En els arrendaments d’habitatge, la comissió o honoraris que cal pagar a una agència immobiliària per la seva intermediació en el contracte és sempre de càrrec de l’arrendador i és, doncs, contrari a la llei pactar-ne el repartiment entre les parts o estipular-la a càrrec de l’arrendatari.

Si l’arrendament és per a ús diferent del d’habitatge l’obligació d’abonar els honoraris a la immobiliària correspondrà a l’arrendador o a l’arrendatari segons la relació que aquests tinguin amb l’agència o el que les parts hagin convingut en cada cas.