Tenint present que la deducció de les quotes suportades per l’adquisició d’un vehicle turisme per part d’un empresari, depèn del grau d’afectació a l’activitat que estem en disposició d’acreditar, tindrem la obligació de repercutir en la factura de venda del turisme el mateix percentatge que es va deduir en el moment de l’adquisició.

Per tant, si no es va aplicar deducció en el moment de la compra, per considerar-lo element no afecte a l’activitat de l’empresa, no haurem d’aplicar repercussió d’iva en la factura de venda.

Si en el moment de l’adquisició del turisme, es va optar per deduir el 50% de la quota d’iva suportat, en el moment de la venda del vehicle haurem d’aplicar iva només sobre la meitat del preu de venda que s’hagi acordat.