No. Les piscines no es consideren edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, per tant, encara que es contractin directament amb el promotor d’una edificació hauran de tributar al tipus impositiu general del 21 per cent.