Totes aquelles societats i entitats que la seva xifra de negoci en l’exercici anterior sigui inferior a 1 milió d’euros i no tinguin la consideració d’entitats patrimonials en els termes establerts en la normativa de l’Impost de societats.