DEFENSA DAVANT DE L’ INSPECCIÓ DE TREBALL

Defensa del client en els procediments instats per l’ Inspecció de Treball i Seguretat Social per suposades infraccions de la normativa legal aplicable al professional, autònom o empresa i a l’activitat desenvolupada, en matèria de condicions de treball, seguretat social i seguretat i higiene en el treball.

La defensa inclou sempre la via administrativa. Inclourà també la via judicial quan la quantia del procediment sigui superior a 600 € o suposi el tancament del local o el cessament de l’activitat professional, autònoma o empresarial.

El client respondrà directament de l’import de la sanció que, definitivament, se l’imposi, sense que recaigui sobre GRUP GESTIÓ GIRONA cap responsabilitat per aquest concepte.

DEFENSA EN CONTRACTES LABORALS

Es garanteix la defensa com a demandat del client en un conflicte laboral, de caràcter individual, promogut per algun dels seus assalariats, degudament inscrit en el règim general de la Seguretat Social, que tingui que substanciar-se davant dels organismes de conciliació i a la jurisdicció social.

S’inclou la defensa del client davant de la jurisdicció social, amb inclusió de la prèvia via administrativa (CEMAC), en els litigis promoguts pels seus assalariats en relació amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social i Mútues de Previsió Social.

S’exclouen els supòsits de mobbing o assetjament laboral i/o assetjament o agressió sexual en l’àmbit laboral.

DEFENSA DE LA RESPONSABILITAT PENAL EN L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL O PROFESSIONAL

En els processos que se li segueixin per fets produïts en l’àmbit de l’activitat professional, autònoma i empresarial.

S’estén la defensa jurídica en la seva condició de vianant o passatger de qualsevol mitjà de transport, sempre que es produeixi amb ocasió de l’exercici de la seva activitat.

S’exclou expressament la defensa jurídica en casos de mobbing o assetjament laboral i/o assetjament o agressió sexual en l’àmbit laboral.

S’exclouen els fets causats voluntàriament pel client o aquells en els que concorri dol o culpa greu per part d’aquest, segons sentència judicial ferma.

DEFENSA PENAL DEL PERSONAL ASSALARIAT EN L’EXERCICI DE LA SEVA PROFESSIÓ.

Defensa de la responsabilitat penal dels assalariats del client degudament inscrits en el règim general de la Seguretat Social, en els processos que se’ls segueixin per fets produïts en l’exercici del seu treball.

S’exclouen expressament els fets causats voluntàriament pel client o aquells en els que concorri dol o culpa greu per part d’aquest, segons sentència judicial ferma.