El judici o procediment monitori és un tipus de procediment judicial pensat per a la reclamació de deutes dineraris de manera àgil i ràpida, sense necessitat d’advocat ni de procurador.

Per a poder accedir al procediment monitori el deute ha de ser líquid (determinat o determinable numèricament), vençut (ha arribat el dia en què s’havia de pagar) i exigible (el deutor està obligat a pagar-lo).

L’avantatge principal del procediment monitori és que únicament serà necessària la celebració d’una vista o compareixença davant del jutge si el deutor s’oposa a la reclamació presentada. Si no ho fa, ni paga el deute reclamat, el procediment finalitza automàticament mitjançant una resolució que permetrà al demandant acudir directament a l’execució forçosa.