Segons el Codi civil espanyol, les obligacions amb pluralitat de creditors o de deutors són mancomunades, llevat que en elles s’hi digui una altra cosa.

Per tant, si un contracte estableix una determinada obligació a càrrec de dues persones, cada una d’elles només serà deutora de la meitat, excepte que es digui expressament que la prestació es podrà reclamar íntegrament a qualsevol dels dos obligats.