Segons la normativa catalana sobre propietat horitzontal, els acords relatius a la supressió de barreres arquitectòniques s’adopten per majoria simple.

Ara bé, els ocupants d’un pis o local que tinguin més de setanta anys o alguna discapacitat, si no aconsegueixen que s’adoptin aquells acords, poden demanar a l’autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques.