que s’hagi tributat en el impost de transmissions patrimonials.

Fins a 6.000,00€ el 19%
Entre 6.000,00€ a 50.000€ el 21%
Entre 50.000,00€ a 200.000,00€ el 23%
Entre 200.000,00 a 300.000,00€ el 27%
Més de 300.000,00€ el 28%

Cal recordar, que en l’exercici 2022,  els guanys patrimonials obtinguts a partir de 200.000,00€  la seva tributació era del 26%.

 

En el dret català, l’usdefruit universal concedit al cònjuge o convivent en parella estable supervivent, en cas de mort sense testament de l’altre membre de la parella s’estén a les llegítimes, però no als llegats ordenats en codicil, a les atribucions particulars ordenades en pacte successori ni a les donacions per causa de mort.

Un contracte de treball signat pel treballador i ocupador, que garanteixi almenys el salari mínim interprofessional o el salari establert al conveni col·lectiu. Una jornada setmanal no inferior a trenta hores al còmput global i de mínim 20 hores en els casos de tenir a càrrec menors o persones incapacitades.

 

El nou import gravarà el patrimoni net superior a 3 milions d’euros. Hi haurà tres trams: s’aplicarà el 1,7 % a patrimonis entre 3 i 5 milions, 2,1 % a patrimonis entre 5 i 10 milions, i un 3,5 % a partir de 10 milions.

Està pendent d’aprovació definitiva, però probablement entri en vigor per aquest exercici 2022, i per tant, s’hauria  de presentar la liquidació  en el decurs de l’exercici 2023.

Es permetrà deduir el 100 % de l’import pagat per l’Impost sobre el Patrimoni que s’hagi liquidat a la Comunitat Autònoma.

He de presentar el model 950. És un recull de la taxa turística que he cobrat dels clients en funció de cada municipi. Els terminis són semestrals.

 

El formulari amb la informació addicional ha de complimentar-se quan la xifra de negocis de l’exercici immediat anterior és igual o superior a 10 milions d’euros.

 

El Model 232 de l’AEAT és la Declaració informativa d’operacions vinculades ,  d’operacions i

situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. La seva

periodicitat és anual i s’ha de presentar durant el mes de novembre.

El  paquet de mesures presentades per hisenda  preveu  una rebaixa fiscal a l’impost de societats per a les pymes amb una facturació inferior al milió d’euros que passarà del 25% al 23%.

El supòsit general per poder sol·licitar la nacionalitat espanyola per residència és quan podem acreditar 10 anys de residència legal i continuada a Espanya.

En el cas dels nacionals d’origen de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial o Portugal o sefardites, podran sol·licitar-la en el moment de complir dos anys de residència legal i continuada a Espanya.

En els casos en què el sol·licitant hagi obtingut la condició de refugiat a Espanya, podrà sol·licitar-la amb només 5 anys de residència a Espanya.

El Real Decret-llei 17/2022, de 20 de setembre, rebaixa temporalment (fins a finals de l’any 2022, prorrogable) al 5 % el tipus impositiu de IVA aplicable a les entregues, importacions y adquisicions intracomunitaries de gas natural, així com a les de briquetes i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per llenya que es facin servir en sistemes de calefacció.

El fet de tenir deutes amb període executiu amb Hisenda o qualsevol altre organisme públic, sense haver-ne negociat ajornament, implica que l’organisme creditor podrà iniciar procediments d’embargament dels actius propietat del deutor. El cas més habitual és l’embargament de comptes bancaris, però també són freqüents els embargaments de crèdits de clients, d’ingressos procedents de Terminals Punt de Venda (TPV), vehicles, participacions socials o immobles.

A diferència de les persones físiques, a les societats mercantils no existeix cap mínim de rendes que gaudeixi de la condició d’inembargable.

L’obtenció d’aquestes rendes tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, i per tant, s’han de declarar en el model 123.

 

En el dret català, l’usdefruit universal concedit al cònjuge o convivent en parella estable supervivent en cas de mort sense testament de l’altre membre de la parella no s’extingeix encara que es contregui un nou matrimoni o es convisqui de manera estable amb una altra persona, de manera que tindrà una durada vitalícia sempre que no concorri alguna de les causes generals d’extinció de l’usdefruit (pèrdua de les coses usufructuades, consolidació, etc.).

Totes les empreses i els treballadors autònoms amb assalariats, que pretenguin ser contractades o subcontractades per realitzar feines en una obra de construcció hauran d’estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades (REA).

La inscripció al REA no eximeix l’empresa inscrita de l’obligació de justificar en qualsevol moment, quan sigui requerida per això per l’autoritat laboral, el manteniment dels requisits que preveu l’article 4, apartats 1 i 2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.

Les parelles estables o parelles de fet constituïdes segons el dret català tenen els mateixos drets que les parelles casades, amb l’única diferència important que, en lloc de la pensió compensatòria regulada per als cònjuges, s’estableix el dret a una pensió alimentària.

La distinció rau en què, mentre que el dret a la pensió compensatòria es reconeix al cònjuge quina situació econòmica s’hagi vist més perjudicada per la ruptura de la convivència i té com a sostre el nivell de vida del beneficiari durant el matrimoni, en el cas de les unions estables qualsevol dels convivents pot reclamar a l’altre una prestació alimentària, si la necessita per a atendre adequadament la seva sustentació, en un dels casos següents:

 1. a) Si la convivència ha minvat la capacitat del sol·licitant d’obtenir ingressos.
 2. b) Si té la guarda de fills comuns, en circumstàncies en què la seva capacitat d’obtenir ingressos resti minvada.

L’Ebitda, acrònim anglès Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (Benefici abans d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions), és una eina que s’utilitza habitualment a l’hora de determinar el valor de mercat d’una empresa.

És un indicador del benefici de l’activitat d’una empresa sense considerar aspectes financers ni tributaris, per tant és la base ideal per calcular el valor de mercat si es valora la possibilitat de venta d’una empresa.

L’Ebitda normalitzat és un substitut de l’Ebitda d’una empresa, al que se li han ajustat per eliminació tant els ingressos com les despeses que no estarien presents sota una nova propietat. És doncs un concepte lligat directament a un procés de venda de la societat, per el que es corregirien totes aquelles partides que des del punt de vista del comprador no es reproduiran un cop realitzat el canvi de propietat, que serveix  per determinar amb més exactitud la capacitat futura de generar recursos d’una empresa.

Segons la nova normativa de la DGT, els detectors i els inhibidors de radar i cinemòmetres, estan totalment prohibits, pel que no es poden portar al cotxe.

El sol fet de portar-los, estiguin o no en funcionament,  comportarà una sanció de 500 € i retirada de 6 punts del carnet de conduir.

En canvi, els avisadors de radar que podem portar instal·lats al mòbil, son totalment legals, ja que agafen les dades de la DGT.

El compte 400. Proveïdors, s’utilitza habitualment amb els subministradors de mercaderies, es a dir per els grups 60. Compres i 3. Existències.

El compte 410. Creditors, per la resta, especialment el grup 62. Serveis.

 

A la comunitat autònoma on hagi estat durant més dies del període impositiu, i llevat de prova en contra serà on radiqui el seu habitatge habitual.

Subsidiàriament, es consideraran residents on obtinguin la major part de la base imposable de l’IRPF determinada pels components de renda següents:

 1. Rendiments del treball: allà on radiqui el centre de treball
 2. Rendiments capital immobiliari i guanys patrimonials derivats de béns immobles: allà on radiquin aquests
 3. Rendiments activitats econòmiques: allà on radiqui el centre de gestió de cada activitat

La captació i enregistrament d’imatges de la via pública amb finalitats de seguretat és una funció reservada a les forces i cossos de seguretat. Únicament es permetrà la gravació d’aquell espai de la via pública que resulti imprescindible per a la finalitat que es pretén, o resulti impossible evitar-ho per raó de la ubicació de les cambres.

No. La llei que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques recull com a rendes exemptes de tributació les beques públiques obtingudes per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu, fins al de llicenciatura o equivalent inclusivament.

D’aquesta manera, no has d’incloure la quantitat obtinguda en concepte de beca o ajut a l’estudi, ja que és una renda exempta de tributació.

 

No. Les factures d’aigua, llum, gas, etc. i altres subministraments contractats a l’habitatge no són deduïbles en cap mesura ja que l’article 95 LIVA estableix com a requisit per a la deduïbilitat la seva afectació exclusiva a l’activitat.

Hi ha dos maneres de fer-ho. La primera és comptabilitzar la bonificació com una subvenció és a dir a la compte 740.

44,13   (628) subministrament                      a          (400) proveïdors         47,39

9,26     (472) HP IVA Suportat                        a          (740) subvencions       6,00

i la segona és tenint en compte el principi d’importància relativa, admet que aquest import minori la despesa ocasionada per aquest concepte, és a dir menys 628 subministrament.

38,13   (628) subministrament                      a          (400) proveïdors         47,39

9,26     (472) HP IVA Suportat

Les parelles estables o parelles de fet constituïdes segons el dret català tenen exactament els mateixos drets successoris que els que es reconeixen entre cònjuges, tant com si el convivent mort ha fet testament com si no.

Si, es deduïble en el moment que es fa efectiu el pagament, com a pèrdua patrimonial integrable en la base general.

Per a estar exempt de pagar el guany obtingut en la venda de la vivenda habitual, cal reinvertir tots els diners obtinguts en la transmissió. Si només s’utilitza una part per a comprar o rehabilitar la nova vivenda habitual, l’exempció serà proporcional a l’import reinvertit. El termini màxim per a la reinversió és de dos anys.

Podem enviar comunicacions comercials per email o altres mitjans electrònics sempre que deixem clar el tipus de comunicació que és, que l’usuari prèviament ho hagi autoritzat de forma exprés i sempre donant l’opció al destinatari de deixar de tractar les dades amb finalitats promocionals.

 

Si en la declaració on es varen deduir aquestes quotes, es va descomptar en l’apartat de rendiments de treball; aleshores hauran de fer una sol.licitut de rectificació d’autodliquidació per cada exercici afectat.

Mentre que si es va col. locar com a menys rendiment de l’activitat econòmica, hauran de declarar-ho com a més ingrès en l’exercici que ho hagin cobrat.

 

En el cas d’infraccions comeses per conductors de vehicles VMP (vehicles de mobilitat personal), patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i similars,  per conductors menors de 18 anys, respondran solidàriament per les mateixes: els pares, tutors legals, o acollidors legals o de fet.

 

Un cop finalitzat el termini previst per a la presentació del MODEL 303, NO es poden modificar les quotes suportades declarades mitjançant la presentació d’una sol·licitud de rectificació del MODEL 303 ja presentat. S’haurà de fer en qualsevol dels períodes posteriors i sempre dins del termini de quatre anys.

 

Les parelles estables o parelles de fet constituïdes segons el dret català s’extingeixen per les causes següents:

 1. Cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.
 2. Mort o declaració de mort d’un dels convivents.
 3. Matrimoni de qualsevol dels convivents.
 4. Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.
 5. Voluntat d’un dels convivents notificada fefaentment a l’altre.

No. Segons la normativa sobre l’impost, l’IVA només s’aplica a la compra de béns o serveis, per tant, la compra d’una criptomoneda (al ser una divisa virtual) està exempta d’IVA tant pel comprador com pel venedor.

 

Els subjectes passius que concurrin algunes de les següents circumstàncies:

 • La quota tributària, un cop calculada, segons la normativa reguladora, sigui a ingressar o el valor dels seus béns sigui superior a 2.000.000 d’euros.

Hi ha Comunitats Autònomes  que apliquen una escala del IP diferents com és el cas de Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, entre altres.

L’empresa amb què s’hagi contractat a través d’internet el lliurament d’un determinat producte està obligada a confirmar la recepció de l’acceptació a la persona consumidora a través de l’enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic o altre mitjà electrònic equivalent a l’adreça que la persona acceptant hagi assenyalat, en el termini de les 24 hores següents a la recepción de l’acceptació.

 

Amb la nova normativa de trànsit, s’ha modificat algunes de les sancions imposades. Una de les que més afecta a tothom es circular parlant pel mòbil.

La sanció econòmica continua essent de 200 €.

Es modifica la substracció de punts. A partir d’ara circular subjectant el mòbil, tan si el vehicle està en moviment, com si esta en un semàfor o una retenció, els punts a perdre seran 6.

Si el mòbil es manipula en circulació, però el dispositiu es troba en un suport o similar, els punts a perdre seran únicament 3 com actualment.

Una auditoria retributiva consisteix en la recopilació i l’anàlisi de la informació relativa al salari dels treballadors d’una empresa que fan feines d’igual valor, amb l’objectiu d’identificar bretxes salarials i posar en marxa plans d’actuació per assolir objectius que garanteixin la igualtat retributiva entre homes i dones.

 

Es considera que dues persones formen una parella de fet, o parella estable, quan conviuen en una comunitat de vida anàloga al matrimoni i, a més, es dóna qualsevol de les circumstàncies següents:

 1. a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
 2. b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
 3. c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

No. Aquests béns s’han d’integrar dins les quotes suportades en operacions corrents. Per calcular el límit de 3.005,06 euros  cal tenir en compte el valor d’adquisició però sense incloure la quota de l’IVA, a més,  aquest límit s’ha d’aplicar per a cada bé i no a un conjunt de béns encara que estiguin relacionats entre si.

 

Si, per la declaració de Renda de l’exercici 2021 s’han incorporat noves deduccions per obres que millorin l’eficiència energètica, tant en l’habitatge habitual o en un altra habitatge que tingui per destí el lloguer, que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en un 7% com a mínim.

També es pot aplicar la deducció, per obres que millorin el consum d’energia primària no renovable (almenys en un 30%) o que facin assolir una qualificació energètica de classe “A” o “B”.

 

Les operacions amb criptomonedes representen variacions patrimonials (guanys o pèrdues) susceptibles de ser incloses a la declaració d’IRPF, a les caselles específiques que, a partir de la propera declaració (a presentar entre abril a juny 2022), el Model de declaració preveu al respecte.

En quant als saldos en criptomonedes, i només per aquest any 2021, si en tenim a l’estranger que superin el llindar establert legalment, no caldrà incorporar-les a la declaració informativa de béns a l’estranger (Model 720), però sí a la declaració de l’impost de patrimoni, si el contribuent té obligació de declarar aquest tribut.

Si hi ha RLT (representació legal de les persones treballadors) a tots els centres de treball de l’empresa, seran aquests els que estiguin legitimats per negociar. Si no hi ha RLT a cap dels centres de treball de l’empresa, estaran legitimats per negociar els sindicats més representatius i els més representatius del sector a què pertanyi l’empresa. Si hi ha centres de treball amb RLT i altres centres sense, la interlocució per negociar serà amb la RLT als centres que hi comptin i als centres que no hi comptin serà la comissió sindical.

S’ha de comptabilitzar com inversió del subjecte passiu:

(629) Altres serveis                          a         (410) Creditor prestació servei

(472) HP IVA suportat                 a             (477) HP IVA repercutit

 

El Controller Financer d’un societat és la persona encarregada de donar exactitud i fiabilitat a la informació financera de la societat a partir de l’anàlisi del balanç i dels ratis de la societat, amb la finalitat d’ajudar en les possibles decisions estratègiques de caire financer, per tal d’optimitzar els recursos de la companyia.

El controller Financer ha de ser perfecte coneixedor de les últimes tendències del món de l’empresa a tots els nivells, econòmic, social i tecnològic, per tal de poder implementar millores o detectar problemes conjunturals.

Si venem un vehicle que ha estat afecte parcialment a l’activitat empresarial (per exemple 50%), en la posterior venda, la base imposable estarà constituïda per la proporció en que hagi estat afecte, de manera que sobre el 50% de la contraprestació es repercutirà IVA i l’altre 50% estarà no subjecte, i tot en la mateixa factura.

 • Les factures s’han d’anotar en una mateixa data.
 • Procedir d’un únic proveïdor.
 • L’import total de les operacions, IVA no inclòs, no pot excedir els 6.000 euros.
 • L’import de les operacions documentades a cada factura no pot superar 500 euros, IVA no inclòs.

Arrel de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava nul el sistema de Càlcul de la Plusvàlua, els ajuntament han tingut que refer el sistema de càlcul per aplicar les plusvàlues. Actualment els ajuntaments estan treballant per aplicar els nous sistemes de càlcul d’aquest Impost, de manera que ara  únicament es pot fer la comunicació del impost, però no la  liquidació.

Esta previst que entre el que resta del mes de febrer i principis de març, els sistemes ja estaran operatius i es podrà liquidar la plusvàlua.

S’hauran d’incloure en la declaració informativa d’operacions amb terceres persones les subvencions públiques rebudes si les mateixes no son reintegrables, s’han percebut en relació amb l’activada empresarial o professional, i el seu import anual procedent de cada Administració Pública supera els 3.005,06 euros.

 

La usucapió, que significa “adquisició per l’ús”, és un mode d’adquirir la propietat o un dret real per la seva possessió en concepte de titular, de manera pública, pacífica i ininterrompuda durant tres anys, en cas de béns mobles, i durant 20, en cas de béns immobles.

Així, si una persona posseeix un bé o dret aliens amb aquestes condicions, un cop complert el termini de 3 o 20 anys, segons es tracti d’un bé moble o d’un immoble, n’esdevé propietari sense necessitat de cap altra actuació; sens perjudici, és clar, que si se li discuteix aquesta adquisició, es veurà obligat a acreditar que la seva possessió ha reunit els requisits necessaris per a usucapir.

 

Són quantitats de diners que un professional o empresari paga a un tercer per compte del client, qui posteriorment assumirà aquest import.

S’inclouen en la factura, però no formen part de la base imposable de l’IVA ni estan subjectes a retenció.

 

Quan en una denúncia de trànsit, principalment en les denúncies per excés de velocitat, es demana identificar al conductor, perquè la sanció sigui dirigida a aquesta persona.
Sinó s’identifica al conductor, en el cas de les persones físiques la sanció es pel titular de vehicle, però si es tracta d’una empresa, i aquesta no identifica al conductor, la sanció serà per a l’empresa, però pel doble del que seria la sanció original.

És un nou sistema de determinació del seu valor fiscal.
A partir de l’1 de gener de 2022, es pot consultar a la web de la Direcció General del Cadastre i es considera que tindrà els efectes de valor de mercat per als tributs relacionats amb la transmissió onerosa o lucrativa, així com per a la seva valoració als efectes de l’impost sobre el Patrimoni.
Si el valor escripturat és superior al valor de referència, es tributarà sobre aquell però en cap cas es podrà tributar per un valor inferior al de referència.

La Llei de defensa de consumidors i usuaris estableix un termini de tres anys des de l’entrega en el cas de béns, i de dos anys des de la prestació en el cas dels serveis o continguts digitals.

En la venda de béns de segona mà es permet que les parts pactin un termini de garantia inferior, sempre que no sigui de menys d’un any.

Aquets terminis són els mínims imposats per la llei, de manera que en el cas que el fabricant o venedor ofereixi una garantia superior, serà d’aplicació aquesta.

És un nou impost que grava la quantitat de CO2 emesa, calculada en (grams emesos/km) . Es regeixen pels certificats expedits pels fabricants o per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 2.6 del RD 901/2020 en cas d’un grup d’empreses, aquestes poden elaborar un pla únic per a totes.

El pla d’igualtat del grup ha de tenir en compte l’activitat de cadascuna de les empreses que el componen i els convenis col·lectius que els són aplicables, i ha d’incloure informació dels diagnòstics de situació de cadascuna d’aquestes. Així mateix, ha de justificar la conveniència de disposar d’un únic pla per a diverses empreses d’un mateix grup.

Sí, s’ha de presentar. L’exoneració de presentar el model 390 no procedeix quan no s’ha de presentar el model 303 corresponent al quart trimestre per haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris abans de començar el quart trimestre.

Actualment el tipus aplicable és d’un 15% durant el primer any en que la base imposable sigui positiva, i el següent, si bé el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat estableix que la tributació real (un cop descomptats incentius i deduccions), no podrà ser mai inferior al 10% sobre la base imposable.

Sí, l’arrendador i l’arrendatari poden establir els acords que vulguin sempre que no siguin contraris a la llei, de manera que el pacte que prohibeix la tinença o entrada d’animals a la finca arrendada és vàlid i, si s’incorpora al contracte, el seu incompliment podrà ser causa de resolució de l’arrendament a instàncies de l’arrendador.

Les cistelles de nadal son deduïbles en impost de societats  en la mesura en què formin part dels usos i costums de l’empresa (és a dir, que es repeteixin en el temps), respecte al seu personal i tindran la consideració de despesa deduïble a l’efecte de l’impost sobre societats.

L’IVA d’aquestes despeses no serà deduïble, ja que segons la Llei de l’impost sobre el valor afegit, no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones.

Rotundament, sí.

Alguns dels avantatges de fer testament són:

 • Permet escollir el destí dels nostres béns després de morir.
 • Podem nomenar una persona que s’encarregui de l’execució de la nostra voluntat.
 • Permet atorgar major protecció al cònjuge vidu.
 • Podem evitar que determinades persones es beneficiïn en la nostra successió.
 • Estalvia tràmits i despeses posteriors als hereus (acta de notorietat, declaració d’hereus, despeses de partició o divisió de comunitats…).
 • Evita disputes posteriors per l’adjudicació de béns determinats.
 • És barat. Fer un testament pot costar menys de 60 euros.
 • Es pot modificar en qualsevol moment.

Val a dir, però, que la majoria d’aquests avantatges els obtindrem només amb un testament fruit d’un bon assessorament previ, ben redactat i detallat. Un mal testament pot acabar portant més maldecaps als nostres hereus que no pas la successió intestada.

 

 

 

La normativa fiscal prohibeix els pagaments en efectiu per sobre d’uns determinats llindars. A tots els efectes del càlcul de l’import pagat en efectiu, es sumaran els imports de les operacions o pagaments en què s’hagi fraccionat l’entrega dels béns o la prestació dels serveis.

S’entén per efectiu:
● Paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera.
● Xecs i pagarés bancaris “Al Portador”.
● Altres mitjans físics i electrònics que puguin ser utilitzats com a mitjans de pagament al portador ( exemple : anar a una entitat bancària i fer un ingrés a la compte bancaria d’un client  en efectiu )

Si. Sempre que es compleixin una sèrie de requisits, entre ells, que estiguem dins el termini de quatre anys següents a la data de meritació i que el destinatari sigui un empresari o professional, en aquest cas tenim l’obligació a emetre la factura. Cal remarcar que aquestes factures de substitució o bescanvi no tenen la consideració de factura rectificativa i tampoc obren un nou termini per l’exercici del dret a la deducció, a més, no podem agrupar en una única nova factura varies simplificades emeses anteriorment i que son substituïdes.

Molt important és que s’ha d’acreditar que el sol·licitant d’aquest bescanvi ha sigut efectivament el destinatari de l’operació documentada amb les factures simplificades.

