L’IAE grava els autònoms, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica (com comunitats de béns) que realitzin, en territori nacional, activitats empresarials, professionals o artístiques.

Estaran exempts del pagament de l’IAE els autònoms en tot cas i les societats mercantils i entitats sense personalitat jurídica amb un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros el penúltim any anterior al meritament de l’impost, amb caràcter general; i els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius.