Àrea Laboral
Modificacions de caràcter laboral per al 2017

Àrea Fiscal
Publicat el pla anual de control tributari i duaner

Àrea Jurídica
Les clàusules sòl: procediment extrajudicial per reclamar els interessos

Àrea Consultoria
Novetats en les obligacions formals de l’IVA. Només per a grans empreses?

Àrea Assegurances
La importància de tenir una bona assegurança de responsabilitat civil

AGENDA PROPERES OBLIGACIONS

Imprimir