Des de l’òptica de protecció de dades, no és legal exposar la llista de veïns deutors a la vista de tercers.  Únicament, la difusió de la llista d’un veí deutor es pot publicar en cas que intentada una citació o notificació directament al propietari al domicili indicat per aquest per a notificacions, sigui impossible practicar-la.

En aquest cas, és possible col·locar la comunicació corresponent al tauler d’anuncis de la comunitat, o en lloc visible d’ús general habilitat a aquest efecte. En tot cas, per procedir d’aquesta manera, caldrà acreditar els intents de notificació fallits.

En els arrendaments d’habitatge, el sotsarrendament només es possible de forma parcial, i si l’arrendador ho consent prèviament per escrit, ja sigui en el mateix contracte o en un document posterior.

En els arrendaments de local, en canvi, l’arrendatari pot sotsarrendar una part o tota la finca, i no necessita el consentiment de l’arrendador per fer-ho llevat que en el contracte s’hagués estipulat el contrari.

Per immobles amb data d’adquisició anterior a 31 de desembre de 1996, i sempre i quan el propietari sigui una persona física, es pot gaudir d’una exempció, a raó d’un 11,11% anual per cada any de la seva adquisició que sigui anterior al 31 de desembre de 1996, sobre la part proporcional del guany patrimonial generat per l’immoble fins el 20 de gener de 2006.

Per exemple, un immoble adquirit l’any 1980 i venut el 2021 (41 anys), tindrà exempta la part del guany patrimonial generat entre 1980 i el 20 de gener de 2006 (aproximadament 26 anys sobre els 41 de tinença).

El límit quantitatiu d’aquest incentiu és de 400.000 euros considerant totes les operacions d’aquest tipus realitzades per un mateix contribuent.

Si s’han pagat factures algun país de la UE motivades per la meva activitat professional o per la meva Societat, podré recuperar les quotes d’IVA pagades sempre i quan conservi la factura, per quotes d’IVA superiors a 50 euros, i aquesta despesa fos deduïble a Espanya.

El mecanisme per recuperar l’IVA és a través de la presentació telemàtica del model 360 (no es pot deduir en la declaració tributaria espanyola), i el termini de presentació és fins el 30 de setembre de l’any següent (si l’import a retornar és superior a 400 euros es pot presentar una sol·licitud trimestral).

El valor d’una empresa en funcionament (per exemple, de cares a una venda) depèn, sovint, de diversos factors de caire subjectiu (apreciació de potencial comercial, aprofitament de sinèrgies per el comprador, etc.), la qual cosa no és incompatible amb la possibilitat d’arribar a una valoració estimada en base a certs paràmetres objectius, com poden ser:

 • Valor comptable (valor dels fons propis).
 • Valor de liquidació (valor dels actius de l’empresa a preu de mercat descomptats els deutes financers i els passius laborals).
 • Multiplicadors sobre l’EBITDA.
 • Multiplicadors sobre les vendes.
 • Valors actuals dels fluxos de caixa futurs estimats.

La combinació de tots aquests factors pot ser un bon punt de partida per un apropament de posicions amb vistes a la negociació entre venedor i comprador.

 

Es una subvenció a l’explotació i s’integrarà comptablement com a ingrés de l’exercici, com segueix:

572 banc  a  740 subvencions, donacions i llegats a l’explotació

 

Qualsevol dels cònjuges, o ambdós conjuntament, poden sol·licitar el divorci un cop hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni. No és necessari estar prèviament separat de fet ni judicialment.

No obstant, en cas que existeixi un risc per a la vida o la integritat del cònjuge que vol sol·licitar el divorci o pels fills de qualsevol dels dos, no caldrà esperar el transcurs dels tres mesos.

La Generalitat de Catalunya ha començat a recaptar el nou Impost del CO2 dels vehicles.

Per tots aquells que no van donar-se d’alta a la WEB de la Generalitat per pagar i domiciliar aquest Impost durant el mes de setembre, rebran una notificació, electrònica per a les societats, o via correu per a les persones físiques, que contindrà la Carta de Pagament de l’Impost.

Amb aquesta Carta de Pagament, es podrà fer efectiu el tribut a les diverses entitats col·laboradores,  o per Internet.

 

No, l’acceptació i la repudiació de l’herència no es poden fer parcialment, ni sotmeses a termini o condició.

Si ens han deixat diversos béns en herència els podem acceptar tots o rebutjar tots, però no podem escollir els que més ens convinguin.

El NIE és el “Número d’Identificación d’Extranjeros”. Els estrangers que, pels seus interessos econòmics, professionals o socials, es relacionen amb Espanya, seran dotats, a efectes d’identificació, de un número personal, únic y exclusiu.

El NIE és necessari a Espanya pels estrangers que tinguin intenció de comprar o vendre una propietat, constituir una societat, registrar-se a la Seguretat Social, acceptar una herència, obrir un compte bancari entre molts altres tràmits.

 

D’acord amb l’article 11 de la LIS dels ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s’han d’imputar a el període impositiu en què es produeixi la meritació, d’acord amb la normativa comptable, amb independència del moment en què es produeixi el seu pagament o cobrament.

Sí. La LO 3/2007, a l’article 48.1 i 48.2, disposa que totes les empreses, independentment del tamany de la seva plantilla, han de disposar d’un «protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe” a més d’un «procediment de resolució interna de conflictes» i un «protocol d’assetjament laboral».

 

 

 

 

 

En cas que el nostre deutor sigui una persona o societat domiciliada en un estat membre de la Unió Europea, podem acudir al procés monitori europeu per a la reclamació del deute.

Amb aquest procediment es pot fer la reclamació de crèdits de qualsevol quantia, sempre que siguin vençuts i exigibles, i, en cas que el deutor no formuli oposició, disposarem d’un títol executiu amb força a tots els països de la Unió.

Si el deutor s’oposa al requeriment, el procés continuarà per la via ordinària davant dels tribunals on haguem presentat la sol·licitud inicial.

 

A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar software comptable, que no permeti alteracions. Haurem de contactar amb el nostre proveïdor de software comptable, perquè ens acrediti que aquest està certificat per l’Agència Tributària. Les sancions poden arribar fins a 150.000 euros.

 

Sí,  les ajudes hauran de tributar. En el cas de Persones Físiques tributaran com a rendiment de l’activitat, i en societats per Impost sobre Societats, com un rendiment més de la Societat.

En cas de tenir resultats negatius d’exercicis anteriors, aquests es podran compensar.

Sí, en el nostre dret els contractes són vàlids qualsevol que sigui la forma en què s’hagin celebrat, i malgrat que els contractes verbals presenten més dificultats d’acreditació de la seva existència i contingut que els contractes escrits, tenen la mateixa força obligatòria.

No obstant, aquest principi presenta excepcions, doncs la llei exigeix que alguns contractes constin per escrit (per exemple, algunes modalitats de contracte de treball o els contractes de conreu), i altres s’han de formalitzar en escriptura pública (com els contractes relatius a drets reals sobre immobles o la compravenda de participacions socials).

Ara bé, aquestes formalitats no es requereixen per a l’existència del contracte, sinó només per a la seva eficàcia respecte de tercers, de manera que, fins i tot en els casos esmentats, l’acord verbal desplegarà tots els seus efectes entre les parts que l’han celebrat.

L’exercici comptable mai podrà ser superior a dotze mesos però si inferior en els següents casos:

 • Quan es constitueixi la societat, el seu primer any començarà en el moment de la constitució però finalitzarà a la conclusió de la data determinada per al tancament de l’exercici comptable.
 • Quan es dissolgui la societat, el seu exercici finalitzarà en aquell moment.
 • Quan es facin canvis importants en la seva forma jurídica.

Les  rentes derivades de transmissions de bens immobles, en el termini de tres mesos una vegada transcorregut un mes des de la data de la transmissió del immoble. Així, si un immoble es va transmetre el 31 de desembre, el termini per presentar el Model 210 estarà comprés entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de l’any següent.

 

A partir de l’11 de juliol de 2021, el límit per a pagaments en efectiu en els que intervingui una empresa és de 1.000 €. Entre particulars no hi ha limitació i si el pagador és no resident el límit és de 10.000 €.

S’estableix una sanció per incompliment d’aquest règim del 25% de l’import indegudament pagat en efectiu.

Dependrà del que estableixi el Conveni Col·lectiu d’aplicació, o si no n’hi ha, el contracte de treball, tenint en compte que necessàriament ha de suposar o bé que es retribueixin en un import que no pot ser inferior al de l’hora ordinària, o bé compensar-les amb temps equivalents de descans retribuït.

 

Per viatjar a l’estranger, ja sigui per vacances, negocis…, no sempre es necessari tenir el PERMÍS DE CONDUIR INTERNACIONAL.

Quan es tracta de països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, així com els països amb els que existeix un conveni bilateral en material de circulació (països sud-americans, Marroc, Ucraïna…) no es necessari disposar d’aquest Permís de conduir.

Per a la resta de països s’ha d’obtenir aquest permís per a poder conduir i sempre acompanyat pel Permís espanyol vigent. Aquest Permís te una durada d’un any.

Qualsevol persona que tingui necessitat de ser defensada per un lletrat pot sol·licitar del col·legi d’advocats corresponent que li designi un advocat d’entre els que estan adscrits al torn d’ofici del partit judicial que correspongui.

Així, en cas que necessitem un advocat i no en coneguem cap (o cap que ens agradi) sempre podem demanar que ens n’assigni un el col·legi d’advocats.

Ara bé, la designació d’advocat d’ofici no significa, per si sola, que no l’haguem de pagar, doncs si no reunim els requisits necessaris per ser mereixedors del benefici de la justícia gratuïta i fem el tràmit de sol·licitud corresponent, haurem d’abonar els honoraris de l’advocat d’ofici de la mateixa manera que si l’haguéssim escollit de forma privada.

No. En cas d’haver tributat s’hauran de realitzar factures rectificatives corresponents a aquests trimestres. En canvi, si encara no s’han presentat els impostos s’han de numerar correlativament aquestes factures.

 

Aquest 2021 s’han aprovat les 16 setmanes de permís de paternitat que, obligatòriament haurà de gaudir de les sis setmanes immediatament posteriors al part; el primer dia del permís és el mateix dia del naixement.

Quan s’hagin complert aquestes sis setmanes, la resta de setmanes s’hauran de gaudir de forma acumulada o ininterrompuda i sempre en períodes setmanals abans que el menor compleixi 12 mesos.

Aquests dies els decideix el pare i l’empresa no s’hi pot oposar, però, s’haurà d’avisar amb una antelació mínima de quinze dies.

També es poden gaudir mitjançant la jornada parcial sempre que hi hagi acord amb l’empresa; en aquest cas, si per exemple està al 50% de la jornada, cobraria la meitat per part de l’empresa i l’altre meitat per part de la Seguretat Social. En aquest cas, tindria el doble de setmanes de permís.

En cas de mort de l’arrendador, si aquest era propietari de la finca arrendada, els seus hereus se subrogaran en el contracte de lloguer i aquest subsistirà amb les mateixes condicions.

Si l’arrendador no era propietari del pis o local arrendat sinó arrendatari (sotsarrendament), usufructuari, superficiari o titular d’un dret anàleg, l’arrendament quedarà extingit amb la mort de l’arrendador, així com per qualsevol altra causa de resolució del dret d’aquest.

Respecte del pagament de la renda, l’arrendatari, d’entrada, l’ha de seguir fent de la forma pactada en el contracte. En cas de dubte sobre la persona amb dret a percebre les rendes, de la forma de pagament d’aquestes, o si sorgeix qualsevol dificultat o impossibilitat de fer el pagament, l’arrendatari haurà de consignar judicialment els imports per tal d’evitar incórrer en incompliment del contracte.

Els incompliments de les obligacions previstes en la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estan recollits en la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social. Són infraccions greus no complir les obligacions que en matèria de plans d’igualtat estableix l’Estatut dels treballadors i poden ser sancionades econòmicament per l’Administració laboral amb multes entre 626 euros a 6.250 euros.

Hi ha tres supòsits:

1.Les empreses que tinguin una plantilla mínima, d’acord amb els següents terminis d’aplicació:

 • Des del passat 7 de març de 2020, ja han de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 151 i 250 persones treballadores.
 • A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 101 i 150 persones treballadores.
 • A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir aprovat els plans d’igualtat les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

2.Quan estableixi aquesta obligació el conveni col·lectiu aplicable.

3.Quan l’autoritat laboral hagués acordat, en un procediment sancionador, la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i l’aplicació d’aquest pla.

Es pot demanar devolució mitjançant la presentació d’un formulari, de la part proporcional de la quota que correspon a trimestres sencers on no he desenvolupat l’activitat, sempre i quan la quota a pagar no sigui de carácter nacional (per exemple, lloguer d’immobles).

 

Sí, sempre que els treballs siguin efectivament realitzats a l’estranger amb el límit de 60.100 € anuals, i que aquests treballs siguin realitzats per una empresa o entitat no resident o un EP situat a l’estranger.

Seguint la normativa sanitària, laboral i la de prevenció de riscos laborals, els empresaris podran tractar les dades del personal necessaris per garantir la salut de la resta del personal i evitar així els contagis que puguin propagar el virus al conjunt de la població.

Per tant, l’empresa podrà saber si el treballador està infectat o no, per dissenyar a través del seu servei de prevenció els plans de contingència que siguin necessaris o que hagin estat previstos per les autoritats sanitàries.

Aquesta informació també es podrà obtenir mitjançant preguntes al personal, les quals, hauran de limitar-se exclusivament a indagar sobre l’existència de símptomes o si la persona ha estat diagnosticada com contagiada o subjecte a quarantena.

Sempre que la durada de la jornada diària continuada excedeixi de sis hores, s’ha d’establir un període de descans durant la jornada d’una durada no inferior a quinze minuts. Aquest període de descans es considera temps de treball efectiu si així s’ha establert o s’estableixi per conveni col·lectiu o contracte de treball.

Quan les hores extraordinàries s’abonen econòmicament, que en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora ordinària, han de constar en la nòmina mensual amb aquest concepte i cotitzar per elles.

Per al còmput d’hores extraordinàries, la jornada de treball haurà de ser registrada diàriament per cada treballador i s’abonaran les remuneracions d’acord amb aquest registre.

Totes les hores realitzades durant la jornada ordinària que excedeixin de l’establert en el conveni col·lectiu o en l’Estatut de Treballadors tindran la consideració d’hores extraordinàries.

En el conveni col·lectiu o, si no, en el contracte individual, l’empresa pot optar entre abonar les hores extraordinàries o compensar-les per temps equivalent de descans retribuït.

 

Últimament s’ha parlat molt, sobre tot a la premsa, que es canviaran el distintius mediambientals dels vehicle a partir de l’1 de juliol d’aquest any, i això no es veritat al 100%.

Si que estava previst que a aquesta data es produeixi un canvi en els distintius, tal com es va anunciar, però el govern encara no s’ha reunit per decidir si es fan els canvis, quins canvis serien i a partir de quan.

En moltes ocasions la premsa ja ha informat de com serien els nous distintius, però la DGT diu que no sap d’un surt aquesta informació, per que encara s’està buscant un consens per arribar a un acord. També seria possible que tot quedi com ara.

De moment s’ha d’esperar a la reunió del Govern per la decisió final.

 

L’article 14 del RDL 35/2020 modifica l’antiga exigència temporal per a deduïr les pèrdues per deteriorament dels crèdits, de manera que es redueix de 6 a 3 mesos, el plaç que té que haver transcorregut, desde el venciment de la obligació, per a poder deduïr en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors.

A qui va dirigit? Contribuents del IS o IRPF i que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió. (Xifra Negoci < 10M€)

Per a constituir una societat limitada cal fer els següents tràmits:

 1. Escollir una denominació social i sol·licitar al Registre Mercantil Central un certificat conforme la denominació escollida no consta registrada.
 2. Dipositar l’import del capital social a una entitat bancària i obtenir-ne la certificació corresponent.
 3. Signar l’escriptura de constitució de la societat davant de notari, amb les certificacions anteriors i els estatuts que regiran el funcionament de la societat.
 4. Sol·licitar el NIF provisional de la societat i, si escau, l’alta censal de l’activitat econòmica que hagi d’exercir la societat.
 5. Liquidar l’impost d’operacions societàries (Model 600).
 6. Inscriure la societat al Registre Mercantil.
 7. Amb l’escriptura inscrita podem sol·licitar el NIF definitiu.

Si l’obligat tributari té un grau de minusvalia podrá aprofitar-se de la reducció en el rendiment net en renda si ha ostentat la condició de treballador en actiu almenys un dia del periode impositiu.

 

Qualsevol persona treballadora a través dels seus representants sindicals pot accedir als valors mitjans dels salaris realment percebuts a l’any (mitjana aritmètica i la mediana), desagregades per sexe, de tota la plantilla (inclosos direcció i alts càrrecs).

Si no hi ha representació sindical a l’empresa, la persona treballadora que ho sol·liciti només podrà accedir a les diferències percentuals existents, és a dir, la bretxa en les retribucions amitjanades d’homes i dones.

 

És recomanable formalitzar una oferta de treball vinculant o precontracte on es pacta el contingut que haurà de recollir el futur contracte de treball. En aquest document, s’incorpora una clàusula penal que en cas d’incompliment per qualsevol de les dues parts derivarà una compensació per danys i perjudicis.

 

La llei de teletreball espanyola no estableix l’obligatorietat de l’exercici d’aquesta modalitat. Per implementar el teletreball, s’haurà de formalitzar per escrit mitjançant un acord entre les dues parts complint amb el que estableix el Reial decret 28/2020.

Si. Sempre que complim els requisits que marca la normativa, o sigui, que en general hagis adquirit l’habitatge habitual abans del 31 de desembre de 2012, i que per el finançament aliè, s’ha admès la inclusió de una assegurança de vida entre les despeses de finançament quan la contractació de tal assegurança figuri entre les condicions del prestador.

 

Per a residents a Catalunya, la Generalitat va aprovar una deducció autonòmica en el cas de què, com a conseqüència d’haver tingut més d’un pagador , esdevinguin obligats a presentar la declaració de renda.

La deducció equival a la diferència entre la quota íntegra catalana i l’estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. Podran aplicar la deducció aquells contribuents quins rendiments del treball no superin els 22.000 euros anuals.

El pacte successori és una institució regulada pel dret civil català que consisteix en un acord de voluntats (un contracte) pel qual dues o més persones acorden la successió de qualsevol d’elles, alhora que els permet, també, atribuir béns en vida. A més d’aquest últim tret, també es diferencia del testament en el fet que el pacte successori és irrevocable (amb algunes excepcions) llevat que es faci conjuntament per tots els atorgants.

Els pactes successoris són instruments molt útils quan es vol disposar de manera irreversible la successió, però tenen la limitació que només poden atorgar-se entre parents.

Hi ha la possibilitat de canviar de bases quatre vegades a l’any:

-Presentació de l’1 de gener a 1 de març,  amb efectes a partir de 1 d’abril.

-Presentació de l’ 1 d’abril a 30 de juny, amb efectes a partir 1 de juliol.

-Presentació de l’1 de juliol al 30 de setembre, amb efectes a partir de 1 octubre.

-Presentació de l’1 d’octubre a 31 de desembre, amb efectes a partir de 1 de gener de l’ any següent.

En funció de la base de cotització triada obtindràs dret a les prestacions socials. Si estàs a prop dels 47 anys, seria convenient valorar un augment de base de cotització de cares a la pensió de jubilació. A partir d’ aquesta edat, s’ estableixen limitacions.

És requisit indispensable per poder optar al cobrament de la pensió de jubilació estar al dia del pagament de quotes de la Seguretat Social, per tant, en cas de tenir pendent alguna quota en el RETA no es podrà cobrar la pensió si no es soluciona prèviament la situació.

Si la situació no es pot esmenar, com per exemple sol·licitant un acord de fraccionament amb l’ administració, el període corresponent al deute es considerarà NO COTITZAT, descomptant-se a efectes del càlcul del temps cotitzat  i podent tenir efectes sobre el dret o l’import de la pensió.

 

Les donacions no són per si mateixes una despesa deduïble, tal com s’expressa en la lletra e) de l’article 15 de la Llei, ja que es consideren liberalitats, i com a tals no resulten fiscalment deduïbles, però poden resultar en beneficis fiscals a través de deduccions en quota de l’Impost sobre Societats si l’entitat donatària, la que rep la donació, és una entitat beneficiària de mecenatge, enumerades en l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Import de la deducció

Segons el que disposa l’article 20 de la Llei 49/2002, els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del títol VI de la LIS, el 35 per cent de la base de la deducció.

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, do-nacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, a el de el període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat serà el 40 per cent.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10 per cent de la base imposable del període impositiu.

Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

A l’acord de teletreball s’ha d’indicar l’horari de les persones treballadores. Hi ha l’obligació de registrar la jornada, igual que en el treball presencial , així que s’ha de fer ús d’apps o eines com aquesta per registrar els horaris a distància.

Sí, però cal fer-ho mitjançant una modificació dels estatuts de la comunitat, que requereix el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació. Un cop inscrita al Registre de la Propietat aquesta modificació d’estatuts, la prohibició afectarà els qui en un futur adquireixin un pis a la comunitat.

No obstant, l’acord de limitació no afectarà els propietaris actuals que s’hi hagin oposat, els quals, al seu dia, van adquirir el seu pis lliure de qualsevol limitació.

Les factures poden expedir-se per qualsevol mitja, en paper o en format electrònic.

S’entén per factura electrònica la que s’ajusta a l’establert en el Reial Decret 1619/2012 del 30 de novembre i que s’hagi expedit en format electrònic.

L’expedició de la factura electrònica requereix el consentiment del destinatari.

A partir del dia 11 de maig entrarà en vigor la nova normativa de límits de velocitat a les ciutats, segons la qual, les velocitats màximes seran:

–        –   Vies d’un únic carril: 20 Km/h

–        –  Vies d’un únic  carril per sentit: 30 Km/h

–         –  Vies de dos o més carrils per sentit: 50 Km/h.

Tot i això els Ajuntament podran reduir aquestes velocitats si així ho consideren, instal·lant prèviament la senyalització que així ho indiqui.

A la mort de l’empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als successors, o a l’representant de l’herència jacent, mentre aquesta no hagi estat acceptada. I això, amb efectes des de la mort, i encara que els tràmits per formalitzar l’herència es perllonguin durant diversos mesos.

Per tant, els hereus tenen l’obligació de presentar la declaració – model 303 – corresponent a totes les operacions que s’haguessin realitzat fins a la defunció, podent deduir les quotes d’IVA suportat pendents. A l’apartat “Identificació” han de constar el NIF, els cognoms i el nom del traspassat.

Sí, l’hereu adquireix els béns i els drets de l’herència, així com els deutes i obligacions del causant que no s’extingeixin per la mort.

