El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, dirigida a facilitar la creació de noves empreses i impulsar el creixement i expansió de les ja constituïdes mitjançant una bateria de mesures que poden sintetitzar-se en les següents:

I. Mesures de simplificació de la creació d’empreses:

 • Es modifica el capital mínim per a la constitució de societats de responsabilitat limitada, que queda fixat en un euro. Ara bé, mentre el capital no assoleixi els 3.000 euros s’estableixen dues regles:
  1. S’haurà de destinar a reserva legal una xifra almenys igual al 20 % del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, arribi a l’import de 3.000 €
  2. En cas de liquidació de la societat, si el seu patrimoni fos insuficient per al pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 € i la xifra del capital subscrit.
 • En consonància amb la mesura anterior, se suprimeix el règim de les societats limitades de formació successiva, i el de les societats limitades nova empresa. Per a les primeres s’estableix un règim transitori per a l’adaptació a la nova normativa; les segones es regiran per les regles de les societats de responsabilitat limitada i utilitzaran la denominació SRL.
 • Els notaris i els intermediaris que participin en la creació de les SRLhauran de promocionar-ne la constitució mitjançant procediments telemàtics per mitjà dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), amb el propòsit de reduir els terminis de constitució i les despeses associades.
 • S’amplia la limitació de responsabilitat de l’ Emprenedor de Responsabilitat Limitada, tot incloent-hi els béns d’equip productius afectes a l’explotació amb determinades condicions.
 • Es pot optar per la constitució d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat i estatuts tipus, que es desenvoluparan reglamentàriament dins del termini de sis mesos des de l’aprovació de la llei. En aquests casos s’utilitzarà el Document Únic Electrònic (DUE) i la tramitació telemàtica per mitjà del CIRCE.
 • Les societats civils pel seu objecte que no tinguin forma mercantil podran inscriure’s al Registre Mercantil amb el contingut de la inscripció que estableix la norma.
 • Finalment, s’introdueix la figura de les Societats de Benefici i Interès Comú, com aquelles que recullin als seus estatuts el compromís amb la generació d’impacte positiu a nivell social i mediambiental, i el seu sotmetiment a nivells superiors de transparència i rendició de comptes en l’acompliment dels esmentats objectius.
 • S’amplia el catàleg d’activitats exemptes de llicència, i es milloren els procediments administratius d’accés a l’exercici d’activitats econòmiques.

II. Mesures de foment del creixement de les empreses:

 1. Generalització de l’ús de la factura electrònica entre empreses.
  • Tots els empresaris i professionals estaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.
  • Per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros aquestes novetats en la facturació electrònica produiran efectes a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari. Per a la resta dels empresaris i professionals, produirà efectes als dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.
  • Per reglament es determinaran els requisits tècnics i de contingut de la factura electrònica, així com les condicions per a assegurar la interconnexió i interoperabilitat entre les plataformes ofertes pels diferents prestadors de serveis de facturació electrònica.
 2. Mesures per a reduir la morositat en les operacions comercials.
  • Totes les societats mercantils inclouran expressament a la memòria dels seus comptes anuals el seu període mitjà de pagament als proveïdors.
  • Les societats cotitzades i les no cotitzades que no presentin CCAA abreujats inclouran a la memòria i a la seva pàgina web, la mateixa informació i, a més, el volum monetari i número de factures pagades en un període inferior al màxim establert per la normativa de morositat i el percentatge que suposin sobre el nombre total de factures y sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors.
  • La data de recepció de la factura no podrà entendre’s com a data d’inici del termini de pagament, excepte per als supòsits que assenyala expressament la Llei de lluita contra la morositat.
  • Es modifica la Llei de contractes del sector públic per a introduir mesures de garantia i control del pagament als sotscontractistes per part dels adjudicataris.
  • També es modifica la Llei generalde subvencions per tal que les empreses moroses no puguin accedir a una subvenció pública.
  • S’introdueix la consideració de l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat com a acte de competència deslleial.
  • Finalment, es preveu la creació d’un Observatori Estatal de la Morositat privada que publicarà un llistat d’empreses moroses on s’inclouran les persones jurídiques que no paguin en termini un percentatge superior al 10% de les seves factures i que l’import total de les factures impagades en termini sigui superior a 600.000 euros.
 3. Mesures de reforç del finançament.
  • S’incorporen mesures per a millorar els instruments de finançament alternatius al bancari, com el crowdfunding o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital risc. En general es busca adaptar la regulació estatal a la normativa europea, tot flexibilitzant-la i permetent així majors possibilitats d’accés de les empreses a aquests vehicles de finançament.

La nova llei entra en vigor el 19 d’octubre de 2022 ―llevat del que s’ha dit respecte de la factura electrònica—, si bé la seva plena efectivitat encara restarà sotmesa al desenvolupament reglamentari de diverses de les seves previsions.

Imprimir