El valor d’una empresa en funcionament (per exemple, de cares a una venda) depèn, sovint, de diversos factors de caire subjectiu (apreciació de potencial comercial, aprofitament de sinèrgies per el comprador, etc.), la qual cosa no és incompatible amb la possibilitat d’arribar a una valoració estimada en base a certs paràmetres objectius, com poden ser:

  • Valor comptable (valor dels fons propis).
  • Valor de liquidació (valor dels actius de l’empresa a preu de mercat descomptats els deutes financers i els passius laborals).
  • Multiplicadors sobre l’EBITDA.
  • Multiplicadors sobre les vendes.
  • Valors actuals dels fluxos de caixa futurs estimats.

La combinació de tots aquests factors pot ser un bon punt de partida per un apropament de posicions amb vistes a la negociació entre venedor i comprador.