Això no obstant, té la possibilitat d’acceptar l’herència a benefici d’inventari, amb l’efecte que no respondrà de les obligacions del causant amb els béns propis, sinó únicament amb els béns de l’herència. Si després de pagats els deutes amb aquests béns, encara en resten, l’hereu els podrà fer seus.

Totes les empreses, independentment del seu tamany, tenen l’obligació de portar un Registre Salarial.

Si bé , és cert que per les empreses que realitzin un Pla d’Igualtat, a part de l’obligació del Registre Salarial, hauran de realizar una Auditoria Retributiva.

Si, les diferències que s’obtenen entre l’adquisició i transmissió de les criptomonedes o bitcoins s’han de declarar a l’IRPF a l’apartat d’altres guanys i pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable de l’estalvi. La seva tributació per a l’exercici fiscal 2020 és:

 • Un 19% si la base imposable està entre 0 i 6.000 euros.
 • Un 21% si la base imposable se situa entre 6.000 i 50.000 euros.
 • Un 23% si la base imposable és major de 50.000 euros.

Paral·lelament, en la mesura en què les criptomonedes o bitcoins es puguin considerar un bé o dret del què és titular el contribuent, queda subjecte a l’Impost sobre el Patrimoni. La seva valoració seria la de preu de mercat a la data de meritació de l’impost, 31 de desembre.

Qualsevol disposició feta en testament a favor del cònjuge esdevé ineficaç si, després d’atorgar-lo, el matrimoni se separa de dret o de fet, o es divorcia, o se’n declara la nul·litat, llevat que hi hagi reconciliació; i també si en el moment de la mort del testador hi ha pendent una demanda de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

No obstant, l’eficàcia d’aquestes disposicions pot mantenir-se si del context del testament se’n desprèn la voluntat del testador d’ordenar-les fins i tot en els casos abans esmentats.

Els mateixos principis són aplicables a les parelles de fet.

El préstec personal entre persones estranyes obliga a liquidar l’impost sobre actes jurídics documentats, tot i que està exempt de pagament.

Per el càlcul del rendiment net del capital immobiliari s’haurà de tenir en compte les modificacions en el preu acordat per les parts.

En els casos en què s’ha pactat un ajornament, no s’haurà de reflectir cap rendiment en els mesos en què s’ha diferit ja que la llei estableix que els rendiments s’imputaran en el període impositiu en què siguin exigibles.

Si seran deduïbles les despeses necessàries incorregudes durant el període a què afecti la modificació així com també la reducció del 60% per els arrendaments destinats a habitatge.

 

Durant el desenvolupament de la formació, hauràs de tenir en compte:

 • La formació ha de ser gratuïta pels participants.
 • La durada total del curs no pot ser inferior a 2 hores.
 • La formació no pot superar les 8 hores diàries.
 • El nombre de participants no pot excedir de 30 en la modalitat presencial (25 si es tracta d’un Certificat de professionalitat), i 80 per tutor en teleformació.
 • En la modalitat presencial, ha de complimentar-se el control d’assistència, en la modalitat de teleformació, les plataformes utilitzades hauran de possibilitar el registre de l’activitat dels participants.
 • Al finalitzar el curs, s’haurà d’entregar als participants el  qüestionari d’avaluació del curs.
 • En el termini màxim de 2 mesos des de la finalització del curs, ha d’entregar-se als participants un certificat d’assistència o diploma.

No podrà ser a compensar si la casella ( 78 ) corresponent a quotes a compensar aplicades en aquest  periode està cumplimentada ,  fet que voldria dir que hem aplicat imports pendents de compensació de periodes anteriors; aquest  fet es tradueix a que només es podrà compensar quan el resultat de la liquidació sigui positiu.

Tot això sense perjudici de poder compensar les quotes pendents en les mateixes condicions que fins ara, doncs es tracta solsament d’una modificació a l’apariència de l’autoliquidació.

 

 

Per poder beneficiar-te d’aquestes ajudes, caldrà que l’empresa es doni d’alta a l’aplicació, a través de la qual es comunicarà a FUNDAE la informació sobre la formació realitzada. L’accés a l’esmentada aplicació es realitza mitjançant certificat digital de representant.

Un cop registrat, cal:

 1. informar a la RLT
 2. comunicar l’inici de la formació
 3. realitzar la formació
 4. comunicar la finalització de la formació
 5. aplicar la bonificació.

Sí, tota persona major d’edat o emancipada pot atorgar testament per si mateixa sense necessitat d’anar al notari. És el que es coneix com a testament hològraf, i ha d’estar necessàriament manuscrit i signat pel testador, amb indicació de la data i lloc en què s’atorga.

A més, per tal que sigui eficaç, cal presentar-lo a adveració davant de notari dins dels 4 anys següents a la mort del testador. El notari comprovarà l’autenticitat del testament mitjançant tres testimonis que coneguin la lletra i signatura del testador i declarin que no tenen dubtes que el testament està escrit i signat per ell, o, en defecte de testimonis o si aquests tenen dubtes, podrà acordar una prova pericial cal·ligràfica

Si el notari considera acreditada l’autenticitat del testament, estendrà una acta de la seva protocol·lització.

La resposta es sí.

Degut als nombrosos accidents ocorreguts al senyalitzar els vehicles avariats, que han comportat accidents e inclús morts, La DGT ha decidit modificar l’eina d’alerta d’avaria en carretera substituint els triangles d’emergència per una llum d’emergència.

Es tractaria d’una llum similar a la que fan servir els vehicles de la policia, una espècie de dispositiu que es posaria al sostre del vehicle sense tenir que baixar de l’automòbil.

Serà obligatori a partir del 2 de gener de 2024 i serà aprovat al llarg del primer trimestre del 2021, en el que s’explicarà com s’ha d’utilitzar la llum.

Es comptabilitzen a la compte 678 de despeses excepcionals. Però les multes no són fiscalment deduïbles a l’Impost sobre societats tal i com recull l’article 15 de la Llei 27/2014 de L’impost sobre societats. Per tant haurem de realitzar un ajust positiu incrementant la base imposable per l’import de la sanció.

Un immoble del qual es té la nua propietat no genera cap tipus de tributació en la Declaració de la Renda, ni tan sols imputació immobiliària, perquè qui ha de tributar per ell és la persona usufructuària, que disposa del dret d’ús i gaudi del mateix i que ha d’indicar si el té a la seva disposició o arrendat.

Si, es pot amortitzar. Amb independència del règim de determinació del rendiment  net de l’activitat, s’haurà d’amortitzar els elements patrimonials de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries que integrin el negoci de manera individual, es a dir, element per element i tenint en compte la vida útil d’aquests.

L’acceptació o la repudiació de l’herència no estan sotmeses a termini, de manera que el cridat pot acceptar-la o repudiar-la sense límit de temps.

No obstant, la resta d’interessats en la successió poden sol·licitar al notari, una vegada hagi transcorregut un mes a comptar de la delació, que requereixi el cridat a fi que, en el termini de dos mesos, manifesti si accepta o repudia l’herència. Si en aquest termini no l’accepta, s’entén que la repudia.

La DGT considera que el lloc de realització de l’activitat econòmica a l’efecte de l’IAE, en el supòsit de teletreball dels empleats, és el terme municipal on radica l’establiment de la societat des del qual es presten efectivament els serveis.

No poden tenir consideració d’establiments les superfícies dels domicilis dels seus empleats des d’on aquests treballen en mode de teletreball ja que en aquestes superfícies no concorre la circumstància de disponibilitat directa.

Si en un arrendament de local de negoci no s’ha concedit a l’arrendatari el dret a desistir-ne unilateralment, en cas que ho faci estarà incomplint el contracte, el que donarà dret a l’arrendador a exigir la indemnització pels danys i perjudicis que aquest incompliment li provoqui. Això inclou tant la pèrdua soferta com el guany deixat d’obtenir per l’arrendador (el que es coneix com a lucre cessant).

La jurisprudència té declarat, amb caràcter general, que aquest lucre cessant no pot consistir en l’import de totes les rendes fins a la data pactada per la fi del contracte, i ha establert, com a criteri orientatiu, que l’arrendador té dret a reclamar l’import equivalent a la renda d’un mes per cada any del contracte que l’arrendatari hagi deixat de complir.

 

Si, inclús es pot fer el canvi de nom provisional, i en tot cas, s’hauria de pactar en el contracte que el venedor disposa d’un termini per tal de cancel·lar el “Leasing” davant l’entitat bancària, i posteriorment, davant el Registre de Béns Mobles. Un cop cancel·lat registralment, es pot realitzar el canvi de nom definitiu.

No necessàriament. S’han de complir un seguit de condicionants relatius a percentatge de participació, sou percebut de la societat, realització de tasques directives, entre d’altres.

A més l’exempció afectarà a la part de la societat que estigui afecta a l’activitat empresarial, no als béns que no estiguin afectes a la mateixa ( fons d’inversió, accions, immobles que no s’utilitzen per l’activitat…).

Tots els testaments atorgats davant de notari es registren al Registre General d’Actes d’Última Voluntat.

Es tracta d’un registre públic pel qual, amb la presentació del corresponent certificat de defunció i previ pagament de la taxa corresponent, hom pot conèixer si una persona va atorgar testament en vida, en quina data i davant de quin notari.

Aquest registre, però, no guarda constància d’altres actes d’última voluntat que podrien revocar o modificar els testaments que sí que hi consten inscrits, com ara testaments o codicils hològrafs, o memòries testamentàries.

Sí, però només per aquelles operacions de venda en les que s’hagi emès factura, i sempre en el cas que el volum total d’operacions de l’exercici amb aquest mateix client tingui un import superior als 3.005,06 €, IVA inclòs, i sempre que la factura no estigui subjecta a retenció.

Totes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar correctament entrats en la declaració.

Alguns errors que es poden produir són NIF erronis o codis postals que no estan introduïts. L’entrada incorrecta de les declaracions informatives, segons allò disposat a l’article 198 de la Llei General Tributària, pot ser sancionada amb una multa pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hauria d’haver inclòs en la declaració amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

 

Quan es fa un contracte de lloguer s’identifica a la finca i als interessats, però hi ha una seria de dades e informació que han de constar, serien aquests:

 • Referència Cadastral.
 • Clàusula de la fiança e import a ingresar.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Certificat Energètic.

Sense la referència cadastral no es pot liquidar la fiança , ja que s’ha d’identificar la finca amb aquesta referència.

La clàusula de la fiança es important per que també la demanen en el document de liquidació de fiança.

Respecte a la Cèdula d’habitabilitat i el Certificat de eficiència energètica, es obligat que les finques disposin d’aquests documents. En cas que no constin al contracte de lloguer, l’administració els podrà reclamar

L’arrendatari tindrà dret, en tot cas, a continuar en l’arrendament fins que es compleixin cinc o set anys de durada del contracte, segons que l’arrendador sigui, respectivament, persona física o jurídica.

Més enllà d’aquests cinc o set anys, l’arrendament podrà mantenir-se durant tota la durada pactada, o bé s’extingirà, segons que l’arrendatari hagi inscrit o no el seu dret al registre de la propietat.

Els negocis, tant si són titularitat d’empresaris persones físiques, com si es gestionen a través de societats mercantils, poden gaudir d’exempció a l’impost de patrimoni dels seus propietaris, en raó de que el legislador pretén garantir la continuïtat dels negocis que constitueixen la forma de vida de les famílies. No obstant, la llei estableix alguns requisits molt concrets per tal que aquesta exempció sigui efectiva.

L’acompliment d’aquests requisits habilitarà, també, perquè els hereus gaudeixin d’una reducció del 95% en la successió de l’empresa, sempre i quan existeixi un compromís de manteniment del negoci durant un determinat període de temps.

Tant Hisenda com els tribunals han anat modulant i delimitant l’abast dels requisits necessaris per gaudir d’aquests incentius, de manera que és molt important assessorar-se, doncs les conseqüències de l’incompliment poden esser molt perjudicials.

Els arrendaments en què, a més del local, se cedeixen a l’arrendatari el conjunt d’elements que permeten la immediata explotació de la indústria instal·lada en aquell, no es regeixen per la Llei d’arrendaments urbans, de manera que, en principi, no quedarien subjectes a l’obligació d’exigir i prestar la fiança legal.

Això no obstant, a Catalunya, el decret 147/1997, obliga també en aquests casos a dipositar una fiança equivalent al 4% del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. És a dir, cal dividir el 4% del valor cadastral entre 12 (mesos) i multiplicar-lo per dos, ja que són dues les mensualitats de fiança a dipositar en el cas d’arrendaments de local.

Si bé els lots de Nadal es poden considerar una liberalitat per les empreses, si entren dins els usos i costums respecte al personal de l’empresa, serà despesa fiscalment deduïble.

 

 

A Catalunya, si una persona mor sense testament, l’ordre de successió és el següent:

 • Fills i descendents, amb usdefruit universal del cònjuge o convivent en parella estable vidu, si n’hi ha.
 • Cònjuge o convivent en parella estable vidu.
 • Pares i ascendents.
 • Col·laterals fins al quart grau.
 • Generalitat de Catalunya.

 

La recent doctrina del Tribunal Suprem estableix que la mera sospita, basada en dades estadístiques, probabilístics o comparatius amb la mitjana de el sector a què pertany l’empresa investigada no justifiquen, per si sols, l’entrada a el domicili constitucionalment protegit del contribuent. És a dir, la sospita és motiu fundat per l’entrada al domicili, quan es basi en criteris fundats i que puguin ser contradits pel contribuent.

 

En aquests casos, si no destino l’apartament a lloguer, la construcció té més de dos anys d’antiguitat, i el cost dels materials emprats en la reforma no supera el 40% del total del cost, podràs demanar les factures dels industrials al tipus reduït d’IVA del 10%. Aquestes reformes poden ser de qualsevol tipus: pintors, instal·ladors, electricistes, soldadors, fusters…

Les aportacions a un pla de pensions comporten una deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Cal tenir present que recentment el Govern ha aprovat els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2021 on es redueix l’aportació màxima dels plans de pensions individuals amb dret a deducció en l’IRPF de 8.000 euros a 2.000 euros.

En el mes de desembre, doncs, caldria revisar si realitzar una aportació tenint en compte els limits d’aportació pel 2020.

Sí, els salaris i pensions són embargables en determinades proporcions.

Segons al Llei d’enjudiciament civil, la quantia de salaris que no excedeixi del salari mínim interprofessional (smi) és inembargable.

Però si el salari o la pensió superen l’import del salari mínim, aquest excés es pot embargar segons la següent escala:

 1. L’excés fins al doble del salari mínim és embargable en un 30%.
 2. L’excés del doble del salari mínim i fins al triple del salari mínim és embargable en un 50%.
 3. L’excés del triple del salari mínim i fins al quàdruple del salari mínim és embargable en un 60%.
 4. L’excés del quàdruple del salari mínim i fins al quíntuple del salari mínim és embargable en un 75%.
 5. L’excés per sobre de la quantitat anterior és embargable en un 90%.

D’aquesta manera, si el nostre salari supera en una, dues, tres, quatre o cinc vegades el smi, a cadascun d’aquests trams li serà aplicable el percentatge embargable corresponent segons l’escala anterior.

 

Hi ha despeses, com ara les primes d’assegurances, que es paguen per anticipat i tenen una vigència prolongada (per exemple, un any). Per no penalitzar el compte d’explotació de el mes en què es realitza el pagament, i en aplicació del principi de meritació, aquest tipus de despeses s’ han de periodificar, és a dir, atribuir la despesa proporcionalment en funció del nombre de mesos de vigència.

La periodificació de despesa es realitza mitjançant el compte 480 – Despeses anticipades- en el moment del pagament de la quota anual i es periodifica mensualment contra el compte 625 – Primes d’assegurança.

Moltes vegades, al donar d’alta una activitat econòmica i per certes activitats, ens preguntem si hem d’identificar un local d’activitat o no.

La regla general es que per cada activitat ha d’existir un local d’activitat, però hi ha excepcions: les més importants són:

 • Els professionals (poden tenir local o no).
 • Activitats construcció i derivades.
 • Promoció immobiliària .
 • Transport de mercaderies, taxis, viatgers, etc.
 • Lloguers d’immobles.
 • Les activitats de serveis en general.
 • Intermediaris de comerç (poden tenir local o no).

Encara que aquestes activitats no tinguin local on realitzar l’activitat, sí que poden tenir-ne indirectament afectes a la mateixa, com ara oficines, magatzem, que també s’han de donar d’alta, però que no constituiran el local de l’activitat, sinó únicament un local afecte a la mateixa.

La resta d’activitats sempre han de tenir un local on desenvolupar l’activitat.

Segons una resolució del TEAC de l’1 d’octubre de 2020 que serveix per unificar criteri al respecte, no hi ha impediment per que s’apliqui la deducció per adquisició d’habitatge habitual per la totalitat de l’immoble, doncs es donen tots els requisits per fer-ho, ja que l’adquisició de l’habitatge és anterior a 1 de gener de 2013, encara que compartida amb l’ex cónjuge, i ja s’està aplicant deducció per adquisició de l’habitatge en qüestió amb anterioritat a l’1 de gener de 2013. Tenint present que estem a 2020 també s’ha consolidat la condició d’habitatge habitual, doncs hi ha hagut una permanència per un termini superior als 3 anys.

L’activitat d’arrendament per períodes de temps d’habitatges o part dels mateixos, sense que vagin acompanyats de cap servei propi de la indústria hotelera, limitant-se a posar a disposició de l’arrendatari l’immoble, està exempt d’iva, de manera que no es repercutirà l’impost a l’arrendatari.

En el cas en que es prestin serveis d’hostaleria, com poden ser els serveis de restauració o la neteja diària de les habitacions, el lloguer tributarà al 10%.

El Pla d’igualtat ha de contenir:

 • Els objectius concrets a assolir.
 • Les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució.
 • El sistema de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
 • Temporalització del pla. Un calendari d’execució i vigencia.

L’arrendament d’un local de negoci es regeix, en primer lloc, pel que les parts han pactat en el contracte. Però si no han convingut res expressament, l’arrendatari que desisteix anticipadament haurà d’indemnitzar l’arrendador per l’incompliment del termini pactat pel lloguer.

La jurisprudència ve aplicant, amb caràcter general, la indemnització consistent en una mensualitat de renda per cada any de contracte que resti per complir; però també ha acceptat l’increment d’aquesta compensació (fins a 5 mesos per any) en el cas que s’acreditin perjudicis concrets de major importància, com que resti molt de temps del termini pactat, la dificultat de concertar un nou lloguer, la davallada dels preus en el mercat de lloguer, etc.

Els habitatges habituals que les empreses lloguen als seus empleats estan exemptes del pagament de l’IVA sempre que en el contracte d’arrendament:

 1. Figuri específicament que l’arrendament es realitza per a un ús en exclusiva d’habitatge habitual, sense possibilitat de fer cap activitat empresarial.
 2. Que en el contracte d’arrendament s’especifiqui quina persona o persones físiques han de residir a l’habitatge.
 3. Ha d’estar expressament prohibit la possibilitat de subarrendar o cedir l’immoble a persones físiques diferents de les consignades.

Les assegurances de salut que es concertin a favor dels treballadors, el seu cònjuge o els seus descendents, cotitzen a la seguretat social. Per contra estan exemptes de IRPF fins un màxim de 500€ anuals per cadascuna de les persones indicades anteriorment.

L’arrendatari pot desistir del lloguer sempre que hagin passat 6 mesos des de la celebració del contracte, fent-ho saber al propietari amb, almenys, 30 dies d’antelació.

Si les parts no han acordat una altra cosa, el desistiment no obliga l’arrendatari a indemnitzar l’arrendador, però es permet el pacte pel qual l’arrendatari hagi de pagar una mensualitat de renda per cada any de contacte que deixi de complir.

 

El Tribunal Suprem ha establert el criteri interpretatiu de que per aplicar l’exempció en el IRPF per reinversió en habitatge habitual no es necessari utilitzar en la seva totalitat l’import obtingut de la venda, sinó que es suficient amb aplicar per el mateix fi diner obtingut com a préstec d’un tercer, ja sigui directament o per la subrogació d’un préstec prèviament contractat per el transmitent del immoble”.

 

A la finalització dels contractes d’obra i servei i de circumstàncies de la producció, els treballadors tenen dret a rebre una indemnització de 12 dies de salari per cada any de servei.

Si,estàn exemptes per el següents beneficiaris.

Els beneficiaris d’aquesta franquícia i exempció d’iva són:

 • Entitats publiques.
 • Organismes privats de caràcter benèfic caritatiu o filantròpic que hagin estat autoritzats.
 • També podrà beneficiar-se d’aquesta mesura altres operadors que importen per compte d’una entitat pública o d’un organisme privat autoritzat i de la mateixa manera quan l’operador importi per la posterior donació de material adquirit a una entitat pública o a un organisme privat autoritzat.

Les vacances han de gaudir-se dins l’any al que corresponguin, el dret a fer-los caducaria el 31 de desembre de cada any. Es prohibeix la seva acumulació en anys successius excepte pacte en contrari; i en casos excepcionals.

En cas que el propietari vulgui vendre’s a un tercer l’habitatge arrendat, ha de comunicar-ho a l’arrendatari, fent-li saber el preu i la resta de condicions de la venda. L’arrendatari tindrà dret a adquirir l’habitatge amb preferència a aquest tercer per les mateixes condicions que el propietari li ha notificat.

Si l’habitatge s’acaba venent al tercer, l’arrendatari tindrà dret a continuar en l’arrendament del pis durant la durada legal mínima que resti, o durant tota la durada pactada amb el venedor si l’arrendatari hagués inscrit el seu dret al Registre de la Propietat o el comprador hagués conegut per una altra via l’existència de l’arrendament.

Llibre registre de factures emeses, llibre registre de factures rebudes, llibre registre de béns d’inversió i llibre registre d’operacions intracomunitàries. La normativa mercantil obliga a conservar aquests llibres durant sis anys.

 

Quan succeeix aquesta situació, el treballador té la consideració de desplaçat. S’ha de sol·licitar davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions d’aquesta, l’expedició del corresponent certificat de desplaçament. Aquest tràmit permet obtenir cobertura davant la Inspecció de Treball del país de destinació i assistència sanitària. En el cas que el desplaçament es realitzi dins de la UE es recomana, a més, la sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea.

Si, l’ajuda del  “Pla Renove” per la compra de vehicles tributa al IRPF com un guany patrimonial. Quan l’import d’aquesta ajuda és superior al 1.000,00 euros es passa a estar obligat a fer la Declaració de la Renda.

 

L’obligatorietat de tenir i registrar el plà d’igualtat, per a les empreses de 150 o més persones treballadores, va entrar en vigor el dia 7 de març de 2020, abans de l’afectació del COVID-19, per tant, l’obligatorietat és vigent.

