És una modalitat de finançament que les empreses poden fer servir com alternativa al finançament bancari i a les aportacions dels socis. Es caracteritza perquè, com a mínim, una part de  l’interès que el retribueixi ha de ser necessàriament variable, depenent de l’evolució de l’activitat de la societat prestatària, normalment vinculat al seu benefici, al seu patrimoni, o qualsevol altre paràmetre que les parts puguin establir com ara el seu volum de negoci. Es considera  Patrimoni Net de la Societat als efectes de determinar l’equilibri patrimonial de la societat, sense que hagi de correspondre a aportacions dels socis.