Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els festius. Aquests terminis es compten a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti.

Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació, i finalitza el mateix dia del mes que correspongui segons el termini indicat en mesos o el mateix dia del mateix mes segons el termini assenyalat en anys.

Si en el mes de venciment no hi ha un número de dia equivalent al de la notificació o publicació, el termini expira l’últim dia d’aquell mes.