 

La retribució flexible permet als treballadors destinar fins a un 30% del seu salari brut anual a serveis quotidians quedant exempts d’ IRPF, com poden ser el menú diari en restaurant, guarderia, transport, assegurança mèdica, quotes de Gimnàs, Targeta de transport, pla de pensions, ordinadors i equips electrònics, formació externa, etc. D’aquesta manera, obtenen un important estalvi, alhora que maximitzen el seu salari net anual.

Els beneficis són varis, augmenta la retribució neta dels teus treballadors sense augmentar els costos salarials, així mateix la seva motivació, atreu i reté el talent en la teva empresa oferint serveis de qualitat adaptat a les necessitats dels col·laboradors i el pla és totalment adaptable, tria els serveis que vulguis oferir. Contacta amb el teu assessor fiscal perquè t’informi depenent del servei ofert quin estalvi suposa en l’ Impost de Societats.

Sí, si són persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Hi estan obligats des de l’1.10.2016 i d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques tot i que l’ATC no va començar a practicar-les fins a l’1.10.2018.

Així mateix, d’acord amb el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, els autònoms també estan obligats a rebre notificacions electròniques quan es derivin de la seva activitat professional.

Si el període de vacances coincideix amb un període de baixa mèdica, el treballador té dret a recuperar aquests dies de vacances que no s’han pogut gaudir per estar de baixa, gaudint de les vacances una vegada finalitzada la baixa.

El període de baixa laboral és per a recuperar la salut, per la qual cosa el treballador ha de fer tot el possible per a recuperar-se en el menor temps possible. Per això, la possibilitat de seguir o anar-se de viatge estant de baixa dependrà de la malaltia que es tingui. S’haurà de tenir el consentiment del metge o la mútua que gestioni la prestació.

El dipòsit de comptes anuals és de caràcter obligatori i no fer-ho pot comportar conseqüències fatídiques de les quals en volem destacar la impossibilitat d’inscriure documents societaris i la derivació de responsabilitat contra l’òrgan d’administració.

Per més informació us podeu posar en contacte amb els nostres assessors.

 

L’acta de titularitat real és una acta notarial en què el compareixent manifesta qui són els titulars reals de les societats mercantils o d’altres persones jurídiques.

S’entén que són titulars d’una societat les persones físiques que, directament o indirectament, en posseeixin o controlin més del 25% del capital social o dels drets de vot, o que, per qualsevol altra via, exerceixin el control de la persona jurídica.

L’acta de titularitat real és necessària per a qualsevol operació jurídica, mercantil o financera que es realitzi davant de notari, registres, administració, entitats bancàries, etc.

Motivaran un augment del rendiment del capital immobiliari. Malgrat això, els rendiments de lloguer descoberts per l’administració, bé sigui per aflorament d’ingressos, o bé per reducció de despeses no deduïbles, no gaudiran de la reducció del 60%, segons la reforma introduïda per la llei de lluita contra el frau. 

Durant l’estat d’alarma ocasionat per la crisis sanitària del COVID19, procedeix la imputació de  rendes immobiliàries d’un immoble considerat segona residència, en la que el contribuent no resideix i que, no té arrendada ni està afecte a una activitat econòmica.

La DGT senyala que dita imputació de rendes no té en compte la utilització efectiva de la segona residència, sinó la seva disponibilitat en favor del seu titular. Només, segons consulta vinculant CV 28-5-18, estarà exclosa la imputació de rendes, si es tractés d’un immoble buit amb ocupació il·legal per tercers en contra de la voluntat dels propietaris sempre, en tot cas, que s’hagi iniciat un procés judicial de desnonament.

Quan arriba la mort de l’empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als successors o al representant de l’herència, mentre aquesta no s’hagi acceptat.

Per altra banda, els hereus tenen l’obligació de presentar el model 303 de totes les operacions que s’hagin realitzat fins a la defunció.

També s’haurà de presentar el model 390 llevat algunes excepcions.

 

Es bastant freqüent que la quota de l’Impost d’Activitats Econòmiques variï en funció del municipi on es trobi l’activitat, fins i tot tractant-se de municipis amb característiques similars.

Això es degut als coeficients que resulten d’aplicació a la quota base de l’impost. En concret, els municipis tenen la potestat d’aplicar un coeficient de situació, depenent de la ubicació concreta de l’activitat dintre del municipi.

En el dret català, el termini de prescripció de les accions per reclamar el compliment de les obligacions depèn de la naturalesa d’aquestes.

Així, les relatives a pagaments periòdics anuals o de termini més breu, les relatives a les remuneracions de prestacions de serveis o execucions d’obra o les relatives a les compres de consum, es poden reclamar dins del termini de tres anys.

Les relatives a situacions possessòries, en el termini d’un any.

I totes les que no tinguin un altre termini establert per les lleis, prescriuen en el termini de deu anys.

L’obligatorietat dels plans d’igualtat ve donada pel nombre de persones que l’empresa té en la seva plantilla, independentment que siguin dones o homes. D’altra banda, si l’empresa està feminitzada, és a dir que la majoria de personal és femení (segregació horitzontal) cal fer el pla d’igualtat ja que un dels objectius que persegueixen els plans d’igualtat és eliminar els desequilibris que fa a la presència d’homes i dones en determinats llocs de treball.

No, la fiança legal en el contracte d’arrendament respon dels incompliments de l’arrendatari a la fi del contracte. Ni l’arrendador pot, vigent el contracte, demanar-ne la restitució a l’INCASÒL si l’arrendatari no paga una renda, ni l’arrendatari pot deixar de pagar una mensualitat en consideració a la fiança inicialment entregada.

Els ingressos obtinguts a través del SEPE per estar en situació d’ERTO es consideren com a rendiments del treball. Per tant, els treballadors que hagin cobrat de l’empresa, i a més, d’un ERTO els suposarà que hauran de presentar la declaració de renda si els seus rendiments del treball superen els 14.000 euros, sempre i quan la quantia rebuda pel segon pagador (i successius ) superi els 1.500 euros.

Quan fem neteja de documentació a vegades només tenim present la prescripció en matèria tributaria , però seguidament adjuntem un calendari de conservació segons documentació :

 • COMPTABLE I MERCANTIL , prescripció 6 anys ( Art 30 Codi de Comerç ).
 • FISCAL per liquidar o exigir pagament deute tributari , prescripció 4 anys ( Art 66 Llei 58/2003), si bé segons recent doctrina administrativa, Hisenda també podrà reclamar documentació amb transcendència fiscal dels darrers sis anys.
 • FISCAL per comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensar o deduccions aplicades o pendents d’aplicar . Prescripció 10 anys ( Art 66 bis Llei 58/2003 ).
 • DELICTES CONTRA HISENDA PÚBLICA , prescripció 10 anys ( Art 131 Llei Org 10/1995 ).
 • PREVENCIÓ BLANQUEIG CAPITALS , documentació en la que es formalitzi el compliment de les obligacions , prescripció mínim 10 anys ( Art 25 Llei 10/2010 ).

En condicions normals, la resposta dependrà de la modalitat de càlcul de pagament a compte per la qual l’empresa hagi optat: si en el seu dia vam optar pel càlcul basant-nos el resultat corrent, el resultat del pagament a compte reflectirà més fidelment el resultat de l’exercici actual, de manera que en cas de pèrdues no s’haurà d’avançar el pagament del tribut.

No obstant, i fins i tot si es va optar pel càlcul basant-se el resultat de l’últim impost presentat, i en atenció a les circumstàncies derivades de la crisi de l’COVID-19, es permetrà canviar, excepcionalment, al sistema de càlcul segons el resultat corrent, simplement presentant la declaració del segon pagament fraccionat al mes d’octubre (encara que sigui negatiu) per aquesta modalitat de càlcul, quedant vinculat a aquesta opció fins a final d’any.

Atès que aquesta opció només va estar disponible, en el primer pagament fraccionat (abril), per a empreses amb facturació inferior a 600.000 euros en l’exercici anterior, les empreses que varen ingressar per aquest concepte a l’abril, no podran demanar la devolució fins a la presentació de l’impost de societats .

No és obligatori, però si molt recomanat, ja que la gestoria realitza un seguiment de les comunicacions que l’empresa pugui rebre, ara bé, en cas de no voler realitzar l’apoderament, serà necessari informar a Hisenda una direcció electrònica per tal que pugueu rebre les notificacions que aquesta envia.

Com a norma general, la declaració es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Així, en el cas d’empreses amb exercici fiscal coincident amb l’any natural, el termini finalitzarà el 27 de juliol de 2020, al ser el dia 25 inhàbil.

No obstant, en el cas de l’exercici 2019, i degut a les particularitats donades per la crisi del COVID-19, que han suposat la prolongació del termini per formular i aprovar comptes anuals, el model de declaració aprovat incorpora la possibilitat de presentar, sense recàrrec, una segona declaració, quan els comptes anuals aprovats amb posterioritat a la presentació de la primera declaració difereixin respecte d’aquesta. El termini voluntari per aquesta segona declaració acaba el 30 de novembre de 2020, i tindrà la consideració, bé de declaració complementària, bé rectificació, de la presentada anteriorment, en funció del sentit en què variï el resultat respecte de la primera declaració presentada.

Quan l’Administració tributària realitza una liquidació per qualsevol dels procediments previstos a la llei, sovint aflora no només una quota de l’impost, sinó altres elements, com sancions, recàrrecs o interessos de demora, que el contribuent ha de satisfer. A l’efecte de la seva consideració com a despesa deduïble a l’impost de societats:

 • Les quotes de l’impost seran despesa fiscalment no deduïble si es tracta de l’impost de societats, retencions o IVA. Altres tributs, com l’IAE o l’IBI, sí que permeten deduir la quota regularitzada per l’administració, atès que la seva naturalesa és en tot cas, deduïble.
 • Quant a les sancions i recàrrecs que se’n derivin, no constituiran, en cap cas, despesa deduïble.
 • Pel que fa als interessos de demora, segons la recent jurisprudència, si es deriven de la pròpia quota no satisfeta voluntàriament, tenen caràcter sancionador, i per tant, no són despesa deduïble. Però, per exemple, si es decideix ajornar el pagament de les quotes tributàries exigides, els interessos meritats per aquest concepte, al provenir d’un acord amb l’administració, sí es poden deduir en l’impost de societats.

El divorci notarial és una via més àgil que el tradicional procediment davant dels tribunals; en contrapartida, però, no és possible en tots els casos, sinó només quan es donen els requisits següents:

 • Que hagin transcorregut, almenys, tres mesos des de la celebració del matrimoni.
 • Que hi hagi mutu acord entre els cònjuges.
 • Que no hi hagi fills menors d’edat no emancipats o amb la capacitat judicialment modificada que depenguin dels cònjuges.
 • Que els fills majors d’edat o emancipats prestin el seu consentiment a les mesures que els afectin.
 • Que els cònjuges compareguin personalment davant del notari.
 • Que estiguin assistits per un advocat en exercici, que haurà de signar amb els cònjuges l’escriptura.

L’escriptura de divorci, que haurà de contenir el conveni regulador dels seus efectes, només pot atorgar-se davant del notari de l’últim domicili comú de la parella o del domicili o residència habitual de qualsevol dels sol·licitants.

La persona que disposi del títol de transportista, ha d’esser una persona física assalariada a temps complert, en els comptes de cotització 1 o 2, o un accionista que cotitzi com a autònom i que tingui més del 15 % de les accions, de forma directe.

Amb la normativa, ja no serà necessari, en cap dels dos casos, que sigui administrador o que hagi de tenir poders a l’empresa.

Requisits per fer l’examen:

 • Tenir el domicili dins l’àmbit territorial català d’acord amb el DNI, el NIE o Passaport.
 • Disposar de Títol de Batxillerat o equivalent , o bé qualsevol dels tres següents:
 1. Títol de Tècnic que acrediti haver superat els ensenyaments de qualsevol formació professional.
 2. Títol de Tècnic Superior que acrediti haver superat els ensenyaments de qualsevol formació professional de grau superior.
 3. Qualsevol títol que acrediti haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.

L’aixovar domèstic, degut a una falta de concreció del Impost de Successions, habitualment es calcula aplicant un 3% sobre el total del cabal hereditari, amb independència dels béns heretats i es deixava a criteri del contribuent provar que el valor era inferior (cosa que podia resultar molt complicada).

Però una recent sentència del Tribunal Suprem obre la porta a eliminar de la valoració de l’aixovar domèstic, certs béns: els béns immobles, el béns susceptibles de produir renda, els diners i els valors mobiliaris. Per tant, si només s’hereten diners o fons d’inversió no s’haurien de tenir en compte pel càlcul de l’aixovar domèstic, i per tant no s’hauria de pagar res per aquest concepte, sense que sigui necessari aportar cap prova.

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i que modifica alguns aspectes de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb l’objectiu de millorar els resultats obtinguts amb ella i aconseguir la igualtat de drets tant en el tracte com en la contractació de personal, estableix l’obligació de realitzar un pla d’igualtat a totes les empreses que superin els 50 treballadors.

Concedeix la norma una sèrie de terminis per a l’elaboració d’aquests a les entitats, que difereixen d’acord a la mida de les entitats:

 • Les empreses d’entre 150 i 250 treballadors compten amb un any per l’elaboració dels seus Plans d’Igualtat; (7 de març de 2020).
 • Aquelles amb grandària entre 100 i 150 empleats, amb dos anys de termini; (7 de març de 2021).
 • Per a les empreses més petites, d’entre 50 i 100 treballadors, la moratòria serà de 3 anys. (7 de març de 2022).

La intenció del legislador de l’impost de patrimoni es atorgar exempció a tots aquells béns que, sota una sèrie de condicions, estiguin afectes a una activitat econòmica.

En aquest sentit, els dipòsits bancaris es consideren patrimoni gravable del contribuent, en la mesura que no es fan servir per una activitat econòmica, i això amb independència que la seva titularitat sigui directament del contribuent o d’una societat propietat del mateix, doncs els elements no afectes a l’activitat, propietat de societats mercantils, són igualment objecte de tributació.

L’única manera de què aquesta aportació monetària a la societat estigués exempta a l’impost de patrimoni seria que es pogués acreditar que el seu destí té a veure amb l’activitat de la societat, com seria el cas d’una amortització de deute o la realització d’una inversió productiva en un termini relativament curt.

En la immensa majoria de contractes de lloguer, tant d’habitatge com de local de negoci, la renda ha de pagar-se anticipadament dins dels 5 o 7 primers dies de cada mes. La manca de pagament en aquest termini (o qualsevol altre que s’hagi pactat) suposa un incompliment del contracte per part de l’arrendatari davant del qual l’arrendador pot instar la resolució del lloguer.

Per això, excepte que en el contracte d’arrendament s’hagi estipulat una altra cosa, n’hi ha prou que l’arrendatari hagi deixat de pagar una renda mensual perquè l’arrendador pugui exercitar l’acció de desnonament, i no és necessari esperar a què s’acumulin més impagaments.

Leasing: Està destinat a la compra definitiva del bé des del moment en què se signa el contracte, subjecte a l’exercici d’una opció de compra a la fi del contracte. Al considerar-se comptablement una compra, s’han d’efectuar les amortitzacions corresponents, de manera que es reconeixerà tant un actiu, pel valor d’adquisició de l’element, com un passiu, per el deute viu pendent. Les seves quotes no són deduïbles a l’impost de societats, llevat de la part corresponent als interessos.

Rènting: És un arrendament d’ús d’un bé per un període de temps determinat, que generalment inclou les despeses corrents associades a l’element. Com a lloguer, és una despesa que es reconeix comptablement com a tal, i les seves quotes són deduïbles a l’impost de societats.

 

No. Si una factura reuneix tots els requisits exigits pel R.D. 1496/2003 poden deduirse les quotes suportades que figuren a la factura i tinguin la consideració de deduïbles, sense que el dret a deduïr es vegi perjudicat pel fet que a la factura hi apareguin, juntament amb operació de quotes deduïbles, altres quotes d’iva que no poden ser objecte de deducció.

 

Quan acceptem una herència adquirim, no només els béns que de què era titular el causant sinó també els seus deutes i obligacions, dels que en respondrem amb els béns de l’herència i amb els nostres propis; per això cal ser cautelós en acceptar aquelles herències de les que no en coneixem prou bé la composició.

En cas que tinguem dubtes sobre el contingut d’una herència que se’ns ha deferit tenim l’opció d’acceptar-la a benefici d’inventari, amb l’efecte principal que només respondrem dels deutes hereditaris amb els béns que hi hagi en la pròpia herència i no amb el nostre patrimoni personal.

 

Quan una persona és resident en una residència i fa 2 anys o més que no viu de manera habitual en aquest immoble ha de declarar el guany o pèrdua patrimonial que n’obtingui i no li serà  d’aplicació l’exempció prevista a l’article 33.4 de la LIRPF. Per tant, si es dóna la circumstància és millor fer la transmissió abans de 2 anys per no tributar.

 

Si l’obra que tenim projectada no afecta elements comuns de l’edifici, podrem fer-la sense el consentiment de la comunitat, però n’haurem de comunicar prèviament la intenció al president o a l’administrador.

En cas que les obres hagin d’afectar elements comuns (parets de càrrega, forjats, tancaments, façanes, etc.) sí que caldrà l’acord de la junta de propietaris.

En cap cas es podran fer obres que perjudiquin els altres propietaris o que alterin la solidesa, l’accessibilitat o l’aspecte exterior de l’edifici.

 

El Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària, especifica la necessitat d’informar als consumidors dels aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.

En el cas de bars, restaurants i establiments de restauració en general, s’ha d’informar amb cartells, plafons o rètols col·locats en un o diversos indrets de l’establiment, i que siguin fàcilment perceptibles per als consumidors (per exemple, a la zona de recepció de l’establiment, al lloc d’atenció, a la caixa) així com a les cartes, les pissarres que s’escriuen diàriament a mà, i a la pàgina web –si en té- .

Els principals aliments que poden provocar al·lèrgies , entre altres, son: cereals, crustacis i mol·luscos, peix, ous, soja, llet, cacauets, fruits secs, etc, als quals s’han d’afegir els seus derivats.

Les dones amb fills menors de 3 anys podran minorar la quota diferencial de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques en 100 euros mensuals sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

En el cas d’ERTO en els que se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total.

Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes com a conseqüència de l’aprovació d’un ERTO, deixen de complir els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018 s’inclou un nou supòsit al qual serà aplicable la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. Que el cònjuge amb discapacitat no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.
 2. Que no generi el dret a les deduccions previstes a les lletres c) i d) del número 1 de l’article 81 bis de la LIRPF (descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l’aplicació del mínim).

La deducció és de 100 euros mensuals.

La documentació tècnica relativa a la construcció que cal verificar abans d’adquirir una finca de segona mà és la següent:

 • Certificat d’eficiència energètica (CEE), exigible tant pels habitatges com pels locals de negoci.
 • Informe i Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Exigible pels edificis de més de 45 anys d’antiguitat on hi hagi ús d’habitatge. Malgrat que la seva entrega només és obligatòria en la transmissió d’habitatges, és convenient exigir-la al venedor també en la transmissió de locals ubicats en edificis amb ús residencial, ja que les obligacions relatives a la inspecció tècnica obligatòria recauen en la comunitat de propietaris en conjunt.
 • Cèdula d’habitabilitat. Exigible només en la transmissió d’habitatges.

Hem d’assegurar-nos que la documentació rebuda sigui vigent, i cal també tenir present que la llei exonera en ocasions del lliurament d’aquests certificats al comprador.

No. Les piscines no es consideren edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, per tant, encara que es contractin directament amb el promotor d’una edificació hauran de tributar al tipus impositiu general del 21 per cent.

 

Tot comerç electrònic, perquè pugui considerar-se un espai segur i fiable, ha de necessàriament comptar amb els següents elements legals que han d’estar accessibles, visibles i adaptats a l’activitat i les regulacions vigents:

Avís Legal: El titular de la web o comerç electrònic ha de permetre a usuaris i a l’autoritat competent, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil directa i gratuïta a una seríe d’informació sobre el responsable de la web que permeti identificar-lo clarament.

Política de Privacitat: Subministrar informació clara sobre les finalitats, destinataris, drets i tot el que afecti el tractament de dades de caràcter personal en una pàgina web.

Política de Cookies S’han de detallar i informar sobre les totes les galetes de tercers que instal·la una web o una e-commerce.

Condicions de contractació: Atès que un e-commerce du a terme contractes en línia, haurà d’afegir informació amb caràcter previ al ‘procés de contractació: La plataforma ha de posar a disposició del destinatari les condicions generals del contracte de forma que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes .

Sí. Les persones físiques no residents han de tributar a Espanya per l’Impost sobre el Patrimoni, pels béns i drets de què siguin titulars, quan aquests “estiguessin situats, poguessin exercitar-se o haguessin de complir-se en territori espanyol” (article 5.1.b) Llei 19/1991 de l’IP). El normal és que tributin únicament sobre els immobles que puguin tenir a Espanya (quan el seu valor superi el mínim exempt de 700.000€, segons la normativa estatal), perquè si resideixen en un altre estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni de doble imposició, en principi (1), no hauran de tributar aquí per altres béns que puguin tenir (diners, vehicles, accions o participacions de societats, obres d’art, etc.).

 

(1) Determinats convenis de doble imposició, els més recents, estableixen que també tributen a Espanya els no residents per accions o participacions de societats que el seu principal actiu siguin immobles a Espanya. Per exemple, el nou Conveni de doble imposició amb Alemanya, vigent des de l’1 de gener de 2013, i el nou Conveni amb el Regne Unit, vigent des de l’1 de gener de 2015.

 

La documentació específica relativa al règim de propietat horitzontal que convé verificar abans d’adquirir una finca sotmesa a aquest règim és la següent:

 • Còpia del títol constitutiu del règim: l’escriptura de divisió horitzontal on es descriuen les unitats que formen el règim i la quota de participació que correspon a cadascuna.
 • Còpia dels estatuts de la comunitat, si n’hi ha. Haurien de formar part del títol constitutiu però també es possible que hi hagi estatuts fora del títol.
 • Còpia de les normes de règim interior. Regulen els detalls de la convivència a l’edifici, tot i que no és molt habitual que n’hi hagi.
 • Certificat d’estar al corrent de les quotes de comunitat. L’element privatiu que comprem respondrà de les quotes vençudes de l’any en curs i dels quatre anteriors.
 • Certificat de les derrames aprovades pendents de recaptació.

Cada conveni col·lectiu o bé el propi contracte de treball determinarà els permisos i les condicions dels permisos dels treballadors. L’Estatut dels Treballadors estableix uns permisos mínims que seran els que s’apliquin si no ho milloren el conveni col·lectiu o el propi contracte.

Els permisos són retribuïts i, per tant, el treballador té dret a cobrar, pel temps del permís, la mateixa retribució que cobra habitualment per aquest temps.

Estan obligats a presentar la declaració les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol sempre que superin els 50.000 € en comptes en entitats de crèdit, valors, fons, assegurances,  rendes, béns i drets sobre béns immobles.

