Les donacions no són per si mateixes una despesa deduïble, tal com s’expressa en la lletra e) de l’article 15 de la Llei, ja que es consideren liberalitats, i com a tals no resulten fiscalment deduïbles, però poden resultar en beneficis fiscals a través de deduccions en quota de l’Impost sobre Societats si l’entitat donatària, la que rep la donació, és una entitat beneficiària de mecenatge, enumerades en l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Import de la deducció

Segons el que disposa l’article 20 de la Llei 49/2002, els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes en els capítols II, III i IV del títol VI de la LIS, el 35 per cent de la base de la deducció.

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, do-nacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, a el de el període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat serà el 40 per cent.

La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10 per cent de la base imposable del període impositiu.

Les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.