La comissió que cal pagar a una agència immobiliària per la seva intervenció en un contracte de lloguer, com a norma general, no compta amb regulació legal, de manera que aquella podrà exigir-la a qui consideri segons el que, en cada cas, convingui amb les dues parts.

No obstant, aquesta regla té una excepció quan es tracta de l’arrendament d’un habitatge i aquest sigui propietat d’una persona jurídica. En aquest cas la LAU estableix que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte són sempre de càrrec de l’arrendador.