En cas d’incompliment de l’obligació d’informar, les sancions són quantioses: una multa fixa de 10.000 € a la qual es poden sumar 5.000 € per cada dada no comunicada, incompleta, inexacta o falsa.

El termini per a presentar el model 720  informatiu finalitza el 31 de març de l’any immediatament posterior.

En cas de que es presenti fora de termini, la sanció serà de 1.500 € amb increments de 100 € per cada dada o conjunt de dades.

D’acord amb la normativa comunitària que existeix actualment, dintre de les fronteres de l’Unió Europea, hi ha la lliure circulació de treballadors. Tot i així, hi ha certes limitacions pel que respecta als llocs de l’Administració. Així doncs, es pot exercir qualsevol feina per compte pròpia o aliena en les mateixes condicions que qualsevol nacional de l’Estat membre del qual es tracti.

 

El PGC (Pla General Comptable) proposa el compte 141 de Provisió per a Impostos. Serveix per registrar l’import estimat de deutes tributaris, l’import del qual encara és indeterminat o no se sap la data exacta a la que es produiran.

Quan ens plategem la compra d’un immoble és essencial exigir al venedor que ens faciliti la documentació bàsica que reflecteixi la situació física i jurídica de la finca. Si l’immoble que volem comprar està arrendat és convenient assegurar-se, en concret, dels detalls del contracte de lloguer vigent, demanant al venedor la següent documentació:

 • Còpia del contracte d’arrendament en vigor, amb tots els annexos, novacions o modificacions que l’afectin. Haurem de fixar-nos especialment en la data en què es va signar, per tal de saber quin règim legal li és aplicable.
 • Còpia del certificat de dipòsit de la fiança legal. Atès que serem nosaltres, com a nous arrendadors, els que estarem obligats a retornar-la a l’arrendatari a la fi del contracte, ens hem d’assegurar que el propietari anterior va dipositar-la a l’INCASÒL i de les dades d’aquest dipòsit.
 • Còpia dels documents de garantia addicional (fiança, aval, dipòsit, xec…) amb què, si escau, s’hagi assegurat el compliment de les obligacions de l’arrendatari.
 • Justificació (amb comprovants bancaris dels ingressos mensuals, per exemple) de què l’arrendatari ha estat pagant puntualment les rendes del lloguer.
 • Qualsevol altre que, en vista del contracte, sigui rellevant per a conèixer quines seran les nostres obligacions com a arrendadors.

No s’ha de presentar quan més del 70 % dels ingressos de l’activitat professional estiguin subjectes a retenció. En cas contrari, si, que s’haurà de presentar. Recordem que quan un professional factura serveis a un particular no practica retenció.

 

Per vendre un vehicle heretat, primer s’ha de canviar la titularitat a l’hereu (és important que el vehicle estigui indicat en l’escriptura d’herència i estiguin liquidats els impostos), desprès es podrà tramitar la venda al comprador mitjançant transferència.

Com a norma general no, però sí que ho seran en el supòsit en que l’empresa creditora estigui declarada en concurs de creditors, trobant-se aquest en la fase final de liquidació del procediment concursal declarada pel jutge.

El responsable del pagament de les quotes del treballador autònom, a partir del 61è dia de la situació de baixa mèdica amb dret a prestació econòmica, és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, o l’entitat gestora, o si s’escau el servei públic d’ocupació estatal.

Existeixen dues modalitats per determinar la base dels pagaments fraccionats de l’impost de societats:

1º.- En funció de la quota líquida de l’última declaració (article 40.2 LIS), aplicable en caràcter general.

2ª.- En funció de la base imposable de l’exercici (article 40.3 LIS), opcional o obligatòria si l’import net de la xifra de negocis és superior als 6 milions.

Es pot optar per la segona modalitat presentant el model 036 de declaració censal al febrer de l’any a partir del qual ha de tenir efectes sempre que el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

La renuncia a la seva aplicació s’haurà de fer igualment presentant el model 036 en el mes de febrer.

És obligació de la comunitat de propietaris la de conservar els elements comuns de l’edifici per tal que reuneixin les condicions estructurals, d’habitabilitat, accessibilitat, estanquitat i seguretat necessàries. Alhora, és competència de la junta de propietaris aprovar la realització de les reparacions o actuacions que el compliment d’aquelles condicions exigeixi.

Per això, si un propietari pateix danys al seu pis o local per l’existència d’alguna deficiència en els elements comuns de l’immoble (per exemple, humitats provinents d’un mal aïllament de les façanes), ha de requerir a la comunitat l’adopció dels acords necessaris per a reparar-la, i si, malgrat això, la comunitat no ho aprova, el propietari pot acudir als tribunals tot sol·licitant que es condemni la comunitat a executar les obres que siguin necessàries.

 

En tributació conjunta no és possible compensar les pèrdues del joc d’un cònjuge amb els guanys obtinguts per l’altre cònjuge, ja que les pèrdues del joc només poden compensar-se pel contribuent que les hagi obtingut amb càrrec als guanys obtinguts per aquest mateix.

La situació d’incapacitat temporal (IT), tindrà una durada de:

En cas d’accident o malaltia, qualsevol que sigui la seva causa, 365 dies prorrogables per altres 180 dies quan es presumeixi que, durant ells, el treballador pugui ser donat d’alta mèdica per curació.

En cas de períodes d’observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per altres 6 quan s’estimi necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia.

El contracte de pràctiques està destinat a persones que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, que estigui obtingut dintre dels cinc anys immediatament anteriors al moment de la contractació, o bé dintre dels últims set anys si el treballador té alguna discapacitat. La seva finalitat és que la persona obtingui la pràctica professional adequada al nivell dels seus estudis.

En canvi, el contracte per a la formació va dirigit a persones de més de 16 anys, però menors de 21, que no tinguin una titulació necessària per a realitzar un contracte de pràctiques. Té com a finalitat l’adquisició de formació teòrica i pràctica per part del treballador per tal de poder dur a terme un ofici o tenir un lloc de treball que requereixi un cert nivell de qualificació.

 

El termini de presentació del model 347 és el mes de febrer, aquells subjectes passius acollits en el (SII) estan exclosos d’aquesta obligació.

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats per un client i proveïdor en tant que el client pot registrar la factura rebuda en un període trimestral diferent al de l’emissor de la mateixa (proveïdor).

Es poden declarar imports negatius en el model sempre que l’import anual de les operacions superi en valors absoluts (és a dir sense signes) els 3.005,06 euros. Aquest import es consignarà al model amb el signe negatiu.

S’han d’incloure les subvencions publiques rebudes en la declaració informativa si aquestes no són reintegrables i s’han rebut en relació amb l’activitat empresarial/professional i superi els 3.005,06 euros procedent de cada Administració Pública. A efectes de determinar si supera o no l’import esmentat en l’any s’entendran la data en què s’expedeix l’ordre de pagament i en cas de no existir quan s’efectua el pagament.

Tots els subjectes passius de l’IVA, per qualsevol concepte, estan obligats a presentar la declaració recapitulativa Intrastat, que és una declaració de tipus estadístic a nivell de l’Unió Europea, i que té periodicitat mensual, sempre que s’assoleixi el llindar d’operacions amb països de l’Unió Europea (actualment 400.000 euros anuals).

El termini per presentar la declaració és fins al dia 12 del mes següent a el mes natural a què es refereixen les operacions declarada.

El propietari d’un habitatge arrendat, mentre l’arrendament romangui vigent, només pot entrar-hi amb el consentiment de l’arrendatari.

Atès que l’habitatge llogat constitueix el domicili de l’arrendatari, és inviolable, i per tant, són il·legals les clàusules contractuals que autoritzin el propietari a accedir a l’immoble sota el pretext, per exemple, de verificar-ne la conservació, o de mostrar-lo a potencials compradors.

Fins i tot en el cas que el propietari tingui la seguretat que l’arrendatari ha abandonat definitivament el pis, no podrà accedir-hi fins que el contracte s’hagi extingit, sigui per acord amb el llogater o per resolució judicial.

Serà una elaboració de perfil tota forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar dades personals per a avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.

Si es vol capitalitzar la prestació d’atur per iniciar un negoci, s’entén com inversió tota despesa que s’efectuï per adquirir béns o drets que integren el patrimoni del negoci com a part de l’actiu, com per exemple maquinària, mobiliari o un immoble entre d’altres, i que siguin necessaris per la posada en marxa de l’activitat.

Es podrà destinar la prestació capitalitzada a les despeses per posar en funcionament el negoci, així com el pagament de les taxes i tributs.

També es pot destinar fins a un 16% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació e informació relacionats amb l’activitat a emprendre.

A més, són considerades com a inversió les despeses previstes durant els tres primers mesos de funcionament com podrien ser càrregues tributàries o lloguers, entre d’altres.

 

Si el teu contracte de lloguer és anterior a l’01/01/2015, pots tenir una deducció del 10.05% de les quantitats pagades pel lloguer, sempre que compleixis una sèrie de requisits.

A més de la deducció que preveu el paràgraf anterior, si vius a la comunitat autònoma de Catalunya, també podràs tenir dret d’una deducció del 10% de l’import pagat pel lloguer, sent l’import màxim d’aquestà 300 euros anuals si la declaració és individual o 600 euros anuals si la declaració és conjunta. Per això cal que compleixis una sèrie de requisits de renda i de circumstàncies personals.

El Ministeri de Treball e Immigració assigna un crèdit per a la formació que permet a l’empresa formar als seus treballadors. L’empresa es bonifica els costos de la formació a càrrec de la cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’encarregada de la gestió de la bonificació.

 

Si som propietaris d’un element privatiu (pis o local) d’un edifici en règim de propietat horitzontal, el títol constitutiu el definirà segons l’ús a què es destini: habitatge o local de negoci.

D’entrada, qualsevol modificació d’aquest títol constitutiu exigeix l’acord unànime de la junta de propietaris, però com a excepció (entre d’altres) a aquest règim, el propietari pot fer, per si sol i sense necessitat de cap acord comunitari, la modificació d’aquesta destinació.

De manera que, si volem destinar a habitació un local de negoci, o convertir en botiga, despatx o magatzem un habitatge, podem modificar el títol constitutiu de la propietat horitzontal sense necessitat d’obtenir el consentiment de la resta de propietaris i amb la única limitació que la normativa urbanística permeti la implantació d’aquell ús en el nostre element privatiu.

 

No, per norma general els següents subjectes s’han de comunicar amb les administracions públiques exclusivament de forma telemàtica:

 • Les persones jurídiques (per exemple, societats mercantils).
 • Les entitats sense personalitat jurídica (per exemple, comunitats de béns i societats civils).
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, encara que sigui a títol particular.
 • Els que representin un interessat que estigui obligat a relacionar se electrònicament amb l’Administració.

Per això, serà necessari disposar d’un certificat digital titularitat de l’obligat, i en alguns casos, serà possible apoderar a un tercer perquè gestioni la comunicació amb l’administració.

 

La cessió de treballadors d’una empresa a una altra, excepte en el cas de les ETT (Empreses de Treball Temporal) està prohibida segons l’Ordenament Jurídic. En cas que s’infringeixi aquesta prohibició, sense perjudici d’altres possibles responsabilitats, tant l’empresa cedent com la cessionària responen solidàriament de les obligacions salarials i de Seguretat Social respecte els treballadors cedits.

Les entregues intracomunitàries de béns entre empresaris, és a dir, les vendes de mercaderies remeses a una empresa de qualsevol país de la Unió Europea, per norma general, estan exemptes a l’IVA. No obstant, al marge de quina sigui la realitat de la operació, per poder aplicar aquesta exempció, hem d’estar en disposició d’acreditar que la mercaderia s’ha venut a un empresari habilitat administrativament per realitzar operacions intracomunitàries, i que aquella ha sortit efectivament del territori espanyol amb destí a un altre país de la UE.

En primer lloc, caldrà de verificar que el comprador de la mercaderia està donat d’alta com a operador intracomunitari, fet que es pot verificar consultant el cens VIES (Vat Information Exchange System), i en segon lloc hem de poder acreditar documental i fefaentment el transport de la mercaderia amb destí a un altre país de la Unió Europea, tant si aquest es realitza per el comprador o el venedor, o per un tercer subcontractat per qualsevol dels dos.

En la mesura en què el client no estigui donat d’alta com a operador intracomunitari (encara que sigui empresari), o no disposem de proves suficients per acreditar el transport de la mercaderia al país de destí (bé sigui a través del document de transport CMR, o qualsevol altra prova admesa en dret), procedirà repercutir IVA al client com si fos resident a territori espanyol.

 

L’import s’estableix cada any i depèn de dos factors. En primer lloc, la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i en segon lloc, quants treballadors té.

Cada empresa amb almenys un treballador en Règim General, té un import mínim de 420 euros anuals assignats.

Tot i que no es percebin rendiments dineraris durant el període de carència pactat, aquests pactes solen tenir causa en la necessitat, per part del llogater, d’efectuar reformes o millores a l’immoble que, en un algun moment futur, revertiran al propietari. Per tant, aquesta operativa es considera, a efectes d’IVA, una permuta de serveis, de manera que el propietari haurà d’emetre la factura per el valor de les obres efectuades per el llogater, i aquest haurà de facturar l’esmentat valor al propietari.

Per a què serveix el distintiu?

És una classificació en funció dels nivells de contaminació del teu vehicle. En algunes ciutats s’està ja utilitzant aquest distintiu ambiental a l’hora de restringir el trànsit en els dies d’alta contaminació, prohibint la circulació als vehicles que no en tenen.

On he col·locar-?

El distintiu ha d’anar adherit a l’angle inferior dret del parabrisa davanter, si es disposa d’ell. Si no n’hi ha (en el cas de motocicletes), en qualsevol lloc visible de el vehicle.

Estic obligat a col·locar-lo en el meu vehicle?

No. La col·locació de el distintiu és voluntària. No obstant això, hi ha ordenances municipals que poden regular o fins i tot limitar la circulació del vehicle en funció del distintiu que tingui, per la qual cosa et recomanem que consultis les ordenances del teu municipi en aquest sentit, pel que aconsellem que ho portis posat.

Si no porto el distintiu col·locat Puc beneficiar dels avantatges?

No. Atès que la utilitat del distintiu és que els agents puguin discriminar fàcilment els vehicles més ecològics d’un cop d’ull (per exemple en dies d’alta contaminació), si no el portes visible és impossible que ho facin, per tant encara que el teu cotxe compleixi amb els requisits, no podràs beneficiar-te dels avantatges que comporten els diferents distintius.

La mort de l’arrendatari no determina necessàriament l’extinció del contracte d’arrendament, sinó que hi ha diverses persones que poden ocupar el seu lloc i continuar el contracte amb la durada i les condicions inicialment pactades amb l’arrendador. Aquestes persones són les següents:

El cònjuge que conviu amb l’arrendatari al moment de la mort d’aquest.

La parella de fet que hagi conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort. Si tenen fills en comú serà suficient la convivència al moment de la mort.

Els descendents y ascendents que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la mort d’aquest.

Els germans de l’arrendatari amb el mateix requisit de convivència.

Altres parents fins el tercer grau col·lateral (oncles i nebots) amb una minusvalidesa igual o superior al 65%, que hagin conviscut amb l’arrendatari durant els dos anys anteriors a la seva mort.

 

Si, a través del mecanisme de compensació de pèrdues. L’import obtingut per la venda d’un Fons s’inclou a la Renda de l’estalvi, d’aquesta manera, si s’obté una pèrdua, la podré compensar, en primer lloc, amb una altre guany obtingut al exercici, i si després de fer aquesta compensació, el saldo és negatiu, es podrà minorar la base imposable de l’estalvi procedent d’interessos de dipòsits, dividends, ingressos d’assegurances…amb el límit del 25% d’aquests rendiments. Si després de fer aquesta compensació, el saldo continua essent negatiu, aquest es podrà compensar durant els propers quatre exercicis, tant amb guanys de la mateixa naturalesa, com amb el 25% dels rendiments de capital mobiliari positius.

En funció del tipus de sol·licitant, aquests es divideixen en:

 • Certificats d’Usuari o persona física
 • Certificats de Persona Jurídica o Entitat

En funció de l’emissor, hi ha:

 • DNI-e: Emesos per la Direcció General de la Policia
 • FNMT-RCM: Emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda
 • Altres: Emesos per altres entitats certificadores reconegudes

Si ja se li ha abonat l’import total de la prestació contributiva ja sigui en un sol pagament o en pagaments mensuals per la subvenció de quotes de Seguretat Social, es considera que la prestació està esgotada. Tot i donar-se de baixa en l’activitat realitzada, no tindria dret a rebre-la de nou.

En el cas que no s’hagi abonat la totalitat de la prestació contributiva i encara quedés pendent una part, es podria tornar a rebre la prestació un cop transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat la prestació si no l’hagués capitalitzat, és a dir, si l’hagués rebut per mensualitats. S’han de complir uns requisits per reiniciar la prestació que es poden trobar a la pàgina web del SEPE.

Tenint present que la deducció de les quotes suportades per l’adquisició d’un vehicle turisme per part d’un empresari, depèn del grau d’afectació a l’activitat que estem en disposició d’acreditar, tindrem la obligació de repercutir en la factura de venda del turisme el mateix percentatge que es va deduir en el moment de l’adquisició.

Per tant, si no es va aplicar deducció en el moment de la compra, per considerar-lo element no afecte a l’activitat de l’empresa, no haurem d’aplicar repercussió d’iva en la factura de venda.

Si en el moment de l’adquisició del turisme, es va optar per deduir el 50% de la quota d’iva suportat, en el moment de la venda del vehicle haurem d’aplicar iva només sobre la meitat del preu de venda que s’hagi acordat.

La Llei de contractes de crèdit immobiliari (LCCI) disposa que són necessaris 12 impagaments per tal que el banc pugui desnonar el deutor hipotecari. Segons la norma, aquesta regla només s’aplica als venciments anticipats posteriors a la seva entrada en vigor.

Ara bé, el Tribunal Suprem, en dues sentències de finals d’aquest 2019, resol que no obstant questa previsió legal, la regla dels 12 impagaments resulta igualment aplicable als venciments anticipats anteriors a l’entrada en vigor de la LCCI.

La resposta serà afirmativa en el cas que el treballador autònom tingui al seu càrrec treballadors per compte aliena i, per tant, es converteixi en empresari. S’ha de tenir en compte que:

 • Els treballadors autònoms han d’ajustar la seva actuació als deures de coordinació imposats per l’article 24 de la Llei 31/1995 i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, participant en les mesures d’actuació coordinada i complint les instruccions del coordinador, o en el seu defecte, de la direcció facultativa. Són subjectes responsables de l’incompliment d’aquestes mesures de coordinació.
 • Els treballadors autònoms estan obligats a complir el Pla de Seguretat i Salut, però els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut en allò relatiu a les obligacions dels treballadors autònoms contractats per ells, conforme l’article 11.2 del Reial Decret 1627/1997.

Ens podem trobar tres supòsits, segons quina hagi estat la xifra de negoci que consta a la darrera declaració de l’impost de societats:

 1. a) Les empreses que hagin començat a superar el milió d’euros de xifra de negoci, han de presentar declaració d’IAE  per deixar de tenir exempció per aquest concepte de cares al proper exercici.
 2. b) En el cas invers,  si es deixa de superar el milió d’euros, s’ha de fer la declaració per començar a tenir exempció.
 3. c) Si no s’ha travessat l’esmentat llindar en cap dels dos sentits, no cal presentar aquesta declaració.

L’esmentada declaració, que únicament afecta a les societats, s’ha de presentar durant el mes de desembre anterior a l’exercici en què hagi de sortir efectes.

Tot això sense perjudici de que, per norma general, totes les societats podran gaudir d’exempció durant els dos primers anys d’exercici de l’activitat.

Malgrat que el període de prescripció tributària és de 4 anys (a comptar des de la data de la comptabilització de la factura, en cas de despeses e ingressos, i des de la finalització de la seva vida útil, en cas d’inversions), la recent doctrina del TEAC estableix que Hisenda pot demanar informació amb transcendència tributària corresponent als sis darrers exercicis, en el cas d’empresaris, ja que és el període que estableix la norma mercantil al respecte.

En cas d’existir bases negatives procedents de períodes anteriors, s’haurà d’analitzar cada cas concret.

Quan les factures rebudes o emeses facin referència a adquisicions per les quals s’hagin suportat quotes del IVA quina deducció estigui sotmesa a un període de regularització, s’hauran de conservar durant l’esmentat període, i els quatre exercicis següents.

Els documents s’hauran de conservar amb el contingut original i de manera ordenada.

D’acord amb el que disposa l’Estatut dels Treballadors, les faltes dels treballadors prescriuen als 10 dies en cas de faltes lleus. Si són faltes greus, tardaran 20 dies i seran 60 dies en el cas de les molt greus, a comptar des de que l’empresari té coneixement de la falta que s’ha comès, i, en tot cas, prescriuran als sis mesos d’haver-se comès.

 

Si. Qualsevol empresari o professional que té intenció d’iniciar una activitat econòmica i realitza les primeres despeses i Inversión es considerat subjecte passiu de l’Iva, i a l’actuar com tal, té dret a deduir les quotes suportades per les despeses efectuades sense esperar a l’inici de l’activitat. Es molt important poder acreditar que aquestes despeses s’han utilitzat única i exclusivament per a l’activitat empresarial desenvolupada immediatament desprès.

La resposta és afirmativa: sota certes condicions es poden aplicar deduccions en IRPF, així com gaudir d’exempció a les plusvàlues que s’apliquin a una nova inversió de les mateixes característiques. En el cas de Catalunya, a la deducció estatal prevista a l’IRPF, se n’hi podrà sumar una altra d’autonòmica per aquest mateix concepte.

 

Ni el RGPD ni la LO 3/2018 estableixen l’obligació d’informar respecte a la contractació d’un encarregat de Tractament. Malgrat això, en determinades circumstàncies (atenent, per exemple, a la naturalesa del tractament o de les dades tractades, o per altres circumstàncies concurrents) pot ser aconsellable donar aquesta informació per a una major transparència en el tractament de les dades personals.

Només la junta de propietaris, per unanimitat i mitjançant una modificació dels estatuts, pot prohibir el desenvolupament de determinades activitats als locals de l’edifici, sempre que es justifiqui per l’interès de la comunitat.

Els tribunals emparen aquest tipus de restriccions quan afecten a discoteques, bars musicals, tallers mecànics i altres negocis que, pels sorolls, vibracions, olors, fums o qualsevol altra immissió que puguin generar resultin perjudicials o molestos per la resta de veïns. En activitats innòcues o en què les molèsties que causin siguin merament puntuals o esporàdiques, la jurisprudència es decanta per la protecció de l’interès legítim del propietari d’implantar en el seu local l’activitat que més li convingui d’entre les permeses per la normativa administrativa.

