No, aquestes despeses s’incorporen com a major valor de les existències, de manera que no són despesa fins que se’n produeixi la baixa, sense que resulti d’aplicació la limitació a la deduïbilitat de despeses financeres.