Les empreses que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades estan obligades a informar-les a l’Agència Tributària durant el mes de novembre a través del model 232 en els següents casos:

a) Quan l’import total de totes les operacions realitzades amb la mateixa entitat vinculada sigui superior a 250.000€ (amb independència del tipus o número d’ operacions).

b) Quan l’import total de totes les operacions específiques del mateix tipus (i mateix mètode de valoració) amb entitats vinculades sigui superior a 100.000€.

c) Quan l’import total de totes les operacions del mateix tipus (i mateix mètode de valoració) amb entitats vinculades excedeixi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.