 

La durada màxima s’establirà en els Convenis Col·lectius i, en el seu defecte la duració no podrà excedir els sis mesos pels tècnics titulats o els dos mesos per la resta de treballadors.

En les empreses amb menys de 25 treballadors el període de prova no podrà excedir els tres mesos per aquells treballadors que no siguin tècnics titulats.

Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d’apartaments turístics tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari, si es limiten a la mera posada a disposició d’un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera.

Els serveis de neteja realitzats abans de l’arribada dels llogaters o després de la sortida d’aquests o el lliurament i recollida de claus, no es consideren serveis d’hostaleria.

Als rendiments obtinguts no s’hi podrà aplicar la reducció del 60% prevista ja que aquests no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d’habitatge, i a més, els períodes de temps en què l’immoble no hagi estat objecte de cessió, generen la corresponent imputació de renda immobiliària.

 

No. Els treballadors autònoms no cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional. Així doncs, no es poden beneficiar del sistema de bonificacions. No obstant, els treballadors del Règim General que pertanyin a la seva empresa sí que ho podran fer.

 

La documentació que es necessita és :

 • Documentació original del vehicle (la del país d’origen).
 • Fotocopia del DNI del propietari.
 • Mandat firmat (ho proporciona GESTIÓ GIRONA).
 • En el cas que el vehicle procedeixi d’una compra entre particulars, i si té menys de 10 anys, s’haurà de pagar impost de transmissions patrimonials oneroses. En cas que la compra sigui a una empresa i amb factura amb IVA, estarà exempt d’aquest impost.
 • Fitxa Técnica espanyola del vehicle (s’ha de passar una ITV prèvia a la matriculació).
 • Impost municipal pagat (del municipi on tindrà la residència).
 • Impost de matriculació (aquest impost es calcula segons el model i any del vehicle, o la factura o contracte d’adquisició).

La taxa de matriculació és de 97.80€. A aquest import s’hi haurà d’afegir els honoraris de tramitació i, si és el cas, l’impost de matriculació i l’impost de transmissions patrimonials oneroses.

Sí, llevat que els estatuts els exonerin de contribució.

La regla general és que tots els departaments privatius (pisos i locals) del règim de propietat horitzontal, amb independència de l’ús que facin dels serveis i coses comunes, han de contribuir a totes les despeses de la comunitat d’acord amb la seva quota de participació.

No és infreqüent que els estatuts de les comunitats exonerin els locals que no fan ús de determinats serveis comuns de pagar les despeses que aquests ocasionen, però si no s’ha previst així, els propietaris dels locals no poden excusar-se de contribuir a cap de les despeses de la comunitat sota el pretext de què no fan ús d’alguns serveis o no n’obtenen cap profit.

 

Quan es demana l’informe de vida laboral a través de la web de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es genera un número de referència que el sol·licitant ha de conservar. Pot consultar l’estat de la seva petició a l’apartat “Consulta d’estat de sol·licitud d’informes”.

En el cas que s’indiqui que l’enviament no s’ha realitzat, els motius són perquè la direcció facilitada en la petició no correspon amb la base de dades de la Seguretat Social. Així doncs, s’haurà d’anar a una administració i actualitzar les dades personals.

 

Si el Regne Unit surt de la Unió Europea significa que el flux de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit ja no tindrà la consideració d’operació intracomunitària, la qual cosa implicarà que ja no s’haurà de presentar el model 349 (obligatori en les  transaccions intracomunitàries). Les transaccions amb el Regne Unit es consideraran exemptes de IVA com les exportacions i estaran subjectes a les següents formalitats:

• Declaració duanera d’importació i exportació.
• Realització de controls duaners.
• Pagament de drets aranzelaris.
• Certificacions sanitàries o d’un altre tipus per a disposar de les mercaderies.

Les empreses que no hagin exportat mai a països tercers hauran d’obtenir el número d’identificació fiscal EORI (Economic Operator Registration Identification) per tal de poder continuar exportant al Regne Unit.  L’organisme que emet l’EORI és Hisenda i és vàlid i únic per a tota la UE.

Si tots dos treballadors es regeixen per l’EBEP, no es pot donar la cessió de setmanes, en canvi si la mare biològica es regeixen per l’estatut dels treballadors i l’altre progenitor es regeix per l’EBEP sí que es pot produir la cessió.

Els béns corporals, mobles o immobles, que per la seva naturalesa i funció utilitzaràs en el teu negoci més d’un any. No tenen aquesta consideració:

 • Els accessoris i peces de recanvi que compres per reparar un bé d’inversió.
 • Les obres que realitzis per reparar un bé d’inversió.
 • Els envasos o embalatges.
 • Els uniformes de treball.
 • Qualsevol altre bé que el seu valor sigui inferior a 3.005,06 euros sense IVA i tenint en compte que el límit és per unitat i no per lot.

Les societats que disposen d’exempció al IAE, per no superar la xifra de negocis del milió d’euros, quan superen aquest límit ( o al contrari si deixen de superar-ho), han de fer una presentació del model 840 d’IAE a l’Agència Tributària o a l’ajuntament que correspongui, per començar a liquidar IAE o deixar de liquidar.

Aquesta presentació s’ha de fer al mes de desembre immediatament anterior a l’exercici que s’hagi de començar a liquidar o deixar de liquidar

La no presentació d’aquesta variació pot tenir sancions i recàrrecs a l’Impost.

No, només la mare biològica pot cedir setmanes, perquè disposa de més setmanes que l’altre progenitor, és per intentar que hi hagi més igualtat.

No es perd el dret. Segons sentència del TEAC 00/3277/2006 de 18/12/2008, el fet de no informar en la Declaració de renda l’exempció per reinversió de l’habitatge habitual, no impedeix estar totalment o parcialment exempta sempre que es compleixin amb els requisits per aplicar l’exempció.

El recurs contenciós-administratiu és un procediment judicial que s’interposa contra les disposicions de caràcter general i contra els actes expressos i presumptes de l’Administració Pública que esgoten la via administrativa.

Tipus de procediment:

 • Procediment ordinari: Està regulat als articles 43 a 77 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa (LJCA). S’interposa en aquells casos en els que no procedeixi cap altre tipus de procediment.
 • Procediment abreujat: Està regulat a l’article 78 LJCA. Aquest procediment s’inicia quan l’assumpte tracti de qüestions de personal al servei de les Administracions Públiques, sobre estrangeria i sobre admissió de peticions d’asil polític, assumptes de disciplina esportiva en matèria de dopatge, així com totes aquelles qüestions la quantia de les quals no superi els 30.000 €.
 • Procediment especial de protecció de drets fonamentals: Està regulat a l’article 114 LJCA. S’interposa per a l’empara judicial de les llibertats i drets previstos a l’article 53.2 de la Constitució.

La mare biològica pot cedir 4 setmanes de la seva prestació de maternitat a l’altre progenitor.

EL NIF el necessita qualsevol persona per poder realitzar una operació comercial, en canvi el NIF-IVA ( VAT ) és necessari per realitzar determinades operacions intracomunitàries de compra de bens o serveis. S’identifica per les sigles del país + 9 dígits ( encara que en alguns països pot tenir una combinació diferent ).

EL VAT, és el número d’identificació fiscal d’una empresa que vulgui fer operacions a nivell europeu. La principal diferència entre el NIF, és que amb aquest només podràs fer activitats dins del territori nacional de cada país.

Abans d’instal·lar un sistema biomètric d’aquest tipus a la nostra empresa, hem de tenir en compte si el mateix s’ajusta a la normativa de protecció de dades i si ús és adequat, pertinent i no excessiu en relació a les finalitats que tingui.

Per tant, abans d’implantar en l’entorn laboral un sistema de control d’empremta digital serà necessari tenir en compte el següent:

 • La seva presència ha d’estar justificada, per la qual cosa s’haurà de determinar quina és la finalitat per la qual es recullen i tracten les dades biomètriques.
 • Veure si la seva implantació és idònia, proporcional i equilibrada a la finalitat buscada.
 • Garantir que es respecta la normativa de Protecció de Dades, tant pel responsable del fitxer com per l’encarregat del tractament. Per això s’hauran d’aplicar les mesures de seguretat corresponents atenent que són dades de caràcter sensible.
 • S’haurà de realitzar per part de l’empresa una avaluació d’impacte per l’ús d’aquest sistema.

En definitiva, és legal utilitzar sistemes de control d’empremta digital en l’entorn laboral però sempre que es respectin les mesures que acabem d’esmentar

El testament vital o document de voluntats anticipades (DVA) és aquell document atorgat per persones majors d’edat davant de notari o de tres testimonis, pel qual es disposen instruccions sobre les cures i atencions que hom vol rebre del personal mèdic arribat el cas que l’atorgant no pugui expressar la seva voluntat.

Pot contenir qualssevol instruccions -entre elles, per exemple, la prohibició de prolongar la vida amb mitjans artificials- sempre que no siguin contràries a la llei o a la bona pràctica mèdica.

El DVA forma part de l’historial mèdic del pacient i es pot inscriure al registre creat a aquest efecte.

La negociació col·lectiva o acords d’empresa són els encarregats de l’organització i documentació del registre horari. En el cas que no hi hagi conveni o acord col·lectiu és l’empresari el que ha d’establir un sistema propi amb consulta dels representants dels treballadors.

A partir del 2019 la quantitat exempta dels premis de loteries i apostes és de 20.000 euros i a partir d’1 de gener de 2020 la quantitat exempta serà de 40.000 euros. Els premis superiors a aquestes quanties tributen pel tram excedit.

En el cas que el premi hagués estat comprat per varies persones, la part exempta es prorratejarà entre els participants.

La base imposable del gravamen estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció serà el 20 per cent, sense que sigui necessari incloure’l posteriorment a la declaració de renda.

El registre de la jornada l’han de fer tots els treballadors, de tots els sectors d’activitat i de totes les empreses, sempre que prestin els seus serveis retribuÏts per compte aliena i dins de l’àmbit d’una empresa sigui persona física o jurídica.

Els països amb conveni de bescanvi són els següents: República Algeriana Democràtica i Popular, República Argentina, República de Bolívia, República de Xile, República de Colòmbia, República de l’Equador, Regne del Marroc, República de Nicaragua, República del Perú, República Dominicana, República de Panamà, República de Paraguai, República de l’ Uruguai, República Bolivariana de Veneçuela, República Federativa del Brasil, República d’El Salvador, República de Filipines, República de Guatemala, República de Sèrbia, República de Turquia, Tunísia, Ucraïna i Macedònia.

No es canvien els permisos obtinguts amb data posterior a la signatura del Conveni respectiu, quan el seu titular hagués obtingut el permís essent resident legal a Espanya.

Són notificacions d’actes administratius entre els organismes o entitats de la Seguretat Social i les empreses i ciutadans.

Actes relacionats amb el procediment recaptatori, el de constrenyiment, el d’ajornament de quotes i de devolució d’ingressos indeguts. Com també, entre altres, actes sobre impugnacions, actes de liquidació i imposició de sancions, i resolucions de prestacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les comunicacions serveixen per posar en coneixement de l’interessat informacions, fets o circumstàncies que, a diferència del que succeeix amb les notificacions, pel seu simple accés no despleguen efectes jurídics.

Els interessats en accedir a les notificacions i a les comunicacions s’han d’identificar necessàriament mitjançant certificat electrònic.

Font: https://sede.seg-social.gob.es/

 

Sí. En els contractes d’arrendament, tant d’habitatge com de local, l’arrendador ha d’exigir a l’arrendatari l’abonament de la fiança i aquest ha de prestar-la. L’arrendador llavors ha de dipositar-la a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) dins dels dos mesos següents a la formalització del contracte.

La manca de dipòsit de la fiança pot comportar per l’arrendador multes de fins al 75% de l’import no ingressat, més els interessos de demora des que se’l requereix de pagament. Així mateix, en cas de retard en el dipòsit, s’aplicarà un recàrrec de fins al 25%, més els interessos de demora des del final del termini d’ingrés de la fiança.

Et converteix en gran empresa, i com a tal, has de començar a liquidar els impostos (model 303, model 111, model115 ) amb una periodicitat mensual en lloc de trimestral. Tanmateix, estàs obligat a fer els pagaments a compte del impost de societats segons el resultat de l’exercici (comptat des del primer dia de l’exercici fins al darrer dia del mes anterior al que estem liquidant), si bé aquest llindar està fixat en 6.000.000 euros.

I finalment, quedes inclòs en el S.I.I. ( Subministrament Immediat de Informació). Consisteix en l’enviament de forma pràcticament simultània a l’Administració, dels nostres registres de factures.

Els països amb conveni de bescanvi són els següents: República Algeriana Democràtica i Popular, República Argentina, República de Bolívia, República de Xile, República de Colòmbia, República de l’Equador, Regne del Marroc, República de Nicaragua, República del Perú, República Dominicana, República de Panamà, República de Paraguai, República de l’ Uruguai, República Bolivariana de Veneçuela, República Federativa del Brasil, República d’El Salvador, República de Filipines, República de Guatemala, República de Sèrbia, República de Turquia, Tunísia, Ucraïna i Macedònia.

No es canvien els permisos obtinguts amb data posterior a la signatura del Conveni respectiu, quan el seu titular hagués obtingut el permís essent resident legal a Espanya.

Tributaran de forma individualitzada per cada renda obtinguda de forma parcial o total que estigui sotmesa a gravamen, sense poder efectuar compensacions entre les mateixes.

L’exigibilitat del pagament de l’impost s’efectuarà en gran mesura mitjançant l’ ingrés de les retencions corresponents.

En les transmissions d’immobles, retenció i declaració tenen el seu règim específic.

La llei estableix que els funcionaris actuants estendran una diligència de cada actuació que realitzin i que no s’imposaran obligacions a les empreses per adquirir o diligenciar qualsevol classe de llibres o formularis per realitzar aquestes diligències.

Cada exemplar de la diligència s’haurà de conservar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social durant un termini de 5 anys.

 

Estan obligats a liquidar l’Impost d’Activitats Econòmiques únicament les societats que superin el milió d’euros de Facturació, tenim en compte:

 • Per inici d’una nova activitat estan exemptes els dos primers exercicis.
 • Les societats que superin el milió d’euros de Facturació i iniciïn una nova activitat diferent de la que realitzen habitualment, també estan exemptes de la liquidació del IAE.

Després dels dos primers anys d’exempció del IAE, i en el cas que les empresa hagin superat la xifra del milió d’euros de Facturació a l’últim impost de societats presentat, han de comunicar aquest fet a l’agència Tributària per liquidar l’ IAE a l’exercici següent.

D’igual manera, les empreses que no hagin superat el milió d’euros de Facturació, i anteriorment el superaven, ho han de comunicar a l’agència Tributària, per no pagar l’ IAE a l’exercici següent..

Aquesta comunicació s’ha de fer durant el mes de desembre anterior a l’exercici de què es tracti.

Les persones treballadores, amb la condició d’electors, que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral per exercir el seu dret de vot.

No cal concedir el permís si l’horari no coincideix ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals. El permís serà d’una durada inferior si l’horari coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels esmentats col·legis.

 

Temps de coincidència Hores de permís
de 0 a 2 hores 0 hores
Més de 2 i menys de 4 hores 2 hores
4 hores o més 4 hores

 

S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís a les persones  treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

L’empresari serà qui determini, dins de l’horari establert pel col·legi electoral, el moment d’utilització de les hores i té dret a sol·licitar a les persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral.

També, les que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir del dret de sufragi el dia de les eleccions, tenen dret a un permís de 4 hores perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el vot per correu.

Tots aquests permisos tenen caràcter de no recuperable i es retribueixen com si el treballador hagués prestat els seus serveis normalment.

Si no volem que els nostres fills o algun d’ells rebin la llegítima quan nosaltres faltem, cal que ho manifestem així, de forma expressa, en el nostre testament, tot expressant-ne la causa i el nom del desheretat. El desheretament no pot ser parcial, ni condicionat a què el desheretat faci o no faci alguna cosa abans o després de la nostra mort.

Les causes de desheretament que recull el Codi civil de Catalunya fan referència, en general, a actes del desheretat contra el causant (alguns han de ser declarats per sentència penal ferma), actes del legitimari que alterin de la successió del causant, o en l’absència manifesta i continuada de relació entre desheretador i desheretat, sempre que sigui per culpa exclusiva d’aquest darrer.

Cal tenir present que el desheretament és eficaç mentre el desheretat no impugni el testament, però si l’impugna tot dient que no existeix la causa, qui haurà de provar que sí que existia és l’hereu del desheretador.

 

L’article 26 de la LIS contempla uns supòsits en els que no es compensaran Bases Imposables negatives d’exercicis anteriors.

No es produirà la compensació de Bases Imposables negatives d’exercicis anteriors, quan es donin les següents circumstàncies:

 

 1. a) Quan la majoria del capital social o dels drets de participar en els resultats de l’entitat hagin estat adquirits per una persona o entitat o per un conjunt de persones o entitats vinculades, amb posterioritat a la conclusió del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 

 1. b) Les persones o entitats a que se refereix el paràgraf anterior haguessin tingut una participació inferior al 25 per cent en el moment de la finalització del període impositiu al que correspon la base imposable negativa.

 

Poden presentar-se les següents possibilitats segons siguin les participacions en possessió en l’entitat que, a la finalització d’un període impositiu, hagi obtingut bases imposables negatives:

Abans conclusió període impositiu Després conclusió període impositiu Limitació compensació de bases negatives
Inferior 25% Inferior 25% No
Inferior 25% Superior 50%
Superior 25% Inferior 50% No
Superior 25% Superior 50% No

 

 1. c) L’entitat adquirida es troba en alguna de les següents circumstàncies:
  • No vingués realitzant activitat cap econòmica dins els 3 mesos anteriors a la adquisició (inactiva);
  • Desenvolupés una activitat econòmica en els 2 anys posteriors a la adquisició diferent o addicional a la realitzada amb anterioritat, que determinés, en sí mateixa, un import net de la xifra de negocis en aquells anys posteriors superior al 50% de l’import mig de la xifra de negocis de l’entitat corresponent als 2 anys anteriors.
  • Es tracti d’una entitat patrimonial.
  • L’Entitat hagi estat donada de baixa en l’índex d’entitats per no haver presentat la declaració per aquest impost corresponent a 3 períodes impositius consecutius.

És un tribut que grava la titularitat, per part de persones jurídiques i entitats, d’actius no productius.

La norma inclou en els actius que poden ser improductius: béns immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls, embarcacions d’entreteniment, aeronaus i objectes d’art i antiguitats que tinguin un valor superior a l’establert en la Llei de Patrimoni Històric.

La Generalitat ha aprovat l’Ordre que aprova el model 540 mitjançant el qual es liquidarà l’impost.

El tribut es liquidarà anualment el mes de juny següent al seu meritament, si bé per el que fa als exercicis 2017, 2018 i 2019 i la obligació d’autoliquidar aquets impostos s’haurà de realitzar mitjançant presentació per via telemàtica entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Sí. En cas d’un accident laboral greu s’obren diligències penals per tal de determinar si existeixen possibles responsabilitats penals per la mort o les lesions sofertes pel treballador.

A banda d’això el Codi penal recull també delictes contra els drets dels treballadors –entre d’altres els relatius a la infracció de normes sobre prevenció de riscos laborals.

Tant uns delictes com els altres només poden ésser atribuïts a persones físiques, no a jurídiques, de manera que la responsabilitat penal en aquests casos pot recaure en els administradors o encarregats del servei que hagin estat responsables dels fets, o a qui, coneixent-los i podent-hi posar remei, no haguessin adoptat les mesures necessàries per fer-ho.

 

Resulta molt freqüent trobar en les signatures dels correus electrònics corporatius el text conegut com “avís de confidencialitat“, en el qual es prevé al destinatari de l’escrit de circumstàncies diverses com la confidencialitat del contingut, la necessitat de mantenir secretes les comunicacions, o fins i tot el mandat de destruir el correu si no és destinatari del mateix.

Referent a això s’ha de deixar clar que cap persona ha de sotmetre a obligacions derivades de la simple lectura d’un correu electrònic si no ha existit contracte previ.

No hi ha cap precepte legal que obligui els destinataris dels correus electrònics a respectar la confidencialitat del contingut que reben. Ni pot defensar aquesta conducta amb altres fonts del dret com el costum o els usos del mercat.

Per tant, el recomanable seria desfer-se dels avisos de confidencialitat, tan estesos, i incorporar a la signatura dels correus electrònics corporatius els avisos de privacitat referents a la normativa de protecció de dades

És el cas dels lloguers de locals comercials, fins i tot quan es presten altres serveis que tenen un mer caràcter accessori, la qual cosa no impedeix la consideració de que l’objecte substancial del contracte és el mateix que el del contracte d’arrendament. En conseqüència, els llogaters han de practicar retencions sobre els ingressos satisfets.

No obstant això, si l’entitat que cedeix l’ús de les oficines ofereix de forma conjunta una pluralitat de serveis al client, a més de la mera cessió del local, estarem fora de l’àmbit de suposicions de fet sotmeses a retenció a què es refereix l’article 58.1. e) del Reglament de l’impost de societats. Aquest és el cas on els clients reben una pluralitat de serveis que difícilment es poden considerar accessoris (telecomunicacions, telefonia i servei postal, mobiliari d’oficina i equipament, servei de comptabilitat i facturació, etc.), la qual cosa implicaria que l’activitat desenvolupada per l’entitat que cedeix l’ús dels despatxos es troba fora de l’àmbit objectiu de l’obligació de practicar retenció

No, però sí que és molt recomanable.

Es recomana per a l’inquilí contractar una assegurança de llar que cobreixi la seva responsabilitat civil per danys i el contingut propi de l’immoble.

L’assegurança de responsabilitat civil és fonamental per a un inquilí, no només per cobrir els danys que pugui ocasionar a tercers i que no estarien coberts per l’assegurança del propietari, sinó també per cobrir els danys que pugui causar a l’habitatge mentre el té llogat.

D’altra banda, assegurar el contingut propi és fonamental, fins i tot en el cas que l’habitatge s’hagi llogat moblat i l’assegurança del propietari ofereixi cobertura. Tots els objectes personals de l’ inquilí queden fora de la cobertura de l’assegurança contractada pel propietari, en cas que el tingui contractat, però a més , la responsabilitat civil derivada d’aquest no quedaria garantida.

 

 

Si es presenta amb un model 036:

Per regla general, fins els 30 dies posteriors a la data d’alta, baixa o modificació de les obligacions o activitat.

Tot i aquesta norma general, l’Agència Tributària també accepta la presentació del impresos amb 10 dies d’antelació a la data de l’obligació o activitat .

 Si es presenta un model 840:

Sempre s’ha de presentar durant els trenta dies següents a la data de alta, baixa o modificació.

En aquest cas l’Agència Tributària no permet la presentació del model fora d’aquest termini.

Perquè l’arrendament d’immobles es consideri activitat econòmica es necessita que per l’ordenació de l’activitat s’utilitzi, almenys, una persona contractada amb contracte laboral i a jornada complerta.

No obstant, la doctrina i jurisprudència venen exigint que el volum d’activitat que es generi justifiqui raonablement la feina de la persona contractada, que haurà de ser de caire administratiu.

Des del passat 1 de gener de 2015, ja no és necessari disposar de local afecte a l’activitat.

Els requisits per la consideració d’activitat econòmica a efectes de l’IRPF no han d’esser necessàriament els mateixos a efectes d’altres tributs.

El/la treballador/a rep dues còpies del comunicat de baixa, del de confirmació i del d’alta: una per a la seva constància i una altra per presentar a l’empresa –l’exemplar destinat a aquesta– dins del termini de tres dies, comptats a partir de la data d’expedició del comunicat.

 • Comunicats mèdics de baixa i confirmació: dins del termini de tres dies.
 • Comunicats mèdics d’alta: dins de les vint-i-quadre hores següents.

Els dies es consideren hàbils i el còmput s’efectua a partir de l’endemà de l’expedició.

Si s’ha extingit la relació laboral, el treballador ha de presentar el comunicat de confirmació i/o d’alta directament davant l’entitat gestora o la Mútua  en el mateix termini indicat, com si s’hagués de lliurar a l’empresa.

En els processos de durada molt curta (de durada inferior a cinc dies naturals), el/la treballador/a ha de presentar a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta destinada a aquesta dins de les 24 hores següents a la data de l’alta.

Excepcionalment, si el facultatiu emet el primer comunicat de confirmació perquè considera que el treballador no ha recuperat la capacitat laboral, el treballador l’ha de presentar a l’empresa dins de les 24 hores següents a l’expedició, juntament amb el comunicat de baixa inicial.

Incompliment d’aquestes obligacions.

Es considera infracció lleu el fet de no facilitar a l’entitat corresponent o a l’empresa, quan se li requereixin, les dades necessàries per a l’afiliació o l’alta a la Seguretat Social i, si escau, les alteracions que s’hi produïssin, les de la situació de pluriocupació i, en general, l’incompliment dels deures de caràcter informatiu. (Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social aprovada per Reial Decret Legislatiu núm. 5 /2000, del 4 d’agost).

Font: http://www.seg-social.es/

Des de l’entrada en vigor del reial decret d’1 de març de 2019, la durada mínima del lloguer d’habitatges és de 5 anys si el propietari és una persona física, i de 7 si el propietari és una persona jurídica.

A més, a partir de la Llei pel dret a l’habitatge, de 24 de maig de 2023, hi ha dos casos en què aquests terminis poden ser superiors:

 1. En cas que l’arrendatari es trobi en situació de vulnerabilitat i l’arrendador tingui la condició de gran tenidor, l’arrendatari tindrà dret a un any més de contracte (és a dir, 6 si el propietari és persona física, i 8 si és empresa).
 2. En cas que l’habitatge arrendat estigui situat en una zona de mercat residencial tensionat l’arrendatari, finalitzat el termini mínim, podrà prorrogar el contracte per períodes anuals fins a un màxim de tres anys més (això fa un total de 8 anys en cas d’arrendador persona física i de 10 en cas d’arrendador persona jurídica).

Un certificat digital és un document electrònic identificatiu que serveix per identificar-vos a internet, garantint la vostra identitat, i us permet signar documents electrònics amb validesa legal.

Segons el nivell de seguretat desitjat hi ha diferents tipus de suport en els quals es poden allotjar els certificats.

 1. Programari: consisteix en un fitxer programari, que no té suport físic més que el mateix ordinador o servidor on s’instal·la.
 2. Certificat de targeta: es troba allotjat en una targeta (per exemple: el DNI electrònic).
 3. Dispositius USB criptogràfics.

El tractament fiscal a efectes de l’impost sobre societats de les entitats que no tenen com a principal objectiu de la seva activitat l’obtenció de lucre es caracteritza per la seva exempció parcial, i queda dividit en dos règims especials:

1) les entitats que compleixen els requisits perquè els sigui aplicable la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge.

El règim especial, quant a la seva tributació per l’impost sobre societats, es caracteritza per la distinció entre les rendes exemptes i les no exemptes. Les no exemptes corresponen a les procedents d’explotacions econòmiques que no gaudeixen d’exempció, mentre que les exemptes són les restants. La Llei especifica quines explotacions econòmiques es consideren exemptes.

En conseqüència, la base imposable serà constituïda exclusivament per les rendes derivades d’explotacions econòmiques no exemptes, i a partir de la base imposable se’n calcula la quota íntegre mitjançant l’aplicació d’un tipus del 10%.

2) i les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim esmentat i altres entitats que enumerem en el següent paràgraf, a les quals és aplicable el règim d’exempció parcial que regula la mateixa llei de l’impost.

A més d’aplicar-se a les entitats sense ànim de lucre a les quals no sigui aplicable el règim exposat en el punt anterior , aquest règim s’aplica a unions, federacions i confederacions de cooperatives, col·legis professionals , associacions empresarials , cambres oficials, sindicats, fons de promoció d’ocupació, mútues d’accidents de treball i malalties professionals, l’entitat Ports de l’Estat i les autoritats portuàries.

Per tant, la base imposable correspondrà a les rendes no exemptes. El tipus de gravamen aplicable és el 25%.

Per aquells contribuents que reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica, bé perquè hi estan obligats, o bé perquè hi han optat, existeix la possibilitat de sol·licitar, a través de la web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any durant els quals Hisenda no podrà notificar res al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

Els trets fonamentals del sistema són els següents:

 • Els dies sol·licitats no han d’esser necessàriament consecutius.
 • Els dies de cortesia han d’esser sol·licitats al menys amb set dies d’antelació al començament del termini desitjat.
 • Els dies de cortesia es poden sol·licitar també si tenim apoderat a un tercer per rebre les notificacions.
 • S’han de marcar expressament els dissabtes i diumenges per evitar que es practiquin notificacions en aquests dies.
 • En cas de subscripció voluntària al sistema de notificacions electròniques, els dies de cortesia només seran d’aplicació als procediments als què el contribuent estigui subscrit amb aquest sistema
 • Si es compleixen els requisits esmentats, la concessió dels dies de cortesia és automàtica i instantània.

Si vostè és particular o autònom, i no està subscrit al sistema de notificacions electròniques, no podrà sol·licitar aquests dies de cortesia, i per tant, és possible que Hisenda intenti notificar-lo per via ordinària (normalment correu postal certificat) durant la seva absència, amb totes les conseqüències desfavorables que això pot tenir per vostè.

S’ha de distingir entre Servei Privat i Servei Públic.

Per Servei Privat, l’autorització serà per aquells vehicles que superin el 3.500 Kg de pes i sense tenir en compte l’antiguitat dels vehicles.

Per Servei Públic, l’autorització l’hauran de tenir tots els vehicles a partir de 2.000 kg de pes i a més hauran de complir tota la normativa en relació a l’antiguitat dels vehicles, solvència econòmica de l’empresa i disposar de títol de transportista.

 

Si mentre estàs cobrant la prestació d’atur tens dret al permís de baixa per maternitat/ paternitat tens dret a aquesta te l`aboni  el  Institut Nacional de la Seguretat Social . Hauràs de sol·licitar la suspensió de la prestació d’atur per cobrar la de maternitat/paternitat. La prestació d’atur durant aquest període de maternitat/paternitat no es consumeix i quan finalitzes la maternitat/paternitat la podràs reprendre.

 

Si. Encara que la Llei d’Expropiació Forçosa a l’article 49, estableix que el pagament del preu està exempt de tota classe de despeses, impostos i gravàmens de l’Estat, província o municipi, l’Administració entén que la Llei es refereix exclusivament als impostos que puguin gravar el pagament del justi preu, no essent extensible al guany patrimonial derivat de la transmissió dels elements expropiats. Per tant, al produir-se l’expropiació, hauré d’incloure en la meva declaració d’IRPF, el guany o pèrdua patrimonial, que és la diferència del valor d’adquisició i el valor de transmissió (el justi preu rebut) de la finca expropiada.

En base al que s’estableix en el Reglament, el consentiment s’ha de fer clar i afirmatiu, sempre ha de manifestar una voluntat lliure, informada, inequívoca i específica de qui signa.

El consentiment segons estableix el RGPD ha de complir els requisits següents:

– Lliure: La persona interessada és conscient sobre totes aquelles qüestions de les que manifesta el seu acord amb el tractament de dades. A més, afirma no estar condicionat per tercers de la decisió i sobretot, ha de ser informat i consent del dret a l’oblit, és a dir, a demanar que es retiri el seu consentiment en qualsevol moment.

– Específic: S’han de relacionar explícitament cadascun dels tractaments que es realitzaran amb aquestes dades i la persona que signa, ha de declarar el consentiment individualitzat per a cada un d’ells de manera voluntària i explícita.

– Informat: Abans del consentiment s’ha d’informar expressament de les activitats de tractament de dades previstes per l’empresa.

– Inequívoc: El consentiment ha de ser clar i a través d’una signatura clara, que no de cap mena de dubte.

A diferència d’altres declaracions, la de l’Impost sobre societats no te un termini únic per a la seva presentación, ja que depén de la data de finalització de l’exercici fiscal de cada empresa.

La presentación s’ha de dur a terme durant els 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici fiscal. Per tant en condicions normals, una societat que tanca l’exercici el dia 31 de Desembre de 2018 podrà presentar la seva declaració de l’Impost sobre societats entre l’1 i el 25 de Juliol de 2019. (26 de Juliol per a les empreses ubicades en localitats en les el dia 25 de Juliol sigui festiu)

Si tenies un contracte indefinit i has fet baixa voluntària en una empresa per incorporar-te en una de nova i no superes el període de prova i no han passat tres mesos de la finalització de la primera relació laboral no tindràs dret a cobrar una prestació d’atur.

 

Si ets persona resident a Espanya i vols muntar un negoci com a autònom i vols capitalitzar el teu atur però la teva última feina ha estar a l’estranger dintre de la comunitat econòmica europea has de saber que no podràs optar a la capitalització de l’atur  si quan retornes a Espanya no  tens un contracte temporal de com a mínim 30 dies de durada.

Tot i que realitzin operacions exemptes com les entregues de bèns destinats a l’exportació o similars, o a un altre Estat membre de la Comunitat, que al règim general de l’impost donen dret a deducció, els comerciants minoristes en règim especial del recàrrec d’equivalència no poden deduir les quotes suportades per les adquisicions o importacions de bèns de qualsevol naturalesa o pels serveis que hagin prestat, en la mesura en que aquests bèns o serveis s’utilitzin en la realització de les activitats a les què afecta el règim especial (article 154.Dos de la Llei del Impost).

Aquesta limitació posa de manifest que el règim especial del recàrrec d’equivalència no s’ha pensat per a comerciants minoristes que actuen en entregues de bèns destinats a l’exportació, ja que en aquestes operacions el comerciant no repercuteix l’ Impost però el suporta (i el recàrrec d’equivalència) en les adquisicions i no el pot deduir ni recuperar, excepte en el cas del Règim de Viatgers.

A Espanya poden treballar els següents estrangers:

–          Els ciutadans comunitaris que tinguin la targeta de Resident Comunitari (per contractes inferiors a dos mesos, amb el NIE ja es suficient).

–          Els que disposin de Targeta de Familiar de Resident Comunitari.

–          Els que disposin de Permís de Treball i Residència.

–          Els que tinguin el Permís de Residència per Circumstàncies excepcionals (arrelament laboral o social).

–          Els familiars reagrupats, cònjuge i fills, d’un resident amb Permís de Treball i Residència en actiu.

–          Els que tenen Permís d’estudiant, si han demanat una autorització per treballar.

–          Els que tinguin el Permís de Residència Permanent o de llarga durada.

La suspensió del contracte -més coneguda per “permís”- per maternitat i paternitat ha passat a dir-se suspensió per naixement, i les prestacions de maternitat i paternitat, resultants d’aquestes situacions, ara s’anomenen “prestació econòmica per naixement i cura de menor”.

La maternitat (ara suspensió del contracte de la mare biològica), té una durada de 16 setmanes, ampliables, en el supòsit de part múltiple, en 2 setmanes més  per cada fill a partir del segon.

La paternitat (ara suspensió del contracte del progenitor distint de la mare biològica) a partir de l’1 d’abril de 2019 té una durada de 8 setmanes, comptades des del dia del naixement.

Per l’any 2020 s’amplia a 12 setmanes, i a 16 setmanes a partir del 2021.

Aquestes situacions de suspensió per naixement de fill (abans maternitat i paternitat), impliquen per a l’empresa, principalment, la interrupció de la prestació laboral. La remuneració del treballador va a càrrec de la Seguretat Social però la cotització és a compte de l’empresa.

Es poden promoure eleccions a) a partir dels 6 mesos de l’inici d’activitats en un centre de treball, b) quan hagi acabat el mandat dels representants dels treballadors, c) quan es declari la nul·litat del procés electoral pel procediment arbitral o per l’òrgan jurisdiccional competent, d) quan es revoqui el mandat electoral de tots els representants d’una empresa o centre de treball, e) quan s’hagin produït variacions de plantilla

Els contribuents que superin els següents límits quedaran exclosos de poder tributar en el Mètode de Estimació Objectiva de IRPF i en el Règim Simplificat de IVA:

 • Volum de ingressos superiors a 250.000€, pel conjunt de les seves activitats. Les operacions en les que existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari, no podran superar els 125.000€
 • Volum de compres superior a 250.000€, quedant excloses d’aquest límit les adquisicions d’immobilitzat.

Si el local no és de nova construcció, en general estarà exempt d’IVA, si bé entre empresaris podran renunciar a l’exempció i tributar al 21% d’IVA, per tal de poder-lo desgravar, i evitar així la tributació per la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses, suportant només la modalitat incrementada d’Actes Jurídics Documentats (2,5%).

Si el local es de nova construcció i comprat directament a la promotora, la operació estará subjecta en tot cas a IVA (21%), i a la modalitat ordinària d’Actes Jurídics Documentats (1,5%).

Sí. En principi, totes les despeses reflectides a la comptabilitat  o en els llibres registre són deduïbles si són necessàries objectivament per a l’activitat i es poden justificar amb factures, rebuts……  Tot i que aquest tipus d’assegurança poden no ser necessaris per a l’activitat, la llei especifica que un autònom se les pot deduir per ell mateix, pel seu conjugue i pels seus fills menors de 25 anys amb el que convisqui  amb un límit de 500 euros anuals per persona (1500€ si és discapacitada).

Sí.  Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs o invalidesa provisional cal declarar-les com a rendiment del treball.

Quan heretem un vehicle es obligatori realitzar una transferència per herència , un tràmit per modificar la titularitat del vehicle de la persona morta al hereter.

 

Documentació necessària :

 • sol·licitud de l’imprès de canvi de titular.
 • DNI, passaport o targeta de residencia en vigor de l’interessat.
 • Liquidació de l’imprès de successions ( varia depèn la comunitat autònoma )
 • Escriptura d’herència en la qual figuri el vehicle i el beneficiari.

 

¿ puc circular amb ell ?

Si , està permès circular amb un vehicle heretat durant el període de la tramitació de la transferència , sempre que tota la documentació estigui en regla (itv – assegurança vehicle )

¿ puc vendre’l ?

Si , per vendre el vehicle heretat , primer s’ha de canviar la titularitat a la del hereter i desprès tramitar la venta. Es a dir s’han de realitzar dos transferències .

En el cas de contribuents morts durant 2018, l’impost es meritarà en el moment de la mort i el període impositiu resultarà inferior a l’any natural.

La declaració del mort haurà de presentar-se en modalitat individual.

En cas de resultat a tornar, per tramitar la devolució s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Per a imports inferiors o iguals a 2000 €:
  • Certificat de defunció.
  • Llibre de Família complet.
  • Certificat del Registre d’Últimes Voluntats.
  • Testament (només si figura en el certificat d’últimes voluntats).
  • En cas que hi hagi diversos hereus i es vulgui que l’import de la devolució sigui abonat a un d’ells, autorització escrita i signada amb fotocòpia del DNI de tots ells.
  • Certificat bancari de titularitat del compte a nom de les persones que cobraran la devolució.
 • Per a imports superiors a 2000 € a més a més dels anteriors:

Poden promoure eleccions a delegats de personal o membres del comitè d’empresa a) les organitzacions sindicals més representatives, b) les que comptin amb com a mínim un 10% de representants a l’empresa i c) els treballadors del centre de treball per acord majoritari, que s’acredita mitjançant acta de la reunió celebrada a l’efecte.

Per poder donar d’alta un treballador de la llar, cal que el titular de la llar familiar, estigui inscrit com a tal a la seguretat social. Una vegada tenim assignat un codi compte de cotització es pot procedir a tramitar l’alta del treballador a la web de seguretat social. Per ambdós tràmits cal que el titular de llar familiar tingui firma electrònica o bé usuari + contrasenya o Cl@ve.

Sí. L’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades i l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors legitimen l’empresari a adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, preservant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana.

No obstant això, per complir amb la normativa de protecció de dades, els empresaris hauran d’informar de forma expressa, clara i inequívoca als treballadors i, si escau als seus representants, sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius de GPS.

Per ser considerat com a treballador autònom econòmicament depenent cal que facis una activitat econòmica o professional com a persona física, de forma habitual, que s’executi directa i principalment per una persona física o jurídica anomenada client, i que depengui econòmicament d’aquest client perquè percebi d’ell com a mínim un 75% dels seus ingressos per rendiments del treball i d’activitats econòmiques o professionals.

 

 

No, només les persones integrades en una unitat familiar (si fossin matrimoni i no parella de fet) poden optar, si així ho volen, a fer la declaració de manera conjunta, per tant en aquest cas hauran de tributar de manera individual.

Quan parlem de parelles de fet amb fills només un dels seus membres pot formar unitat familiar amb els fills i optar per la tributació conjunta, l’altre membre l’haurà de fer individualment.

Si. Per una part, existeix l’opció d’ajornar el pagament de la Declaració de la Renta, però no en la seva totalitat: mentre que el 60% del import haurà de pagar-se en el moment en que es presenta la declaració (límit el 01/07/2019), el 40% restant es podrà ingressar en un termini que ronda els 5 mesos (fins el 5/11/2019). Per això, s’ha de indicar l’opció de pagament fraccionat. Recordar que per optar a aquesta modalitat de pagament, la Declaració de la Renta s’ha de presentar dins de termini i no es pot aplicar en els casos de declaracions complementaries.

Una altre alternativa es l’ajornament del pagament en la seva totalitat, o amb termes diferents dels anteriors. En aquest cas, s’ha de fer la sol·licitud a l’Agència Tributària  indicant el import que es vol ajornar, en quan de temps i en quins terminis es volen fer els pagaments, el motiu per el qual es demana l’ajornament i un numero de compte bancari per que ens facin el càrrec de l’ajornament sol·licitat. Un cop presentada la sol·licitud d’ajornament,  l’Agència Tributaria ens enviarà una notificació per tal de donar-nos resposta.

 

DNI/ NIE/ Passaport del comprador i del venedor. CIF  en cas de Societats. Contracte de compra/venda o factura del vehicle que es transmet. Original del permís de circulació i fotocopia de la fitxa tècnica. Rebut pagat de ITVM.

La documentació que es necessita és :

 • Documentació original del vehicle (la del país d’origen)
 • Fotocopia del DNI del propietari
 • Mandat firmat (ho proporciona GESTIO GIRONA)
 • En el cas que el vehicle procedeixi d’una compra entre particulars, si el vehicle te menys de 10 anys s’haurà  de pagar Impost de Transmissions , en cas que la compra sigui a una empresa i amb factura amb IVA, estarà exempt d’aquest Impost)
 • Fitxa Técnica Espanyola del vehicle (s’ha de passar una ITV prèvia a la matriculació)
 • Impost municipal pagat (del municipi on tindrà la residència)
 • Impost de matriculació ( aquest impost es calcula segons el model i any del vehicle o la factura o contracte de adquisició))

El cost de la matriculació es de 194.60€ d’honoraris més taxes fixes. A aquests honoraris i taxes, s’haura d’afegir l’impost de matriculació i l’impost de transmissions si es el cas.

Si sóc major de 65 anys, no. Si no tinc els 65 anys tributaré pel guany patrimonial que hagi obtingut (diferència entre el valor de venda i el valor de compra). Com a  excepció, no tributaré, totalment o parcial, si reinverteixo (parcialment o total) la quantitat obtinguda de la venda en un nou immoble que s’haurà de convertir en el meu habitatge habitual en un termini no superior als 2 anys.

En primer lloc, hem de diferenciar entre la tributació dels acomptes a efectes d’IVA i a efectes d’impost de societats o d’IRPF.

a) Per el que fa a l’IVA, el cobrament anticipat d’una part o la totalitat d’una venda o prestació de servei origina la obligació d’emetre factura en la data del cobrament, i ingressar l’iva corresponent al cobrament, al període de liquidació que correspongui a la data d’emissió d’aquesta factura. Quan es lliuri la mercaderia o es presti el servei, només s’haurà de declarar IVA per la part de l’import que resti per cobrar.

b) En canvi, a efectes de l’impost de societats i de l’IRPF, el cobrament anticipat no determina el moment en el què s’ha de declarar l’ingrés fiscal, doncs aquest es produeix, com a regla general, quan es merita el lliurament de la mercaderia o la prestació del servei.

En primer lloc, els rendiments obtinguts pel lloguer de béns immobles no afectes a cap activitat econòmica tributen a la base general de l’IRPF, com a rendiments del capital immobiliari. En segon lloc, la operació no tributa per IVA.

En el cas d’arrendament per setmanes (turístic), el contribuent podrà deduir fiscalment, dels seus ingressos, les despeses periòdiques de l’habitatge (contribució, assegurança, etc) proporcionalment al temps que hagi tingut l’immoble llogat.

No obstant, el propietari no podrà gaudir de la reducció del 60% del rendiment net, prevista per l’arrendament d’habitatges, al no destinar-se aquest lloguer a satisfer la necessitat permanent d’habitatge del llogater, ja que es tracta d’un lloguer vacacional.

Qualsevol persona física resident fiscal a Espanya que tingui a l’estranger comptes corrents, valors o immobles, i que el valor total d’alguna d’aquestes categories de béns o drets superi els 50.000 euros, haurà de presentar a Hisenda, de forma telemàtica, una declaració informativa sobre els mateixos (Model 720).

No obstant, si tot i superar els 50.000 euros a final d’any, en un exercici no s’han produït variacions superiors als 20.000 euros en cadascuna de les categories anteriors, no caldrà tornar declarar aquests béns o drets fins que aquesta circumstància es produeixi.

Cal recordar que també han de presentar aquesta declaració aquelles persones que, sense ser titulars de les mateixes, figurin com a autoritzades a comptes corrents oberts a l’estranger, amb els límits ja indicats.

Aquesta declaració informativa s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de març de l’exercici posterior a què fa referència. En cas d’incompliment, o de consignació de dades errònies, l’obligat s’enfronta a sancions molt elevades, així com a la no prescriptibilitat dels capitals no declarats.

Pot conduir el cotxe qualsevol conductor que disposi del carnet de conduir tipus B en vigor llevat que sigui menor de 25 anys que ha de declarar-se en la pòlissa. És molt important comunicar-ho a la companyia durant la contractació de l’assegurança.

La valoració d’una empresa serveix d’ajuda per obtenir d’un fi específic, bé sigui un assessorament en una possible operació de compravenda, als efectes de control intern, per a la sol·licitud de préstecs, etc. En uns i altres casos per a un millor coneixement del rendiment de la seva empresa és necessari tenir un coneixement exacte del seu valor, la qual cosa servirà també per a una presa de decisions àgil i amb coneixement de causa.

Per realitzar la valoració d’una empresa s’han de tenir en consideració les característiques de la mateixa, l’activitat que realitza i el sector en què opera.

Els mètodes utilitzats amb més freqüència per determinar el valor d’una empresa són el valor net comptable ajustat, Valor segons múltiples del Cash Flow, Valor en funció dels resultats futurs esperats, Valor segons operacions similars realitzades en el mercat.

En la conjuntura actual d’incertesa i crisi de mercat, és imprescindible realitzar un continu anàlisi dels possibles riscos del patrimoni de l’empresari, l’optimització de la seva estructura societària i el diagnòstic de la seva salut financera per assolir els objectius marcats.

Cal reorganitzar, ordenar i planificar el conjunt del patrimoni de l’empresari (empresarial, immobiliari, mobiliari i financer), la protecció del mateix, implementar l’estalvi, l’optimització d’impostos i delimitar els possibles riscos.

 

 

Due diligence és un terme utilitzat en l’àmbit de les adquisicions empresarials per referir-se al procés de recerca d’informació sobre una empresa. Inclou aspectes com: la seva àrea d’activitat; les possibilitats i perspectives de futur del negoci,  l’estat del seu actiu i del seu passiu. En definitiva, busca obtenir tota la informació necessària per valorar i fixar de forma objectiva el preu final d’una operació d’adquisició d’empreses; la forma d’estructurar la transacció; i l’exigència de garanties o, la conveniència de fer marxa enrere a la compra per la detecció de riscos o per l’aparició de noves informacions.

Es diferències en dos tipus d’anàlisi:

 • Anàlisi econòmic-financer: consisteix en una auditoria de compra rigorosa i detallada que afecta tant els estats financers, com a la valoració d’actius materials i immaterials (immobles, marques, quota de mercat, etc.
 • Anàlisi legal: que es basa en la revisió i estudi dels contractes, la revisió dels temes societaris i l’estudi dels possibles litigis. També inclou la revisió fiscal i laboral. La seva importància rau en evitar que es trobin ocults compromisos o acords que podrien posar en perill l’operació

A nivell fiscal, durant l’any en curs i els 4 anteriors. Si existeixen pèrdues acumulades d’exercicis anteriors, durant l’any en curs i els 10 anteriors.

Les factures de béns d’inversió s’han de guardar com a mínim fins a 5 anys després de la seva baixa a l’empresa (per venda, obsolescència, etc.).

A nivell mercantil, la documentació comptable s’haurà de conservar durant 6 anys.

Les factures han d’incloure un número, i en el seu cas, una sèrie. La numeració dins de cada sèrie ha d’ésser correlativa en data i número. El Reglament de facturació, no ens parla en cap cas d’iniciar una nova numeració per a cada exercici, encara que està molt estesa la numeració per exercicis, per exemple 001/2016 que correspondria a la primera factura del exercici 2016.

L’empresari disposa dins de les seves facultats de direcció, la potestat de modificar unilateralment les condicions dels treballadors.

Cal matisar que la llei estableix, a l’article 41 del Estatut dels Treballadors, una limitació a aquesta potestat i que es produeix quan implica una modificació substancial de les condicions. Afecta a les següents matèries: jornada de treball, horari i distribució del temps de treball i règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment i funcions, quan excedeixin dels límits per a la mobilitat funcional establerts en L’Estatut dels Treballadors, es a dir quan el canvi sigui per a realitzar funcions que corresponguin a altres grups o categories professionals no equivalents a l’actual.

La mobilitat geogràfica, es a dir, el trasllat del treballador a un centre de treball diferent al que habitualment desenvolupava les seves tasques i que impliqui canvi de residència, també és un una modificació substancial.

Aquestes modificacions substancials només es poden realitzar quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Les modificacions substancials poden afectar a un treballador o poden ser col·lectives.

L’empresari disposa dins de les seves facultats de direcció, la potestat de sancionar a un treballador que incorri en alguna infracció laboral que estableixi la llei, per disposició reglamentària o per conveni col·lectiu.

Normalment el conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral entre empresari i treballador estableix quines són les faltes sancionables, classificades entre lleus, greus i molt greus i les seves corresponents sancions.

Cal tenir present que les sancions tenen un termini de prescripció i d’acumulació.

L’Estatut dels Treballadors, estableix que les infraccions dels treballadors prescriuen les faltes lleus als 10 dies, les greus als 20 i les molt greus als 60, a partir de la data en que l’ empresa en va tenir coneixement de que es van produir o en tot cas als 6 mesos de des d’ haver-se comès. Però cal tenir present que la majoria de convenis col·lectiu també delimiten el temps de prescripció.

Les sancions s’han de comunicar per escrit al treballador i en el cas que aquest no les vulgui firmar signar es recomana que s’enviïn via burofax al seu domicili particular.

Les sancions correctament comunicades i que es puguin acumular en el temps sempre que no prescriguin, poden ajudar a una desvinculació del treballador en l’ empresa sense que suposi un cost econòmic.

 

Les Administracions Públiques tenen l’obligació de resoldre en qualsevol cas. No obstant, la Llei preveu que quan no ha resolt en el termini establert (entre dos i sis mesos, normalment) intervingui el denominat silenci administratiu.

Per mitjà d’aquest mecanisme, es podran entendre estimades o desestimades les nostres pretensions, podent sol·licitar el corresponent certificat en cas de silenci positiu, i podent impugnar contra la desestimacions produïdes com a conseqüència del silenci negatiu.

Si un llogater no paga es pot fer una reclamació extrajudicial via burofax.

En cas de no atendre aquest requeriment, la via judicial permet acumular les accions de desnonament i de reclamació de quantitats. De manera que, amb un sol procediment podem fer fora l’arrendatari que no compleix amb les seves obligacions i intentar cobrar el deute que manté amb nosaltres.

Els administradors respondran, no només davant dels creditors, sinó també davant de la societat i dels seus socis, quan hagin causat algun dany per actuacions o omissions contràries a la Llei, als Estatuts o als deures inherents al seu càrrec.

És a dir, en aquells casos en els que l’administrador no hagi actuat de manera diligent i complint els deures inherents al seu càrrec, i es pugui acreditar, se li podrà derivar la responsabilitat de la societat.

Davant de l’existència d’un deute que arribat el seu venciment, resulta impagat, és recomanable iniciar la seva reclamació, ja sigui judicial o extrajudicialment.

Com a reclamació extrajudicial recomanem l’enviament d’un burofax, ja que en cas d’haver d’arribar a la reclamació judicial, serveix per a l’acreditació de la reclamació prèvia.

Pel que fa a la via judicial, existeixen diferents procediments (monitori, verbal, ordinari, etc.), havent-se de valorar en cada cas el més adequat.

En qualsevol cas, és imprescindible disposar de tota la documentació acreditativa del deute.

Qualsevol acord o mesura que consti en una sentència de divorci podrà ser modificada judicialment, quan es produeixi una modificació substancial en les circumstàncies que es varen tenir en compte en el moment de la sentència.

Les modificacions substancials més habituals són: un increment de les despeses dels menors, una disminució en els ingressos del progenitor, un canvi de residència del progenitor que ostenta la guarda i custòdia, etc.

La Llei preveu que per a la presentació de la petició inicial de procediment monitori no és necessària la intervenció d’un procurador i d’un advocat.

No obstant, cal precisar que en cas d’oposició del deutor, si el deute és superior a 2.000€, serà necessària la intervenció d’aquests professionals en el judici verbal o ordinari (si la reclamació excedeix de 6.000€). De la mateixa manera, i en el supòsit que el deutor no s’oposi i s’hagi d’executar el Decret que posa fi al procediment monitori, també serà necessària la seva intervenció.

La llegítima és el dret d’algunes persones a rebre un determinat valor patrimonial de l’herència d’una altra. El legitimari tindrà dret a aquest valor tant si el causant ha fet testament com si no, i amb independència de què li hagi deixat o no béns per a satisfer-la.

A Catalunya, per a calcular l’import de la llegítima, es parteix de la quarta part del valor dels béns del causant en el moment de la seva mort. A aquest valor s’hi resta el dels deutes de l’herència, i les despeses de darrera malaltia o enterrament, i s’hi afegeix el valor dels béns donats pel causant en els deu anys anteriors a la seva mort.

Per demanar la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) es necessita:

 • Tenir activitat relacionada amb la construcció.
 • Tenir treballadors a sou.
 • Disposar d’un sistema de prevenció de riscos laborals.
 • Acreditar que els treballadors i el personal directiu han fet la formació en riscos laborals adequada a lloc de feina.
 • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.

Per obtenir una targeta de transport de servei privat es necessita:

 • Disposar d’un o més vehicles amb pes superior als 3500 Kg de PMA.
 • Factures que acreditin l’activitat de l’empresa.
 • Estar al dia de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social
 • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.

Per sol·licitar el Número d’identificació d’estranger (NIE) es necessita:

 • Primera pàgina del passaport i Document d’Identitat de l’interessat, si és comunitari. Si no és comunitari, passaport complet. Es poden presentar fotocòpies legitimades per notari.
 • Acreditació del motiu per sol·licitar el NIE (adquisició de vivenda, constitució d’una societat…)
 • Liquidació de la taxa taxa administrativa corresponent.

Per donar d’alta un Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es necessita:

 • Identificació de l’interessat.
 • Direcció de l’activitat.
 • M2 que ocupa l’activitat.
 • Elements tributaris de l’activitat si són necessaris.

Sí, perquè com a propietari d’una vivenda integrada a una Comunitat no estàs totalment protegit amb una assegurança de la llar. És necessari cobrir determinats riscos, que afecten a elements de la Comunitat on vostè és copropietari.

Des de la data de naixement, amb un termini màxim de 10 dies. A més, és important tenir en compte que, per donar d’alta al recent nascut, porti donat d’alta en aquesta pòlissa amb un termini igual o superior als 8 mesos.

Si com a professional autònom estàs dins d’un col·lectiu que desenvolupa activitats diverses, pots gaudir d’una assegurança d’accident col·lectiu.

Si a conseqüència de qualsevol dels riscos coberts en la pòlissa i els riscos emparats pel Consorci de Compensació d’Assegurances (riscos extraordinaris) es produeix el tancament del negoci, amb la cobertura de pèrdua de beneficis trobarà una indemnització diària, en el termes pactats, per cada dia laborable.

La cobertura de les pòlisses de PIME que contractem habitualment ja inclou cobertura en la Unió Europea, i en cas de necessitar un altra més àmplia, es podria sol·licitar la seva inclusió.

Amb una assegurança de protecció jurídica estaràs protegit; pots comptar amb un advocat que t’assessori i cobertura per reclamació de guanys extracontractuals o defensa penal, entre altres.

L’avantatge de contractar les assegurances a través d’un corredor rau en el fet que al tractar-se d’un professional independent, està capacitat per assessorar de forma objectiva als clients, en quant a les seves necessitats d’assegurament, realitzant una oferta més àmplia i prestant la seva ajuda per a la resolució de dubtes i la tramitació de sinistres.

Qualsevol persona física, sense límit d’edat. És recomanable que tingui rendiments del treball i/o d’activitats econòmiques perquè es pugui deduir les aportacions que realitzi.

La empresa que rep un requeriment d’un organisme per l’embarg d’un salari d’un treballador cal que tingui present que aquest s’ha d’aplicar a la nòmina i que només li resultarà embargable aquell import que excedeixi del salari mínim Interprofessional, excepte pels casos de pensions per aliments als fills imposada per sentència judicial ja que és el jutge qui decideix l’import a embargar, indiferentment dels ingressos que tingui el treballador.

Tot el salari que estigui per sobre del salari mínim interprofessional ,serà embargable en base a uns percentatge que estableix la Llei d’Enjudiciament Civil.

El percentatge de jornada que es treballi no influeix en els dies de vacances a gaudir. El nombre de dies de vacances anuals és legalment de 30 dies naturals o 22 laborables (tret que per conveni col·lectiu es reguli un nombre de dies diferent) i es gaudeixen en proporció al nombre de dies treballats l’any, independentment que els dies treballats siguin a jornada completa o a temps parcial.

És un pacte entre la empresa y el treballador que es formalitza en el contracte durant el qual, qualsevol de les parts pot posar fi a la relació laboral sense necessitat de que existeixi un causa que ho justifiqui, sense preavís i sense que correspongui cap indemnització.

El conveni col·lectiu vigent en la relació laboral delimitarà la durada d’aquest període de prova.

La seguretat social ,així com altres organismes, cada dia més i degut a les noves tecnologies ,obliguen a les empreses i a les persones físiques a obtenir un certificat digital ,per tal de poder operar a traves de les seves pàgines webs de manera que es permet autentificar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre els ciutadans, empreses o altres institucions i la seguretat social.

Aquests certificats, a nivell operatiu permeten obtenir variada informació de les empreses o dels particulars, al mateix temps que permet apoderar a tercers per les comunicacions amb la seguretat social.

 

El permís de maternitat, té una durada de 16 setmanes, ampliables en el supòsit de part múltiple en dos setmanes més por cada fill a partir del segon.

El permís de paternitat, té una durada d’ un mes a càrrec de la seguretat social. Cal tenir present que, per conveni col·lectiu aplicable a la relació laboral amb el treballador, li corresponen addicionalment uns dies que estipula el mateix conveni a càrrec de la empresa.

El permís de paternitat i de maternitat implica per a la empresa principalment la interrupció de la prestació laboral. La remuneració del treballador va a càrrec de la seguretat social però la cotització va a càrrec de l’ empresa.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, assegura l’ús correcte que fan les empreses i entitats de les dades de caràcter personal de les persones físiques.

La llei recull una sèrie de Drets Fonamentals dels ciutadans (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició – A.R.C.O.) que les empreses han de assegurar es compleixen en tot moment. A tal efecte, la “Agencia Española de Protección de Datos” (www.agpd.es) estableix una normativa que tota entitat que disposi de dades de caràcter personal ha de complir per garantir aquests drets. Es tracta d’una normativa més o menys estricta en funció de la naturalesa que tinguin les dades i de les característiques pròpies de cada empresa o àmbit de negoci. És altament recomanable encarregar a un professional l’estudi i l’assessorament de les mesures a adoptar per cada cas.

 • Presentar anualment el model 347 per aquelles operacions amb terceres persones que, durant l’exercici econòmic, hagin superat els 3.005,06 €  (pagaments a proveïdors, subvencions rebudes, etc.).
 • Trimestralment la declaració de IVA model 303 en el cas de que lloguin locals propis o un terrat per a anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil, etc.
 • Fruit d’això hauran de presentar  anualment el model 184 d’atribució de rendes sempre i quant l’import superi els 3.000€.

Davant l’ impagament d’ una factura d’ un client, es possible recuperar l’IVA:

 • Si el deutor es troba en una situació de concurs de creditors, pel que disposem de tres mesos des de la publicació al BOE de la interlocutòria de declaració del concurs, per realitzar el procediment.
 • Si ha transcorregut un determinat termini (entre 6 mesos i un any, depenent de la grandària de l’empresa) des de l’emissió de la factura impagada.

Sí, sempre que es faci un contracte de préstec entre la societat i la persona, i es satisfacin interessos a preu de mercat per els diners lliurats.

Dependent dels productes o serveis que entregui o presti l’empresa, s’haurà d’aplicar un tipus d’IVA o un altre (IVA general, reduït i súper-reduït). Només en alguns casos excepcionals, la normativa reconeix exempcions. Fora d’aquestes exempcions reconegudes per la llei, la resta ha de facturar amb IVA.

S’ha de tenir present que en el model 347 s’han d’incloure les entregues, prestacions o adquisicions de bens i serveis subjectes i no exemptes en l’IVA, així com les no subjectes o exemptes d’aquest Impost, sempre que s’estigui obligat a emetre factura per les esmentades operacions.

 

Amb caràcter general, quan hagin transcorregut 6 mesos des del venciment de l’ obligació. També, seran deduïbles les pèrdues per deteriorament de crèdits quan el deutor sigui declarat en situació de concurs, processat per delicte d’alçament de bens, o en el cas de que els deutes s’hagin reclamat judicialment o siguin objecte de causa judicial o procediment arbitral de que la solució depengui el seu cobrament.

Excepcionalment, per els exercicis 2020 i 2021, aquest termini es redueix a 3 mesos.

 

No sempre és obligatori, podent donar-se diversos casos:

 • Volum de negoci: Estaran obligats en tot cas les empreses quin volum de negoci l’exercici anterior hagi superat els 6 milions d’euros i per tant, estiguin obligats a presentar mensualment els seus impostos.
 • Opció triada: Per les empreses amb facturació inferior als 6 milions d’euros, Hisenda permet el càlcul en base a la quota del darrer impost de societats presentat, o en base als resultats de l’any en curs. Si del càlcul se’n desprèn una quota zero, no hi haurà obligació de presentar el pagament a compte.

La forma jurídica a triar dependrà de la naturalesa de l’activitat, doncs la societat mercantil limita, per norma general, la responsabilitat dels socis a la seva aportació, mentre que l’empresari individual respon dels deutes de l’empresa amb tot el seu patrimoni present i futur.

No obstant això, els costos de gestió i administració de la societat són superiors, ja que comporta la seva constitució davant notari, l’obligació de portar comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç i dipositar els comptes anuals davant el Registre Mercantil.

 

No, ja que les classes no les duu a terme de forma habitual i mitjançant una ordenació de mitjans propis, per tant, no es pot qualificar d’activitat professional. Es tractaria d’un rendiment del treball, per tan, no s’hauria d’emetre cap factura, si no que simplement s’hauria de firmar un rebut que l’escola presentaria i amb una retenció a compte de l’impost sobre la renta de les persones físiques. L’escola per la seva part, hauria d’ingressar aquesta retenció mitjançant el model 111 i en el resum anual (model 190), informar com a rendiment del treball, no com a rendiment de l’activitat econòmica.

 

 

Tradicionalment, la normativa de l’IRPF només permetia la deducció de les despeses derivades de la titularitat de la vivenda, com poden ser les amortitzacions, IBI, la taxa d’escombraries o les despeses de la comunitat de propietari, sempre que la part de la vivenda estigués afectada al desenvolupament de l’activitat.

Les despeses es prorratejaven en funció dels metres quadrats que ocupava la part afectada a l’activitat en relació als m2 de la totalitat de la finca. Aquest criteri no era admès per els subministres (llum, aigua i telèfon etc.) de manera que, l’Administració Tributaria exigia l’exclusivitat dels mateixos a l’activitat econòmica. No obstant, i arrel una resolució del TEAC , s’ha produït un canvi normatiu que estableix un criteri clar i objectiu per determinar aquesta deduibilitat, i consisteix en un 30% del consum de subministraments d’aigua, gas, telefonia i Internet, prorratejat per la superfície destinada a l’activitat.

Les retencions derivades dels rendiments d’activitats professionals són del 15% amb caràcter general i pel tipus reduït del 7%, per aquells professionals que comencen per primera vegada l’activitat en règim d’autònoms, durant l’any de l’alta , i els dos següents.

IRPF: Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben:

 • Rendiments del treball: Límit general de 22.000€ i especial de 14.000€ en circumstàncies especials (per exemple, més d’un pagador).
 • Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000€.

També estan obligats a declarar els contribuents que vulguin aplicar determinades deduccions o reduccions, o obtenir determinades devolucions (com per exemple, la deducció per maternitat).
En tot cas, estan obligats a presentar declaració en model ordinari

 • Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques (empresaris, professionals, agricultors, ramaders, etc.).
 • Els que percebin determinats rendiments no subjectes a retenció.

El termini per la presentació de la declaració s’inicia a principis d’abril i acaba el 30 de juny de l’any posterior al què es refereix la declaració.

A partir de l’exercici 2016, les societats civils amb objecte mercantil, passen a tributar per l’impost de societats, la qual cosa comporta presentar anualment la liquidació d’aquest impost. Com a conseqüència, hauran de portar comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç. Els rendiments de l’activitat ja no s’imputaran a la declaració de renda dels socis, sinó que aquests hauran de percebre la seva retribució via nòmina o dividends.

Estan obligats a auditar els seus comptes anuals totes aquelles empreses que durant dos exercicis consecutius (l’obligació esdevé el segon any), superin dos dels tres requisits següents:

 • Total de l’Actiu: 2.850.000 €
 • Import net de la xifra de negocis: 5.700.000 €
 • Nombre de treballadors: 50

També estaran obligades totes aquelles empreses o entitats que reben subvencions o ajuts de l’Estat i d’altres Organismes Públics dins dels límits establerts reglamentàriament, mitjançant Reial Decret, pel Govern. El límit està establert en 600.000€ i s’estén per a l’exercici en què es reben les subvencions i als següents en els quals es desenvolupin les operacions o s’executin les inversions.

Els honoraris d’una auditoria depenen de diversos factors i, en conseqüència, no es poden calcular sense abans haver fet un estudi previ del cas. Aquest estudi és costum de fer-lo en el context d’una o diverses reunions amb l’entitat a auditar. A partir de la informació obtinguda, en les esmentades reunions, l’auditor avaluarà les hores que li caldran per dur a terme l’encàrrec; essent el nombre d’hores la base per determinar els honoraris.

Una auditoria serveix per dotar de credibilitat els comptes anuals d’una entitat i, per tant, que terceres persones puguin confiar-hi per prendre les decisions que calguin.

Una auditoria és un examen dels comptes anuals d’una entitat, realitzat per un auditor reconegut oficialment. Aquest examen es realitza aplicant una sèrie de tècniques i procediments d’anàlisi, seguint escrupolosament un conjunt de normes tècniques d’auditoria  que són d’obligat compliment per a l’auditor.

Segons l’article 264 de la Llei de Societats de Capital, en el supòsit d’auditories obligatòries, el nomenament l’ha de fer la Junta General de socis, abans de finalitzar l’exercici que s’ha d’auditar.
Per a les auditories voluntàries, el nomenament el pot fer tant la Junta General de socis com l’Òrgan d’Administració. No hi ha un termini establert, però és recomanable fer-ho abans d’acabar l’exercici per auditar.